Odprawa dla członka zarządu za odwołanie z funkcji zwolniona ze składek ZUS

Artykuły z kategorii składki ZUS

Wartość odprawy, którą na mocy wyroku sądowego otrzymał były prezes zarządu spółdzielni, zatrudniony na umowę o pracę, nie powinna być objęta składkami ZUS. Takie stanowisko zajęto w indywidualnej interpretacji zusowskiej z dnia 13 marca 2024 r., oznaczonej sygnaturą DI/200000/43/202/2024.


Przywołana interpretacja została wydana w odpowiedzi na zapytanie przedsiębiorcy, którego sąd zobowiązał do wypłaty odprawy byłemu członkowi (prezesowi) zarządu. Wypłata ta wynikała z regulaminu wynagradzania obowiązującego w zakładzie, zgodnie z którym po odwołaniu z funkcji prezes miał prawo do omawianego świadczenia. Przedsiębiorca w swej argumentacji podniósł, że pomimo iż odprawa stanowiła przychód ze stosunku pracy, jest zwolniona ze składek ZUS zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia składkowego.

Organ rentowy zgodził się z  powyższym twierdzeniem, podkreślając, że przywołany przepis:

  • wyłącza z ozusowania przychody z tytułu wypłat odpraw, odszkodowań czy rekompensat, które są związane z rozwiązaniem stosunku umowy o pracę, w tym z zakończeniem zatrudnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionym albo niegodnym z przepisami wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia;
  • dotyczy zarówno świadczeń mających swe źródło w ustawach szczególnych, w tym w ustawie o tzw. zwolnieniach grupowych, jak i tych wynikających z dobrowolnych porozumień między pracodawcą a pracownikiem (w sytuacjach przewidzianych przez umowę o pracę lub późniejszych porozumieniach między pracodawcą a konkretnym pracownikiem) lub w sytuacjach, kiedy nastąpiło wygaśnięcie umowy o pracę.

Do skorzystania z przedmiotowej preferencji składkowej niezbędne jest jednak, aby świadczenie, takie jak odprawa, było bezpośrednio i nierozerwalnie związane z zakończeniem zatrudnienia, a nie innymi okolicznościami pozostającymi bez związku z ustaniem stosunku pracy. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę ani wysokość świadczenia pozostają bez znaczenia.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł