Data wypłaty wynagrodzenia (ostatniej pensji) w przypadku rozwiązania umowy o pracę

Artykuły z obszaru prawa pracy oraz zmiany w Kodeksie pracy opisane prostym językiem

Obowiązujące przepisy nie regulują wprost kwestii tego, kiedy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za pracę w przypadku rozwiązania umowy o pracę: w terminie wypłaty wynagrodzenia u danego pracodawcy czy z dniem ustania stosunku pracy. Z art. 85 K.p. wynika wprawdzie, że wypłata wynagrodzenia powinna być dokonywana co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Ponadto w sytuacji…

czytaj więcej ➤

Umowa zlecenia 2024 – kiedy stosować, jak rozliczać + wzór i kalkulator

Kadry i Płace 2024 najnowsze zmiany przepisów

Umowa zlecenia to nadal najpopularniejsza umowa cywilnoprawna (zaliczana do tzw. umów starannego działania), w ramach której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonych czynności / prac dla zleceniodawcy. Jej zawieranie i rozliczanie wymaga przestrzegania wielu istotnych reguł, które zmieniały się znacząco na przestrzeni ostatnich lat. Redakcja SerwisKadrowego.pl przygotowała specjalnie dla Was kilka użytecznych wzorów i kalkulatorów, do których linki zamieszczono na…

czytaj więcej ➤

PIT-11 za 2023 – jak wypełniać, wzór, przykłady

Artykuły z tematyki podatek dochodowy

Prawidłowe sporządzenie PIT-11 niestety nie należy obecnie do najprostszych zadań. Szczególnie skomplikowane bywa przygotowywanie wspomnianej informacji dla osób korzystających z „zerowego PIT” i/lub pobierających zasiłki z ubezpieczenia społecznego należne w razie choroby, opieki, wypadku czy macierzyństwa. PIT-11 za 2023 r. sporządzić trzeba według wzoru w wersji 29 i wysłać: do właściwego urzędu skarbowego drogą elektroniczną w terminie do 31 stycznia…

czytaj więcej ➤

Wyłączenia z podatku i składek ZUS dotyczące zleceniobiorców (Aktualizacja: 1.1.2024)

Aktualne wskaźniki płacowe i praktyczne informacje z zakresu kadr

W stosunku do zleceniobiorców podmioty zatrudniające mogą korzystać z szeregu zwolnień z podatku dochodowego i składek ZUS. Wachlarz wyłączeń podatkowo-składkowych nie jest tu jednak tak szeroki jak w przypadku pracowników. W poniższym zestawieniu wykazano te zwolnienia, które mają zastosowanie w odniesieniu do osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne takie jak chociażby umowy zlecenia.

czytaj więcej ➤

Jakie dokumenty są wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego (za urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski)

Najnowsze zmiany przepisów na 2024 roku w kadrach i płacach

Osoby zajmujące się zagadnieniami kadrowo-płacowymi powinny wiedzieć m.in. to, jakie dokumenty są niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego, zaniechania i podjęcia jego wypłaty. Wiedzy z tego zakresu dostarcza niniejszy wpis. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej ➤

Świadczenie rehabilitacyjne w 2024 r. (wysokość, dokumenty, kalkulator)

Kadry i Płace 2024 najnowsze zmiany przepisów

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, ubezpieczonemu przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy: po wykorzystaniu okresu zasiłkowego, jeżeli jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. O stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce…

czytaj więcej ➤

Jak obliczać dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastkę) za 2023 r. + kalkulator

kalkulatory należności brutto

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) nie jest świadczeniem powszechnym. Jeśli przysługuje ono na warunkach określonych w ustawie z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (zwanej dalej ustawą z 12 grudnia 1997 r.), wówczas należy wypłacać ją w wysokości 8,5% odpowiednio ustalonej podstawy, w której uwzględniać trzeba przede wszystkim wynagrodzenie i inne świadczenia ze…

czytaj więcej ➤

Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty zasiłku opiekuńczego

Kadry i Płace 2024 najnowsze zmiany przepisów

Przyznanie i wypłata zasiłku opiekuńczego następuje przede wszystkim po złożeniu przez ubezpieczonego wniosku o ten zasiłek (Z-15A, Z-15B), zawierającego zakres danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość…

czytaj więcej ➤

Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej (+kalkulator i lista płac)

Listy Płac 2024 po najnowszych zmianach przepisów

Od 26 kwietnia 2023 r. pracownicy mają możliwość korzystania w ciągu roku kalendarzowego ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w wymiarze 2 dni albo 16 godzin (art. 1481 Kodeksu pracy). Pomimo, iż wspomniana nowość funkcjonuje już od dłuższego czasu, to w jej kontekście pojawiają się nadal wątpliwości. Jedna z nich dotyczy sposobu kalkulowania wynagrodzenia za omawianą nieobecność…

czytaj więcej ➤

Co należy rozumieć przez przepisy o wynagradzaniu w kontekście § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego

Najnowsze zmiany przepisów na 2024 roku w kadrach i płacach

W myśl § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego, wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. W praktyce niemałe wątpliwości powstają w zakresie interpretowania tego,…

czytaj więcej ➤