Tarcza antykryzysowa – Prolongata terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z pracy

Tarcza antykryzysowa

Prolongata terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z  szeroko rozumianej pracy (art. 52o ustawy o PIT)

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w  marcu i  kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z  ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o  których mowa w  art. 31 ustawy o  PIT (np. zakłady pracy), obowiązek odprowadzenia pobranych należności podatkowych, podlega wykonaniu w  terminie do dnia 1  czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z  powodu COVID-19. (więcej…)

Tarcza antykryzysowa – Podniesienie limitów niektórych zwolnień podatkowych

Tarcza antykryzysowa

Podniesienie limitów niektórych zwolnień podatkowych wynikających z  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 52l ustawy o PIT)

Art. 52l ustawy o PIT podwyższa się limity zwolnień przedmiotowych: (więcej…)

Tarcza antykryzysowa – Przesunięcie terminu wdrożenia PPK

Tarcza antykryzysowa

Przesunięcie terminu wdrożenia PPK (art. 134 ust. 2 ustawy o PPK)

W celu wsparcia przedsiębiorców w  czasie epidemii koronawirusa, zdecydowano się na wydłużenie terminów na wdrożenie PPK przez podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób według stanu na 30 czerwca 2019 r. (więcej…)

Tarcza antykryzysowa – Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy i sposobu modyfikowania warunków zatrudnienia

Tarcza antykryzysowa

Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy i sposobu modyfikowania warunków zatrudnienia (art. 15zf ustawy antykryzysowej)

Pracodawca, który nie zalega w  regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP lub FS do końca trzeciego kwartału 2019 r., może skorzystać z  uelastycznienia niektórych przepisów o  czasie pracy a  także zawrzeć porozumienie o  stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż określone w  umowach o  pracę.

(więcej…)

Tarcza antykryzysowa – Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób na umowie cywilnoprawnej [Aktualizacja: 18.05.2020]

Tarcza antykryzysowa

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs, art. 15zt, art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx ustawy antykryzysowej)

Osobie:

  • prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
  • wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o  świadczenie usług, do której zgodnie z  Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o  dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”

– przysługuje – po spełnieniu określonych warunków –  świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z  innego tytułu. (więcej…)

Tarcza antykryzysowa – Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników

Tarcza antykryzysowa

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (art. 15zzc ustawy antykryzysowej)

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników może starać się zawrzeć ze starostą umowę na otrzymanie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w  przypadku spadku w  następstwie wystąpienia COVID-19 obrotów o:

  • co najmniej 30% – wówczas dofinansowanie może być przyznane w  wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50% – wówczas dofinansowanie może być przyznane w  wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80% – wówczas dofinansowanie może być przyznane w  wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

– na okres nie dłuższy niż 3  miesiące (z tym zastrzeżeniem, że  Rada Ministrów może w  drodze rozporządzenia, przedłużyć wspomniany okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane). (więcej…)

Tarcza antykryzysowa – Zmiany w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w związku z koronawirusem [Aktualizacja: 21.04.2020]

Tarcza antykryzysowa

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną znowelizowana ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa specjalna) przewiduje także szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwiają m.in. legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 15z, art. 15zd, art. 15zzq, art. 15zzza ustawy antykryzysowej). (więcej…)

Tarcza antykryzysowa – Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty

Tarcza antykryzysowa

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty (art. 15zzb ustawy antykryzysowej)

Mikroprzedsiębiorcy, mali oraz średni przedsiębiorcy w  rozumieniu przepisów ustawy z  6  marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, mogą starać się o  zawarcie ze starostą umowy na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników / zleceniobiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w  przypadku spadku obrotów gospodarczych w  następstwie wystąpienia COVID-19. Świadczenie to może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3  miesiące, z  tym zastrzeżeniem, że Rada Ministrów może w  drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres w  celu przeciwdziałania epidemii. (więcej…)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Pobierz za darmo pliki dla Kadr i Płac

Pobierz za darmo „Wzór wniosku o dofinansowanie” w formacie Word .doc.

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19