Tarcza antykryzysowa – Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników

Tarcza antykryzysowa

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (art. 15zzc ustawy antykryzysowej)

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników może starać się zawrzeć ze starostą umowę na otrzymanie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w  przypadku spadku w  następstwie wystąpienia COVID-19 obrotów o:

  • co najmniej 30% – wówczas dofinansowanie może być przyznane w  wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50% – wówczas dofinansowanie może być przyznane w  wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80% – wówczas dofinansowanie może być przyznane w  wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

– na okres nie dłuższy niż 3  miesiące (z tym zastrzeżeniem, że  Rada Ministrów może w  drodze rozporządzenia, przedłużyć wspomniany okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane). (więcej…)

Tarcza antykryzysowa – Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty

Tarcza antykryzysowa

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty (art. 15zzb ustawy antykryzysowej)

Mikroprzedsiębiorcy, mali oraz średni przedsiębiorcy w  rozumieniu przepisów ustawy z  6  marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, mogą starać się o  zawarcie ze starostą umowy na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników / zleceniobiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w  przypadku spadku obrotów gospodarczych w  następstwie wystąpienia COVID-19. Świadczenie to może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3  miesiące, z  tym zastrzeżeniem, że Rada Ministrów może w  drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres w  celu przeciwdziałania epidemii. (więcej…)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Pobierz za darmo pliki dla Kadr i Płac

Pobierz za darmo „Wzór wniosku o dofinansowanie” w formacie Word .doc.

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19

Uproszczony wniosek o odroczenie płatności składek ZUS

ZUS

(więcej…)

Osoby wracające z zagranicy a dokument potwierdzający kwarantannę

W aktualnym stanie prawnym osoby, które wracają do Polski, muszą poddać się obowiązkowej kwarantannie (na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego). Aby za okres wspomnianej kwarantanny otrzymały one świadczenie chorobowe, powinny złożyć pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty ww. świadczenia pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Dotyczy to osób, które odbywają obligatoryjnie kwarantannę po przekroczeniu granicy państwowej, która rozpoczęła się po 15 marca 2020 r. Takie rozwiązanie wprowadzono na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 491). (więcej…)

Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią – komunikat Ministerstwa Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury na stronie internetowej www.gov.pl/web/infrastruktura opublikowało komunikat dotyczący wprowadzenia w związku z panującą epidemią koronawirusa określonych odstępstw w zakresie czasu pracy kierowców. (więcej…)

Pracownik i pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik

Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stawiają przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców. Dzisiaj na zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy musimy spojrzeć w inny sposób, a istniejące zasady dostosować do nowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Przedstawiamy praktyczny poradnik dla pracowników i przedsiębiorców. (więcej…)

Koronawirus – jakie ulgi przysługują pracodawcy a co może otrzymać pracownik?

Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, chociaż zostaje w domu? Na jakie ulgi może liczyć pracodawca? Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań w walce z koronawirusem zawiera szereg nowych regulacji skierowanych m.in. do pracowników i pracodawców. Resort pracy odpowiada na najczęściej zadawane pytania. (więcej…)