Zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy

 

W myśl § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.), przy ustalaniu wynagrodzenia za płatny urlop okolicznościowy (np. czas wolny na okoliczność ślubu pracownika, urodzenia dziecka czy oddania krwi), należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadł płatny okres niewykonywania pracy.

Zatem, aby obliczyć należne wynagrodzenie za urlop okolicznościowy należy:

 1. ustalić, jakie składniki płacy powinny wejść do podstawy wynagrodzenia za urlop okolicznościowy, uwzględniając w niej stałe i zmienne elementy pensji przysługujące pracownikowi w miesiącu, w którym korzystał on z urlopu okolicznościowego (pamiętając, że do podstawy wyliczeń nie wchodzą m.in. następujące składniki: wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, premie uznaniowe gdy nie mają charakteru roszczeniowego, nagrody z zakładowego funduszu nagród, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne),
 2. obliczyć stawkę godzinową ze stałych elementów pensji, poprzez podzielenie ich kwoty przez nominalny czas pracy z miesiąca, w którym wystąpił urlop okolicznościowy,
 3. skalkulować stawkę godzinową ze zmiennych składników płacy, poprzez podzielenie ich sumy wypłaconej w miesiącu, w którym wystąpił urlop okolicznościowy, przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu przez podwładnego,
 4. zsumować stałą i zmienną stawkę godzinową,
 5. wyznaczyć kwotę wynagrodzenia za urlop okolicznościowy, poprzez pomnożenie wyliczonej stawki godzinowej przez liczbę godzin, w czasie których pracownik korzystał z urlopu okolicznościowego.

W praktyce pracodawcy często nie wyodrębniają wynagrodzenia za urlop okolicznościowy ze stałych elementów pensji. W takiej sytuacji w miesiącu korzystania z urlopu okolicznościowego pracownikowi wypłaca się stałą miesięczną pensję w pełnej wysokości (oczywiście o ile nie wystąpiły nieobecności skutkujące koniecznością pomniejszenia stałej pensji, np. urlop bezpłatny lub choroba).

PRZYKŁAD

Pan Mariusz zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy (praca po 8 godzin dziennie) w lipcu 2016 r. przez 1 dzień przebywał na urlopie okolicznościowym. Przez resztę miesiąca świadczył pracę. Składniki wynagrodzenia Pana Mariusza za 07/2016 wyniosły: wynagrodzenie zasadnicze -2.050 zł, zmienna premia regulaminowa – 350 zł, wynagrodzenie za godziny nocne – 100 zł.

Pan Mariusz za lipiec 2016 r. powinien otrzymać wynagrodzenie obliczone w następujący sposób:

160 godz. czasu nominalnego do przepracowania w lipcu – 8 godz. urlopu okolicz. = 152 godz. (liczba przepracowanych godzin w lipcu),

(350 zł premii + 100 zł wyn. za godz. nocne) : 152 godz. = 2,96 zł (wynagrodzenie za godzinę pracy od składników zmiennych),

2,96 zł x 8 godz. = 23,68 zł (wynagrodzenie za 1 dzień urlopu okolicz. obliczone od składników zmiennych),

2.050 zł wyn. zasadniczego + 350 zł + 100 zł + 23,68 zł = 2.523,68 zł (wynagrodzenie pracownika za lipiec 2016 r.).

 

Podstawa prawna:

§ 6-9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.),

§ 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.).

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

4 Thoughts to “Zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy”

 1. Krystyna

  Moim zdaniem powinni zmienic przepisy by urlop okolicznosciowy liczyc jak wypoczynkowy

 2. Grzesiek

  Podoba mi się tekst 🙂

 3. Goska

  Dziękuję za klarowną instrukcję wyliczania

 4. Silka

  skomplikowane ale wreszcie załapałam 🙂

Skomentuj artykuł