Odprawa za zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy 2017

Efektem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, jest ponadto podniesienie górnego limitu odprawy przysługującej na mocy przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawcy objęci przepisami przywołanego aktu prawnego, zwalniający pracowników z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, są zobowiązani do wypłacenia zwalnianym odpraw, których wysokość zależy od zakładowego stażu pracy i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość omawianego odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2017 r. kwoty 30.000 zł (2.000 zł x 15).

Ważne!

  1. Pracodawcy prywatni mogą wypłacać wyższą odprawę niż limit, o którym mowa powyżej.
  2. Obowiązek przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy, dotyczy tylko tych podmiotów, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników.

W literaturze utrwalił się pogląd, iż decydujący jest stan zatrudnienia na dzień składania wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracowników.

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: :

Informator Kadrowo-Płacowy 2021

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *