Studia i szkolenia na koszt zakładu dla zleceniobiorców a podatek

Dofinansowania przyznawane przez pracodawcę w ramach programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych na podjęcie studiów II stopnia, studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych oraz kursu nauki języka angielskiego:

  • w przypadku pracownikówwolne od zaliczek podatkowych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • w przypadku współpracowników czyli np. zleceniobiorców i osób zatrudnionych w ramach umowy o dzieło podlegają w całości opodatkowaniu jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Powyższe potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2017 r. (sygn. 1462-IPPB4.4511.1205.2016.1.JK2).

Czytamy w niej:

(…) W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca w ramach programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych na uzasadniony pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu dofinansowania na podjęcie studiów II stopnia, studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych oraz kursu nauki języka angielskiego. W przypadku uwzględnienia wniosku przyznawane jest prawo do otrzymania dofinansowania. Wymogiem otrzymania przyznanego dofinansowania jest zawarcie ze Spółką umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron (Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych).

Nie może budzić wątpliwości, że okoliczność dofinansowania przez Wnioskodawcę kosztów na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika oznacza, że Wnioskodawca wyraził zgodę na dokształcanie. W konsekwencji, wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika (dofinansowania) stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy.

W związku z powyższym, dofinansowanie kosztów na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników stanowi przychód pracowników ze stosunku pracy, korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania i odprowadzenia od poniesionego świadczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 31 powyższej ustawy. (…)

Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, jak wynika z ogólnej definicji przychodów (art. 11 ust. 1 ww. ustawy) należy zaliczyć zarówno wynagrodzenia wypłacone lub postawione do dyspozycji zleceniobiorcy, jak również świadczenia w naturze i wszelkie inne nieodpłatne świadczenia (przysporzenia majątkowe) przez tę osobę w związku z zawartą umową zlecenia/o dzieło. W efekcie sfinansowanie kosztów podniesionych kwalifikacji zawodowych wygeneruje po stronie współpracowników przychód z działalności wykonywanej osobiście. Przychód ten jednak – w przeciwieństwie do przychodów z analogicznych świadczeń uzyskiwanych przez pracowników od pracodawcy – nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Należy zauważyć, że Wnioskodawcę ze współpracownikiem nie wiąże stosunek pracy, ale umowa zlecenia/o dzieło. Dlatego też przychód z tytułu dofinansowania podniesienia kwalifikacji zawodowych nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, ale przychód z działalności wykonywanej osobiście określony w art. 13 pkt 8 tej ustawy. Z tych też względów brak jest podstaw do zastosowania przedmiotowego zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 90 cytowanej ustawy, który dotyczy świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przyznanych przez pracodawcę. Zatem w tym przypadku po stronie Wnioskodawcy istnieje obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 41 ww. ustawy, a nie jak wskazał Wnioskodawca obowiązek wynikający z treści art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…)”.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *