Odprawa emerytalna a zwolnienie dyscyplinarne

Czy pracownik zwolniony z pracy dyscyplinarnie w trybie art. 52 Kodeksu pracy ma prawo do odprawy emerytalnej?

Sąd Najwyższy w uchwale z 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt III PZP 1/17) potwierdził, że tak, przypominając o braku doprecyzowania w przepisach tego, jaki ma być związek między ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę.

Zasadniczo, każdy pracodawca jest zobligowany do wypłacenia odprawy emerytalnej przechodzącemu na emeryturę pracownikowi, który został zwolniony lub zrezygnował z zatrudnienia, a jego status pracownika zmieniła się na status emeryta. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy nie wyklucza uprawnienia zatrudnionej osoby do jednorazowej odprawy emerytalnej. W przywołanej uchwale skład orzekający równocześnie nie wykluczył sytuacji, w których „dyscyplinarka” uzasadnia odmowę wypłaty pracownikowi przechodzącemu na emeryturę odprawy, zwłaszcza gdy jest ona wysoka. Chodzi tu o przypadki, w których naruszenie obowiązków pracowniczych będzie tak bardzo rażące, a jego skutki na tyle poważne i negatywne dla pracodawcy, że odmowa wypłaty odprawy emerytalnej będzie uzasadniona nadużyciem prawa podmiotowego, wskazanym w art. 8 Kodeksu pracy, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł