Czy i jak pomniejszać wynagrodzenie zleceniobiorcy w przypadku choroby

Zdarza się, że osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zachoruje i wtedy pracodawca musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy i jak pomniejszać zleceniobiorcy wynagrodzenie w przypadku choroby?

Sposób postępowania w takich okolicznościach zależy przede wszystkich od zapisów umowy zlecenie i od tego, czy wykonawca zlecenia mimo choroby zrealizował wszystkie umówione czynności czy też nie.

Zgłębiając poruszony wątek, należy podkreślić, że:

  • umowy zlecenia nie podlegają regulacjom Kodeksu pracy lecz przepisom Kodeksu cywilnego i w stosunku do nich nie ma zastosowania np. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z  29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • w myśl art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
  • zgodnie z art. 735 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie,
  • nie ma powszechnie obowiązujących regulacji, które by nakazywały zmniejszanie wynagrodzenia zleceniobiorcy za czas niedyspozycji zdrowotnej lub wskazywały na sposób wyliczania takiego pomniejszenia.

Jeżeli w treści umowy zlecenia nie ma zapisów, które by odnosiły się do kwestii zachowywania lub utraty prawa do wynagrodzenia za okresy choroby, wówczas za uzasadniony należy uznać pogląd, iż wynagrodzenie może być zredukowane tylko wtedy, gdy zatrudniona osoba nie wykonała w pełni zleconych prac z powodu kłopotów zdrowotnych. W sytuacji, gdy mimo zachorowania, zleceniobiorca zrealizował zlecenie w całości, brak jest podstaw do redukowania zapłaty za pracę.

Z uwagi na fakt braku ustanowienia przez ustawodawcę normy określającej metodę pomniejszania wynagrodzenia wykonawcy zlecenia za dni chorobowe, rozstrzygnięcie tego zagadnienia w przypadku umów gwarantujących stawkę wynagrodzenia wyrażoną miesięczną kwotą, pozostaje zasadniczo w gestii zleceniodawcy. Może on przykładowo:

  • podzielić kwotę miesięcznego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca i pomnożyć otrzymany wynik przez liczbę dni wykonywania w tym miesiącu pracy będącej przedmiotem umowy,
  • ustalić w jakim procencie zleceniobiorca zrealizował w danym miesiącu przedmiot zlecenia i przemnożyć wyznaczoną stawkę procentową przez miesięczną należność za pracę (np. jeśli wykonawcy zlecenia za miesiąc przysługiwała zapłata na poziomie 1500 zł, a we wrześniu wskutek choroby wykonał tylko 70% procent zlecenia, wówczas jego wrześniowe wynagrodzenie byłoby wyliczone następująco: 1500 zł x 70% = 1050 zł).

 

Pamiętajmy, że w 2021 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców, która wynosi 18,30 zł. Oznacza to, że finalna miesięczna zapłata za pracę po podzieleniu przez liczbę wypracowanych w miesiącu godzin nie może być niższa od 18,30 zł. W przeciwnym wypadku, zatrudniony powinien otrzymać wyrównanie do 18,30 zł.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł