Współczynnik ekwiwalentu w 2018 r.

Współczynnik ekwiwalentu w 2018 r. wynosi 20,92, a po ustanowieniu w dniu 12 listopada 2018 r. święta, współczynnik – 20,83.

Przy wyliczeniach współczynnika urlopowego (ekwiwalentowego) wykorzystywanego do kalkulowania kwoty ekwiwalentu należnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinniśmy w 2018 r. uwzględnić:

1) 52 niedziele,
2) 52 dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
3) 11 świąt (po ustanowieniu święta w dniu 12 listopada 2018 r.) przypadających w inne dni niż niedziele, tj.:

 • 1 stycznia – Nowy Rok (poniedziałek),
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli (sobota),
 • 2 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
 • 1 maja – Święto Państwowe (wtorek),
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (czwartek),
 • 31 maja – dzień Bożego Ciała (czwartek),
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (środa),
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych (czwartek),
 • 12 listopada – Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (poniedziałek)
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (wtorek),
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (środa).

 

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, współczynnik do ekwiwalentu urlopowego obowiązujący od 1 stycznia do 7 listopada 2018 r. (do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy o 12 listopada, powinien być wyliczony następująco:

[365 dni – (52 niedziele + 10 dni świątecznych wypadających w inne dni niż niedziela + 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy)] ÷ 12 = 20,92.

Jeśli pracownik pracuje na część etatu, wówczas wartość współczynnika ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Przykładowo współczynnik dla pracownika zatrudnionego:

 • na 3/4 etatu wynosi: 20,92 x 3/4 = 15,69,
 • na 1/2 etatu wynosi: 20,92 x 1/2 = 10,46,
 • na 1/3 etatu wynosi: 20,92 x 1/3 = 6,97,
 • na 1/4 etatu wynosi: 20,92 x 1/4 = 5,23.

Po uwzględnieniu w kalkulacjach 12 listopada 2018 r. jako dodatkowego dnia świątecznego, omawiany współczynnik powinien zostać ustalony w następujący sposób:

 [365 dni – (52 niedziele + 11 dni świątecznych wypadających w inne dni niż niedziela + 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy)] : 12 = 365 – 115 : 12 = 250 : 12 = 20,83.

Przeliczeniu ww. współczynnika towarzyszy wątpliwość, czy wymusza ono równolegle rekalkulację wypłaconych w 2018 r. (przed wejściem w życie nowej ustawy) ekwiwalentów urlopowych.

Nie ma podstaw prawnych do przeliczania / wyrównywania ekwiwalentów urlopowych wypłaconych przed 8 listopada, a więc przed dniem wejścia w życie ustawy 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wyliczeń ekwiwalentu stosujemy współczynnik ekwiwalentowy obowiązujący w dniu, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu.

A zatem do ekwiwalentów, do których prawo powstało w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 7 listopada 2018 r. włącznie stosujemy współczynnik wynoszący 20,92, zaś do ekwiwalentów, do których uprawnienie uzyskano od 8 listopada – współczynnik 20,83.

Podkreślmy, że przy ustalaniu omawianego współczynnika pojawia się wątpliwość odnośnie tego, ile razy w procesie wyliczenia należy uwzględniać tzw. świąteczne niedziele (czyli święta wypadające w niedzielę): dwa razy – oddzielnie jako święto i niedzielę, czy tylko raz.
Niestety żaden powszechnie obowiązujący akt prawny nie daje tu jednoznacznej odpowiedzi. W mojej opinii, przy wyznaczaniu współczynnika ekwiwalentowego w liczbie dni świątecznych powinno się uwzględniać wyłącznie te dni, które przypadały na dzień inny niż niedziela. Przyjęcie założenia, w myśl którego niedziela świąteczna byłaby uwzględniana zarówno jako niedziela jak i święto, skutkować będzie zawsze niższym współczynnikiem. Na takim stanowisku stoi również resort pracy.

 

Poniższa tabela wskazuje wartość współczynnika ekwiwalentowego w latach 2004–2017

Współczynnik do ekwiwalentu w poprzednich latach: 2004-2017
Rok Wartość współczynnika
2017 20,83
2016 21
2015 21
2014 20,83
2013 20,92
2012 21
2011 21
2010 21,08
2009 21,08
2008 21
2007 21
2006 21,08
2005 21
2004 21,17

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł