Wyłączenia z podatku i składek ZUS dotyczące zleceniobiorców

W stosunku do zleceniobiorców podmioty zatrudniające mogą korzystać z szeregu zwolnień z podatku dochodowego i składek ZUS. Wachlarz wyłączeń podatkowo-składkowych nie jest tu jednak tak szeroki jak w przypadku pracowników.

W poniższym zestawieniu wykazano te zwolnienia, które mają zastosowanie w odniesieniu do osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne takie jak chociażby umowy zlecenia.

Wyłączenia składkowe dotyczące umów zlecenia i umów o podobnym charakterze

Świadczenia / należności wyłączone z podstawy składek ZUS Podstawa prawna
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane w razie choroby lub macierzyństwa

 

art. 18 ust. 2 ustawy o sus
Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania (określonych w regulaminie, umowie lub układzie zbiorowym) przysługują zleceniobiorcy nie częściej niż co 5 lat

 

§ 2 ust. 1 pkt 1 rozp. składkowego
Należności obliczane od wielkości efektów uzyskanych przez zastosowanie projektu wynalazczego i za dokumentację dostarczoną bezumownie przez twórcę  projektu,  przydatną  do  stosowania  projektu,  oraz  nagrody  za wynalazczość, a także nagrody za prace badawcze i wdrożeniowe, o ile sposób ustalania ww. świadczeń jest ujęty w regulaminie racjonalizacji

 

§ 2 ust. 1 pkt 1a rozp. składkowego
Nagrody Ministra Gospodarki przyznane zleceniobiorcy za szczególne osiągnięcia w eksporcie

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , , , , , :

Wszystko o umowach zlecenia i o dzieło

 

§ 2 ust. 1 pkt 1b rozp. składkowego
Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

 

§ 2 ust. 1 pkt 2 rozp. składkowego
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacone zleceniobiorcom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zlecenia, w tym z tytułu zwrotu kosztów lub naprawienia szkody wynikłej z powodu wypowiedzenia umowy zlecenia (art. 746 Kodeksu cywilnego) lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy, o ile wypłata ma bezspornie taki charakter

 

§ 2 ust. 1 pkt 3 rozp. składkowego
Wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez zleceniobiorców bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania posiłków i napojów bezalkoholowych.

Pomimo, iż w rozporządzeniu składkowym przy okazji ww. zwolnienia z ozusowania jest mowa stricte o pracownikach to zauważmy, że w myśl art. 304 Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (w tym pojęciu mieszczą się również zleceniobiorcy) w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę

 

§ 2 ust. 1 pkt 6 rozp. składkowego
Ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością zleceniobiorcy

 

§ 2 ust. 1 pkt 9 rozp. składkowego
Wartość ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy do obowiązków zleceniobiorcy, lub ekwiwalent pieniężny za ten ubiór

 

§ 2 ust. 1 pkt 10 rozp. składkowego
Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych zleceniobiorcom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł

 

§ 2 ust. 1 pkt 11 rozp. składkowego
Zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez zleceniobiorców, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy – do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu – określonych  w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany przez zleceniobiorcę w ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej przez niego według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

§ 2 ust. 1 pkt 13 rozp. składkowego
Diety i inne należności z tytułu wyjazdu służbowego zleceniobiorcy – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Wyłączenie to ma zastosowanie, gdy stosowne postanowienia zawartych ze zleceniobiorcą umów lub przepisy odrębne przewidują zwrot ww. należności na zasadach przewidzianych przepisami dotyczącymi podróży służbowych pracowników sfery budżetowej. Przykładowo, odnosi się to do sytuacji osób zarządzających innymi podmiotami prawnymi (art. 2 pkt 1 i art. 5 ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Wyłączenie to będzie miało zastosowanie także w odniesieniu do zwrotu kosztów podróży m.in. recenzentom, ekspertom, członkom organów opiniodawczo-doradczych (art. 29 ust. 4 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

 

§ 2 ust. 1 pkt 15 rozp. składkowego
Część wynagrodzenia zleceniobiorców, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, z wyłączeniem osób wymienionych w art. 18 ust. 12 ww. ustawy czyli członków służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej – w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. ww. ustawy.

 

Jeśli w danym miesiącu zleceniobiorcy oddelegowanemu do pracy poza terytorium Polski zostanie wypłacone wynagrodzenie za okres dłuższy niż miesiąc, to sumę kwot wypłaconych w tym miesiącu pomniejszamy o kwotę diet za cały wspomniany okres przebywania za granicą, za który wynagrodzenie jest wypłacane. Jeżeli tak ustalona podstawa wymiaru składek:

·         jest wyższa od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wówczas podstawą do obliczenia składek jest właśnie ta kwota (po pomniejszeniu o diety),

·         jest niższa od przeciętnego wynagrodzenia, to podstawą, od której należy obliczyć składki jest przeciętne wynagrodzenie.

 

Powyższe potwierdza m.in. interpretacja ZUS z 2 stycznia 2017 r. (sygn. WPI/200000/43/1422/2016).

 

Przykład

Zleceniobiorca wykonywał pracę w Niemczech od 02.01.2017 r. do 28.02.2017 r. W marcu pracodawca wypłacił mu wynagrodzenie:

·         za styczeń — 2.000 €

·         za luty — 2.000 €

W marcu 2017 r. zleceniobiorca nie uzyskał innego przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek poza wyżej wskazanymi kwotami.

Ze względu na to, że kwota wypłaconego mu w marcu przychodu jest wyższa od przeciętnego wynagrodzenia (4.000 € co po przeliczeniu według przykładowego kursu 4,3200 zł, daje kwotę 17.280 zł), do ustalenia podstawy zusowskiej ma zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego.

Ustalenie podstawy wymiaru składek za 03/2017 powinno wyglądać następująco:

58 dni pracy w Niemczech w styczniu i lutym x 49 € diety = 2.842 € x 4,3200 zł = 12.277,44 zł (równowartość diet)

17.280 zł — 12.277,44 zł = 5.002,56 zł

Kwota przychodu pomniejszona o równowartość diet (5.002,56 zł) jest wyższa od kwoty przeciętnego wynagrodzenia (4.263 zł), a zatem podstawa wymiaru wynosi 5.002,56 zł

 

§ 2 ust. 1 pkt 16 rozp. składkowego
Dodatek za rozłąkę wypłacany zleceniobiorcom czasowo przeniesionym oraz strawne – do wysokości diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

 

§ 2 ust. 1 pkt 18 rozp. składkowego
Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Podkreślmy, że w myśl art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu mogą być też osoby inne niż pracownicy i ich rodziny oraz emeryci i renciści (byli pracownicy) i ich rodziny. Warunkiem jest jednak by pracodawca przyznał im prawo korzystania z tych świadczeń w regulaminie gospodarowania środkami zfśs.

Tym samym omawiane wyłączenie składkowe ma zastosowanie jeśli świadczenie socjalne przysługuje zleceniobiorcy na podstawie ww. regulaminu i spełnione są pozostałe warunki określone ustawą o zfśs (w szczególności wynikający z art. 8 nakazujący uzależnienie wysokości dopłat od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków przeznaczonych na działalność socjalną)

 

§ 2 ust. 1 pkt 19 rozp. składkowego

 

Świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe  na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zfśs – do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego na zfśs, określonej w art. 5 ust. 2 ustawy o zfśs.

Wskazane zwolnienie z ozusowania ma zastosowanie do zleceniobiorców, jeśli dane świadczenia  są wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe, fundusz zaś jest utworzony na podstawie układu zbiorowego pracy, który przewiduje, że do świadczeń tych uprawnieni są zleceniobiorcy

 

§ 2 ust. 1 pkt 20 rozp. składkowego

 

Zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby

 

§ 2 ust. 1 pkt 22 rozp. składkowego
Składniki wynagrodzenia, do których zleceniobiorca ma prawo w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania ww. należności

 

§ 2 ust. 1 pkt 24 rozp. składkowego
Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy wypłacane przez pracodawców – do kwoty nie przekraczającej łącznie z zasiłkiem chorobowym 100% przychodu zleceniobiorcy, stanowiącego podstawę wymiaru składek

 

§ 2 ust. 1 pkt 25 rozp. składkowego
Korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji

 

§ 2 ust. 1 pkt 26 rozp. składkowego
Dodatkowe świadczenia niemające charakteru deputatu przyznawane na podstawie układów zbiorowych pracy, tj. ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdów urlopowych, świadczenia na pomoce naukowe dla dzieci, świadczenia przyznawane z tytułu uroczystych dni, jak tradycyjne „barbórkowe”, z wyjątkiem nagród pieniężnych wypłacanych z tytułu uroczystych dni

 

§ 2 ust. 1 pkt 27 rozp. składkowego
Nagrody za wyniki sportowe, wypłacane przez kluby sportowe i polskie związki sportowe, oraz za wybitne osiągnięcia sportowe lub wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej, wypłacane ze środków budżetowych

 

§ 2 ust. 1 pkt 28 rozp. składkowego
Świadczenie w naturze w postaci działki gruntu

 

§ 2 ust. 1 pkt 30 rozp. składkowego

 

Wyłączenia podatkowe dotyczące umów cywilnoprawnych

Rodzaj przychodu / Podstawa prawna Reguły zwolnienia podatkowego
Wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bhp i ekwiwalenty za te świadczenia

(art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT)

Zwolnienie z opodatkowania obejmuje:

·         świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw,

·         świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Ww. zwolnienie obejmuje także m.in. zleceniobiorców i wykonawców, gdyż obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dotyczy również osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osób prowadzących w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

Diety i inne należności z tytułu podróży wykonywanej w ramach realizacji umowy zlecenia lub o dzieło

(art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT)

Zwolnienie z opodatkowania przysługuje do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

W przypadku osób niebędących pracownikami zwolnienie do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach może mieć zastosowanie, jeżeli świadczenia (diety i inne należności) otrzymane za czas podróży nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tych osób i zostały poniesione:

● w celu osiągnięcia przychodów lub

● w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub

● przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub

● przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o PIT, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

 

Zobowiązanie do zwrotu kosztów podróży osobom wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy powinno wynikać z zawartej umowy, np. zlecenia lub o dzieło, ponieważ nie ma przepisów, które gwarantowałyby otrzymanie takich świadczeń przez inne osoby niż pracownicy i zapewniały do nich prawo w sytuacji, gdy nieprzewidziano ich w umowie.

Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18

(art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT)

Zwolnione z opodatkowania są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

·         z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,

·         z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł*.

*Ustawa antykryzysowa wprowadzona w związku z epidemią koronawirusa podniosła ww. limit do 3.000 zł na okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Świadczenia z zfśs związane z pobytem dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach

(art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy o PIT)

 

Wolne od podatku są świadczenia otrzymane z zfśs, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach
Zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby

(art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT)

Zwolnienie z opodatkowania obejmuje zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

·         z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,

·         z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6.000 zł*.

*Ustawa antykryzysowa wprowadzona w związku z epidemią koronawirusa podniosła ww. limit do 10.000 zł na okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zwolnienie z ograniczeniem kwotowym dotyczy zarówno zapomogi przyznanej w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej.

Odprawa pośmiertna

(art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT)

Zwolnione z podatku są odprawy pośmiertne (bez względu na wysokość), przyznane zarówno po śmierci pracownika, jak i osoby wykonującej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *