Jak chronić pracowników przed hałasem w miejscu pracy?

Aktualne wskaźniki płacowe i praktyczne informacje z zakresu kadr

Hałasem są niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu, zmysły oraz części organizmu człowieka.

 

W zależności od częstotliwości drgań wyróżnia się:

 1. hałas infradźwiękowy, niesłyszalny, lecz odczuwalny, o częstotliwości niższej od 20 Hz;
 2. hałas słyszalny o częstotliwości w przedziale 20-20 000 Hz;
 3. hałas ultradźwiękowy, niesłyszalny, ponad 20 000 Hz.

Jakie są dopuszczalne wartości natężenia hałasu na stanowiskach pracy?

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu wartości hałasu w środowisku pracy wynoszą:

 1. 85 dB – w odniesieniu do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy,
 2. 115 dB – maksymalny poziom dźwięku, oznaczany A,
 3. 135 dB – szczytowy poziom dźwięku, oznaczany C.

 

W jaki sposób pracodawca musi chronić pracownika przed narażeniem na hałas w środowisku pracy?

Pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas, a w szczególności zapewnić stosowanie:

 1. procesów technologicznych niepowodujących nadmiernego hałasu,
 2. maszyn i innych urządzeń technicznych powodujących możliwie najmniejszy hałas, nieprzekraczający dopuszczalnych wartości,
 3. rozwiązań obniżających poziom hałasu w procesach pracy.

 

Jakie działania pracodawca musi podjąć w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych norm poziomu hałasu?

Na stanowiskach pracy, na których mimo zastosowania możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, pracodawca ma obowiązek zapewnić:

 1. ustalenie przyczyn przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz opracowanie i zastosowanie programu działań technicznych i organizacyjnych, mających na celu najskuteczniejsze zmniejszenie narażenia pracowników na hałas,
 2. zaopatrzenie pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników oraz ich stosowanie,
 3. ograniczenie czasu ekspozycji na hałas, w tym stosowanie przerw w pracy,
 4. oznakowanie stref zagrożonych hałasem, a także ograniczenie dostępu do tych stref poprzez ich odgrodzenie, jeżeli jest to uzasadnione i możliwe ze względu na stopień zagrożenia.

Pracownikom należy przekazać informację na temat:

 • wyników pomiarów hałasu i zagrożenia dla zdrowia,
 • działań podjętych w związku z przekroczeniem na określonych stanowiskach dopuszczalnych wartości hałasu,
 • właściwego doboru i sposobu używania indywidualnych ochron słuchu.

Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do zapobiegania szkodliwym skutkom hałasu powinny zmniejszać hałas w takim stopniu, aby maksymalny poziom dźwięku A, odbierany przez użytkownika, nie przekroczył wartości dopuszczalnych. Środki te powinny posiadać etykiety, wskazujące wartość tłumienia hałasu i wartość wskaźnika komfortu zapewnianego przez dany środek, a jeśli nie jest to możliwe, etykiety powinny być umieszczone na opakowaniu fabrycznym tego środka.

W pomieszczeniu przeznaczonym na odpoczynek pracownika poziom hałasu nie może przekraczać wartości dopuszczalnych dla pomieszczeń administracyjno-biurowych – 55 dB.

 

 

Źródło: www.pip.gov.pl

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł