Uproszczenie zasad zatrudniania cudzoziemców

Resort pracy przygotował projekt rozporządzenia mającego uprościć zasady przyjmowania do pracy cudzoziemców w określonych zawodach. Chodzi tu o rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy  Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na  pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Celem nowelizacji jest zwiększenie stosowania ułatwień w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy z uwzględnieniem kryterium wykonywanego zawodu. Proponuje się w niej rozszerzenie zakresu przypadków, w których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przeprowadzania tzw. testu rynku pracy czyli bez wymogu przedstawienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o zawody pożądane z punktu widzenia polskiej gospodarki. Zgodnie z art. 114 ust. 3 pkt 3 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach zwolnienie to stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Przypomnijmy, że dołączenie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy (tzw. test rynku pracy) jest jedną z przesłanek wydania zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Informację o braku możliwości albo o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych wydaje starosta na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji. Natomiast w przypadku, gdy istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy, starosta wydaje informację w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, zwolnienie z uzyskania informacji starosty dotyczy cudzoziemców upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy w przypadku prac pielęgnacyjno-opiekuńczych lub jako pomoc domowa na rzecz gospodarstw domowych, a także trenerów i sportowców zatrudnionych w klubach oraz lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie lub realizujących program specjalizacji. Ponadto, wojewoda może określić własne wyjątki od konieczności przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy dla wybranych zawodów w danym województwie. Generalnie można więc uznać, że polski system relatywnie w niewielkim stopniu korzysta z możliwości preferencji w zatrudnieniu cudzoziemców, biorąc pod uwagę wykonywany przez nich zawód.

Opracowana lista zawodów objętych zwolnieniem z uzyskania ww. informacji starosty wynika z analizy następujących źródeł danych:

 • ankiety MRPiPS wśród reprezentatywnych partnerów społecznych,
 • statystyki zezwoleń na pracę cudzoziemca,
 • statystyki oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
 • barometru zawodów,
 • kryteriów wojewódzkich.

Mając na uwadze, że podstawową zasadą polskiej polityki w zakresie imigracji zarobkowych jest uzupełniająca rola zatrudniania cudzoziemców w Polsce, przy konstruowaniu listy przyjęto następujące założenia:

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , :

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
 • ułatwienia powinny uwzględniać aktualny popyt na pracowników;
 • ułatwienia powinny ograniczać się do tych zawodów, w których uzupełnienie niedoborów nie może nastąpić w szybki sposób poprzez aktywizację istniejących zasobów na rynku pracy. Wykluczone z ułatwień dotyczących testu rynku pracy powinny być więc prace nie wymagające żadnych kwalifikacji lub takie, gdzie przeszkolenie nowego pracownika może być relatywnie łatwe;
 • w przypadku zawodów o szczególnie wysokich kwalifikacjach, zawodów potrzebnych w branżach strategicznych dla Polski lub zawodów potrzebnych społecznie (np. zawody medyczne, zawodów z branży innych usług świadczonych publicznie) powinny być stosowane ułatwienia, nawet jeżeli aktualny popyt nie jest jeszcze szczególnie

Wykaz 20 grup elementarnych zawodów, określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zawarty w załączniku do projektowanego rozporządzenia, w stosunku do których stosowane będą ułatwienia w dostępie do rynku pracy dla cudzoziemców, obejmuje 197 zawodów.

Przyjęcie proponowanych rozwiązań oznacza zatem:

 • dla pracodawców – skrócenie czasu potrzebnego na pozyskanie cudzoziemca do wykonywania pracy we wskazanych zawodach o 14 lub 21 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Pozostanie jednak potrzeba wykazania, że cudzoziemiec posiada kwalifikacje do wykonywania danego zawodu,
 • dla wojewodów – odciążenie od konieczności prowadzenia w toku postępowań działań wyjaśniających w zakresie braku lub niespójności informacji starosty,
 • dla starostów i powiatowych urzędów pracy – zmniejszenie obciążenia zadaniami w zakresie wydawania informacji starosty i możliwość wykorzystania kadr do innych zadań związanych z dopuszczeniem cudzoziemców do rynku pracy;
 • dla pracodawców i cudzoziemców – krótszy czas oczekiwania na rozpoczęcie pracy przez cudzoziemca.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Jednocześnie z uwagi na przedłużające się postępowania prowadzone przez wojewodów w sprawie wydania zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy i pracę proponuje się, by ułatwienia stosowane były także do wszczętych i niezakończonych jeszcze postępowań. Pozwoli to na skrócenie czasu oczekiwania przez pracodawców i cudzoziemców w przypadku już złożonych wniosków, jak również na odciążenie wojewodów od konieczności prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie braku lub niespójności informacji starosty.

Poniżej wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda w myśl nowych uregulowań ma wydawać zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

Symbol cyfrowy w klasyfikacji zawodów i specjalności Nazwa zawodu i specjalności albo grupy elementarnej

 

2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
214912 Inżynier technologii betonów
214916 Inżynier technologii szkła
2151 Inżynierowie elektrycy
2212 Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
2222 Pielęgniarki z tytułem specjalisty
2511 Analitycy systemów komputerowych
2512 Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
2514 Programiści aplikacji
2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
2521 Projektanci i administratorzy baz danych
2522 Administratorzy systemów komputerowych
2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych
2529 Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
3112 Technicy budownictwa
3113 Technicy elektrycy
3114 Technicy elektronicy i pokrewni
341201 Asystent osoby niepełnosprawnej
341202 Opiekun osoby starszej
341203 Opiekun w domu pomocy społecznej
7112 Murarze i pokrewni
7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
7115 Cieśle i stolarze budowlani
7116 Robotnicy budowy dróg
7121 Dekarze
7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
7123 Tynkarze i pokrewni
7124 Monterzy izolacji
7131 Malarze budowlani i pokrewni
7212 Spawacze i pokrewni
7222 Ślusarze i pokrewni
7411 Elektrycy budowlani i pokrewni
833101 Kierowca autobusu
8332 Kierowcy samochodów ciężarowych
8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

Źródło: uzasadnienie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na
pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *