Od 25 września 2018 r. mniej działalności objętych zezwoleniem na pracę sezonową

Resort pracy postanowił zmienić zakres prac, w przypadku których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową. Stało się to na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. z 2018 r. poz. 1749). Wspomniane modyfikacje obowiązują od 25 września 2018 r.

W uzasadnieniu przywołanego aktu prawnego czytamy, że rozporządzenie z 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, określa działalności, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową, na najbardziej szczegółowym poziomie klasyfikacji, tj. podklas działalności. Jednak nawet ten poziom może łączyć działalności o odmiennym charakterze. W niektórych działalnościach objętych zakresem rozporządzenia zapotrzebowanie na siłę roboczą nie podlega uwarunkowaniom sezonowym. W związku z tym pożądane było, aby takie specyficzne rodzaje działalności zostały wyłączone z rozwiązań dotyczących zezwoleń na pracę sezonową. Dotyczy to trzech podklas:

  • podklasy PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, z której wyłącza się działalność związaną z uprawą grzybów oraz uprawą w szklarniach ogrzewanych pomidorów i ogórków;
  • podklasy PKD 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, z której wyłącza się działalność prowadzoną w szklarniach ogrzewanych związaną z uprawą kwiatów, produkcją kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych;
  • podklasy PKD 01.30.Z Rozmnażanie roślin, z  której wyłącza się działalność związaną     z uprawą roślin do rozmnażania oraz uprawą grzybni, w tym podłoża z wsianą grzybnią.

W ww. branżach cykl produkcji odbywa się w obiektach zamkniętych, co uniezależnia je od rytmu pór roku. Dodatkowo pracodawcom zależy na utrzymaniu stałych pracowników, którzy są doświadczeni i przyuczeni do wykonywanej pracy.

Powyższe wyłączenie sprawia, że wspomniane działalności zostały wyjęte z reżimu zezwoleń na pracę sezonową i w ich przypadku powierzenie pracy cudzoziemcowi jest możliwe na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia, zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie na pracę oraz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę są instrumentami, które mogą być wydane na okres do 3 lat, a zatem umożliwiają ciągłą współpracę z cudzoziemcem przez dłuższy okres.

W konsekwencji, w stanie prawnym obowiązującym od 25 września 2018 r., podklasy działalności według polskiej klasyfikacji działalności (PKD), w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, przedstawiają się następująco:

DZIAŁ/ GRUPA KLASA/ PODKLASA*) NAZWA GRUPOWANIA/UWAGI
 

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2022 rok z tematyki: , , :

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

SEKCJA A  ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

 

01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
ex.01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

z wyłączeniem działalności związanej z uprawą grzybów, uprawą pomidorów w szklarniach ogrzewanych oraz uprawą ogórków w szklarniach ogrzewanych

01.15.Z Uprawa tytoniu
01.16.Z Uprawa roślin włóknistych
ex.01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie – z wyłączeniem prowadzonej w szklarniach ogrzewanych działalności związanej z uprawą kwiatów, produkcją kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych
01.2 Uprawa roślin wieloletnich
01.21.Z Uprawa winogron
01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.3 ex.01.30.Z Rozmnażanie roślin – z wyłączeniem działalności związanej z uprawą roślin do rozmnażania oraz uprawą grzybni, w tym podłoża z wsianą grzybnią
01.4 Chów i hodowla zwierząt
01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz
01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
01.5 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
01.6 Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 

SEKCJA I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

 

55 ZAKWATEROWANIE
55.2 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.3 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
56.1 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

*) ex. oznacza niepełny zakres danej podklasy działalności według PKD, w którym wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.