Przekształcenie terminowej umowy o pracę w bezterminową i aktualizacja informacji dodatkowej

Z dniem 22 listopada 2018 r. przekształceniu w umowy bezterminowe ulegają umowy o pracę zawarte na czas określony trwające w dniu 22 lutego 2016 r. i obowiązujące nieprzerwanie po tym dniu. Wynika to z tego, że w dniu 21 listopada 2018 r. takie umowy wyczerpały 33-miesięczny limit zatrudniania na czas określony liczony od 22 lutego 2016 r. a więc od dnia znowelizowania art. 251 § 1 Kodeksu pracy. Przepis ten po zmianie stanowi, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Po przekształceniu umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony wydłużeniu może ulec okres wypowiedzenia, co w konsekwencji oznacza obowiązek aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia (tzw. informacji dodatkowej) w zakresie długości wypowiedzenia.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 36 Kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Zgodnie z ogólnymi zasadami, do stażu, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia w danym zakładzie, bez względu na przerwy między nimi.

Wyjątek od przedstawionej powyżej reguły dotyczy tylko umów na czas określony trwających w dniu 22 lutego 2016 r. W ich przypadku staż zakładowy istotny z punktu widzenia kwestii ich wypowiadania liczy się z pominięciem okresów przypadających przed 22 lutego 2016 r. Przy czym po przekształceniu umowy terminowej w bezterminową, ww. wyjątek nie może jednak być stosowany, ponieważ dotyczy on wyłącznie umów na czas określony.

A zatem w sytuacji, w której umowa terminowa w dniu 22 listopada 2018 r. czyli z upływem limitu 33 miesięcy liczonego od 22 lutego 2016 r. przekształciła się w umowę na czas nieokreślony, od tego momentu należy na potrzeby wyznaczenia okresu wypowiedzenia brać pod uwagę już pełny staż zakładowy. To zaś w przypadku, gdy staż zakładowy, wskutek wliczenia wszystkich okresów zatrudnienia w firmie, powiększy się do 3 lat, powoduje wydłużenie okresu wypowiedzenia z 1 miesiąca do 3 miesięcy.

W razie przedłużenia okresu wypowiedzenia, o którym mowa wyżej, pracodawca jest zobligowany do aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia (tzw. informacji dodatkowej) w zakresie długości wypowiedzenia. Zakład powinien tego dokonać:

  • w ciągu miesiąca od zaistnienia zmian albo
  • nie później niż do dnia rozwiązania umowy – w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem ww. miesięcznego terminu (art. 29 § 32 Kodeksu pracy).

Wzór aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia

„Na podstawie art. 29 § 3 oraz art. 29 § 32 Kodeksu pracy informuję Panią/Pana, że w związku z przekształceniem Pani/Pana umowy o pracę zawartej na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, długość okresu wypowiedzenia zawartej z Panią/Panem umowy o pracę wynosi 3 miesiące.

Pozostałe warunki zatrudnienia wskazane w informacji z dnia …………………… pozostają bez zmian.”

 

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł