Składki ZUS od działalności gospodarczej 2019

ZUS

Z punktu widzenia wysokości podstaw składek zusowskich należnych od działalności gospodarczej w 2019 r. istotne są przede wszystkim 3 wartości:

 • wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszące w  2019 r. 2.250 zł,
 • kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w  gospodarce narodowej, której wysokość na 2019 r. przewidziano na 4.765 zł,
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie w  sektorze przedsiębiorstw, włącznie z  wypłatami z  zysku w  IV kwartale roku poprzedniego.

Pełny ZUS

Przedsiębiorcy, którzy nie skorzystają z:

 • półrocznej ulgi na start w  ZUS,
 • dwuletniej ulgi ZUS dla nowopowstałych firm (polegającej na opłacaniu składek od preferencyjnej podstawy wynoszącej 30% minimalnej płacy),
 • niskiego ryczałtowego ZUS-u uzależnionego od przychodu (na mocy nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.),

zobligowani są do opłacania od prowadzonej działalności gospodarczej „normalnych” (pełnych) składek naliczanych od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w  gospodarce narodowej.

Wiarygodne i sprawdzone treści dla kadr i płac! Bez obaw o zmiany przepisów!

W 2019 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 4.765 zł. Podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą w  2019 r. stanowi więc kwota 2.859 zł – 60 % przeciętnego wynagrodzenia.

Składki od tej kwoty prezentuje poniższa tabela:

Ubezpieczenie społeczne – okres: styczeń – grudzień 2019 r.
 Składka na ubezpieczenie: z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym bez ubezpieczenia chorobowego
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2.859 zł emerytalne: 558,08 zł 558,08 zł
rentowe: 228,72 zł 228,72 zł
chorobowe: 70,05 zł
wypadkowe (1,67%* podstawy): 47,75 zł 47,75 zł
Razem: 904,60 zł 834,55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne – okres: styczeń – grudzień 2019 r.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne:
3.803,56 zł
Składka zdrowotna (9%) 342,32
Składka zdrowotna odliczana od podatku (7,75%) 294,78
Fundusz Pracy – okres: styczeń – grudzień 2019 r.
Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 2.859 zł Fundusz Pracy: 70,05 zł

* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych.

Ulga na start

W dniu 30 kwietnia 2018 r. w życie weszła Konstytucja biznesu czyli pakiet 5 ustaw reformujących i upraszczających przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Wspomniane akty prawne wprowadziły m.in. tzw. „ulgę na start” przewidującą znaczące zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy bądź po długiej przerwie.

ZUS w komunikacie z 12 kwietnia 2018 r. zamieszczonym na stronie www.zus.pl, wyjaśnił szczegóły związane z omawianą ulgą.

Jeśli dana osoba będzie prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą i:

 • podejmie ją po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,
 • nie będzie jej wykonywać na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym osoba wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy  czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności,

może ona skorzystać z „ulgi na start”. Uprawnienie to polega na zwolnieniu z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Z „ulgi na start” można skorzystać także wspólnik spółki cywilnej.

Ważne!

 W okresie „ulgi na start” ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby współpracujące z osobą prowadzącą działalność gospodarczą oraz zatrudnieni przez przedsiębiorcę pracownicy czy zleceniobiorcy. Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko osoby prowadzącej działalność.

„Ulga na start” może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wliczamy do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli działalność gospodarczą rozpocznie się w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wlicza się.

Jeśli w okresie korzystania z „ulgi na start” dojdzie do zawieszenia wykonywania działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy.

Przykład:

Pani Teresa korzysta z ulgi na start od 4 maja 2018 r. Od 1 czerwca 2018 r. zawiesiła działalność do 31 lipca 2018 r. Po wznowieniu działalności ma prawo do „ulgi na start” jeszcze przez 4 miesiące.

Jeśli przedsiębiorca zrezygnuje z „ulgi na start”, do czego ma prawo, kolejny raz będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia bądź zawieszenia.

W okresie, w którym dana osoba korzysta z „ulgi na start”, ubezpieczenie zdrowotne jest dla niej obowiązkowe, o ile nie zawiesi ona wykonywania działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie „ulgi na start” trzeba dokonać zgłoszenia na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40.

Preferencyjny ZUS (przez 2 lata)

Przedsiębiorcy mogący korzystać z  preferencyjnych zasad ozusowania w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, mają prawo opłacać składki społeczne od kwoty stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2019 r. najniższa podstawa wymiaru składek dla ww. grupy osób wynosi 675 zł (30% z 2.250 zł). Składki od tej kwoty wskazuje tabela poniżej:

Ubezpieczenie społeczne – okres: styczeń – grudzień 2019 r.
 Składka na ubezpieczenie: z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym bez ubezpieczenia chorobowego
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 675 zł emerytalne: 131,76 zł 131,76 zł
rentowe: 54,00 zł 54,00 zł
chorobowe: 16,54 zł
wypadkowe (1,67% podstawy): 11,27 zł 11,27 zł
Razem: 213,57 zł 197,03 zł
Ubezpieczenie zdrowotne – okres: styczeń – grudzień 2019 r.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne:
3.803,56 zł
Składka zdrowotna (9%) 342,32
Składka zdrowotna odliczana od podatku (7,75%) 294,78
 

 • Przedsiębiorcy korzystający z  ulgi w  opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na FP.

Składki ZUS ustalane od przychodu przedsiębiorcy

Od 2019 r. osoby fizyczne prowadzące firmę na własny rachunek – po spełnieniu określonych warunków – mogą opłacać składki ZUS, których wysokość uzależniona będzie od kwoty uzyskiwanego przez nie przychodu z tytułu działalności gospodarczej. Taką nowość wprowadza ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Aby skorzystać z omawianej preferencji w danym roku:

 • przedsiębiorca musi  prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
 • jego przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzona ona była przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego  w grudniu poprzedniego roku.

Przykład 1:

Pani Jolanta prowadzi działalność gospodarczą od 1 września 2016 r. Nigdy jej nie zawieszała. Ponieważ w grudniu 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł, jej przychód z działalności gospodarczej w 2018 r. nie może przekroczyć 63000 zł (30 x 2100 zł).

Jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca rozpoczął, zakończył lub zawieszał działalność, przez co prowadzona ona była tylko przez część roku,  limit którego nie mógł przekroczyć przychód z  działalności  jest odpowiednio niższy. Ustala się go przez podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej  w poprzednim roku kalendarzowym (np. 334 dni, gdy działalność zawieszona była na cały marzec 2018 r.). Otrzymany wynik trzeba zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

Przykład 2:

Pan Marek  prowadził działalność gospodarczą od 2 lutego 2017 r. do 30 listopada 2018 r. Działalności nie zawieszał. W 2019 r. ponownie rozpocznie działalność.  W roku 2018 dni kalendarzowych było 365, Pan Marek prowadził działalność gospodarczą przez 334 dni
w 2018 r. Limit, którego nie mogą  przekroczyć jego przychody z działalności gospodarczej w 2018 r. wynosi:

(63 000 : 365) x 334 = 57 649,315068493   57 649,32 zł.

Ważne!
Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej odpowiada liczbie dni, w której przedsiębiorca podlegał w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności.  Dlatego nie uwzględnia się w niej liczby dni, w których wprawdzie prowadzona była działalność gospodarcza, ale objęta była ona ubezpieczeniami w KRUS albo za granicą. Uwzględnia się natomiast liczbę dni, w których korzystano z tzw. ulgi na start.

Przykład 3:

Pani Edyta prowadzi działalność gospodarczą, ale podlegała do 30 czerwca 2018 r. ubezpieczeniu społecznemu rolników. Ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podlegała w 2018 r. przez 184 dni. Limit, którego nie mogą przekroczyć przychody z działalności gospodarczej wynosi:

(63 000 : 365) X 184 = 3 1758,902   31 758,90 zł.

 

Przykład 4

Pan Krzysztof w 2018 r.:

 •  od 1 czerwca do 30 listopada korzystał z tzw. ulgi na start,
 •  od 1 grudnia jest objęty ubezpieczeniami społecznymi i opłaca składki na te ubezpieczenia  od podstawy wymiaru nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2017 r. prowadził pozarolniczą działalność jako wspólnik spółki jawnej, przez co nie mógł w 2018 r. opłacać składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Limit dla przychodów z działalności gospodarczej Pana Krzysztofa wynosi:

(63 000 : 365) x 214 = 36936,984   36 936,98 zł.

Kiedy nie wolno skorzystać z „małego ZUS”

Nie skorzysta z „małego ZUS” ten, kto w poprzednim roku:

 1. prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni

Przykład 5:

Pan Jan był objęty ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. W konsekwencji w 2018 r. podlegał ubezpieczeniom z tego tytułu tylko przez 59 dni. Nie spełnia warunku do skorzystania z „małego ZUS”.

 1. rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Warunki te trzeba spełniać łącznie
 • Jeśli przedsiębiorca rozliczał się w formie karty podatkowej i nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT, przychodem  z działalności gospodarczej jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku.
 1. podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)

Przykład 6:

Pan Tomasz był objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do 10 stycznia 2018 r. Od 1 kwietnia 2018 r. prowadzi działalność gospodarczą. Pan Tomasz nie spełnia warunku do korzystania z „małego ZUS”.

 1. spełnia warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia

Przykład 7:

Pan Maciej od 1 czerwca 2017 r. opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Okres 24 miesięcy, w których ma prawo do opłacania tych składek mija 31 maja 2019 r. Jeśli Pan Maciej spełni pozostałe warunki, od 1 czerwca 2019 r. będzie mógł korzystać z „małego ZUS”.

 1. wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

Przykład 8:

W 2018 r. Pani Lidia oprócz prowadzenia działalności gospodarczej była zatrudniona do 31 grudnia na podstawie umowy o pracę jako księgowa. Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzyła zakres prowadzonej działalności i od tego dnia wykonuje usługi księgowe dla pracodawcy w ramach prowadzonej działalności. Współpracę z byłym pracodawcą prowadzi do 31 lipca 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 r. jeśli spełni pozostałe warunki może korzystać z „małego ZUS”.

Ważne!
„Mały ZUS” można opłacać, jeśli skorzystano wcześniej z „ulgi na start” (chyba że zrezygnowano z korzystania z tego uprawnienia) i spełnione były warunki do „preferencyjnych składek”. Nie można skorzystać z „małego ZUS” w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Przykład 9:

Pani Marta rozpoczęła prowadzenie działalności w 2019 r. Nie może opłacać składek w ramach „małego ZUS”. Jeśli spełnia warunki może skorzystać z „ulgi na start” i potem ewentualnie „preferencyjnych składek”.

Przykład 10

Pan Mirosław rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 1 stycznia 2018 r. Nie chce korzystać z ulgi na start. Spełnia warunki do „składek preferencyjnych”. Pan Mirosław powinien dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń z kodem tytułu rozpoczynającym się od 05 70. Będzie opłacał składki od kwoty deklarowanej nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia nie dłużej niż przez 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności. Nie może od 1 stycznia 2019 r. opłacać „małego ZUS”. Jeśli spełni warunki będzie mógł skorzystać z „małego ZUS” od 1 stycznia 2020 r.

Jak długo można korzystać z „małego ZUS”

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważne! 
Jako miesiąc kalendarzowy trzeba przyjmować każdy miesiąc, w którym podlegało się ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

Jak ustalić najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Najniższą podstawę wymiaru składek ustala się w trzech krokach:

 1. Najpierw ustalamy przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru:

 

Roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności
gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

———————————————————————-                   x 30

Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności

 

Otrzymany wynik zaokrąglamy do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa  niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

 1. Mnożymy przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik, który Prezes ZUS ogłosi  w Monitorze Polskim.

Otrzymany wynik zaokrąglamy do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa  niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

Wysokość współczynnika na rok 2019, stosowanego przy ustalaniu najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, wynosi 0,5083.

 1. Porównujemy otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia  i  60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Przykład 11:

Pani Ewa spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS”. najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 600 zł.

30% minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. wynosi 675 zł (30% z 2 250 zł).

Dla Pani Ewy najniższą podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. jest 675 zł.

Od jakiej kwoty można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne

W okresie, w którym będzie się korzystać z „małego ZUS” można w poszczególnych miesiącach opłacać składki na ubezpieczenia od najniższej podstawy wymiaru bądź od kwoty wyższej.

Ważne!

Wysokość  kwoty, od której opłaca się składki ma wpływ na wysokość  przysługujących przedsiębiorcy świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński.

Przykład 12:

Pan Kazimierz obliczył, że w 2019 r. najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 857,46 zł. Postanowił jednak w każdym miesiącu 2019 r. deklarować do podstawy wymiaru składek kwotę wyższą – 2000 zł.

Jakie są obowiązki związane z korzystaniem z „małego ZUS”

Oprócz obowiązków związanych z podleganiem ubezpieczeniom, które dotyczą także innych płatników składek, jak przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych i opłacanie składek, przedsiębiorca ma także inne obowiązki.

Należą do nich:

 • obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek,
 • obowiązek przedstawienia na nasze żądanie dokumentów potwierdzających  wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeśli tego się nie zrobi, ZUS ustali za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Czy można zrezygnować z małej działalności gospodarczej

Istnieje możliwość zrezygnowania z uprawnienia do ustalania najniższej podstawy wymiaru składek w zależności od wysokości przychodu, tj. do korzystania z małego ZUS.

Zrezygnować można w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa. Rezygnacja z tego uprawnienia następuje, jeśli nie zgłosimy się do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia, w terminie 7 dni liczonymi od:

 • 1 stycznia danego roku,
 • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
 • pierwszego dnia, w którym będą spełnione warunki do korzystania z „małego ZUS”.

Przykład 13:

Pani Wanda prowadzi działalność gospodarczą od 2015 r. i nie ma prawa do renty. Będzie ją nadal prowadzić w 2019 r. Spełnia warunki do korzystania z „małego ZUS”. Ponieważ chce skorzystać z tego uprawnienia musi do 8 stycznia 2019 r. wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 00 od 1 stycznia 2018 r. i od tego samego dnia zgłosić się do tych ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla „małego ZUS”.

Przykład 14

Pan Piotr zakończył działalność gospodarczą 31 marca 2018 r. Spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS”. Działalność gospodarczą ponownie rozpocznie 1 lutego 2019 r. Jeśli nie chce zrezygnować z uprawnienia do „małego ZUS” musi do 8 lutego 2019 r. zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wskazując 1 lutego 2018 r. jako datę powstania obowiązku ubezpieczeń, z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla tego uprawnienia.

Przykład 16:

Pani Barbara zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS”. Jeśli  chce z tego uprawnienia korzystać musi do 8 września 2019 r. zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wskazując 1 września 2019 r. jako datę powstania obowiązku ubezpieczeń z kodem właściwym dla „małego ZUS”.

Przykład 17

Pan Karol przestał wykonywać działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy 30 czerwca 2019 r. Spełnia pozostałe warunki do korzystania w 2019 r. z „małego ZUS”. Jeśli do 8 lipca 2019 r. nie wyrejestruje się z ubezpieczeń wskazując 1 lipca 2019 r. jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 00 i nie zgłosi się od tego samego dnia do ubezpieczeń z kodem tytułu właściwym dla „małego ZUS”  będzie to oznaczało rezygnację z tego uprawnienia.

Przykład 18:

Pani Zofia od  2018 r. jest objęta tylko ubezpieczeniem  zdrowotnym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy), ponieważ jednocześnie jest pracownikiem zatrudnionym na pełen etat.  Na dzień 1 stycznia  2019 r. sytuacja nie ulegnie zmianie. Jeśli Pani Zofia chce skorzystać z „małego ZUS” musi do 8 stycznia 2019 r. wyrejestrować się od 1 stycznia 2019 r,. z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 12  i zgłosić się od tego samego dnia do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem właściwym dla „małego ZUS”.

Przykład 19

Pan Jacek przez cały 2019 r. korzystał z „małego ZUS”.  W 2020 r. nadal spełnia warunki  do tego uprawnienia i nie chce z niego zrezygnować.  Musi zatem za styczeń 2020 r. przekazać dokumenty rozliczeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla „małego ZUS”. Nie ma obowiązku złożenia od 1 stycznia 2020 r. zgłoszenia z kodem właściwym dla „małego ZUS”.

Możesz też zrezygnować z uprawnienia do małej działalności gospodarczej po pewnym okresie korzystania z niego.

Przykład 20:

Pani Urszula (nie ma przyznanej renty) korzystała z „małego ZUS” od 1 stycznia 2019 r. Od 1 lipca postanowiła zrezygnować z tego uprawnienia. Powinna wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla „małego ZUS” od 1 lipca 2019 r. i zgłosić się od tej samej daty do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się 05 10.

Ważne!
Rezygnacja jest nieodwołalna. Oznacza to, że za miesiąc, w którym do niej dojdzie oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego muszą być opłacane składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jaka podstawa wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne

Regulacje dotyczące „małego ZUS” nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki te trzeba opłacać od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Składkę zdrowotną opłaca się w pełnej wysokości za każdy miesiąc ubezpieczenia, nawet jeśli w danym miesiącu pobrałeś zasiłek.

Źródło: opracowanie własne + informacje ze strony: www.zus.pl

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Składki ZUS od działalności gospodarczej 2019”

 1. Przemek

  U mnie jest taka sama sytuacja jak w Przykładzie 18.
  Co mi da mały ZUS skoro płacę teraz tylko ubezpieczenie zdrowotne?

Skomentuj artykuł