Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat – zasady i wzór oświadczenia o zaniechaniu poboru podatku

Jedną z większych nowości jaką ostatnio przygotował ustawodawca dla płatników i podatników jest nowe zwolnienie podatkowe obejmujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Przy czym w 2019 r. limit ten wynosi 35.636,67 zł.

Wspomnianą modyfikację zapisano w ustawie z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (na ten moment znajdującej się w dalszym ciągu w procesie legislacyjnym).

W 2019 r. niepobieranie podatku tylko na wniosek zatrudnionego

 Omawiana preferencja podatkowa obejmuje otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia:

  • przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT;
  • przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT.

 

Ważne!

W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. nowa ulga ograniczona jest limitem kwotowym na poziomie 35.636,67 zł (jest to 5/12 obowiązującego od 2020 r. limitu w wysokości 85.528 zł, gdyż ulga ta wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia).

 

Podkreślmy, że w odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane:

  • dopiero w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, lub
  • na bieżąco – w poszczególnych miesiącach uzyskiwania przychodu – gdy podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, uzyskane od tego płatnika w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały ze zwolnienia z opodatkowania.

Złożenie wspomnianego wyżej oświadczenia zwolni płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek od ww. przychodów, a nową ulgę płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika objęty jest „zerowym PIT”.

Treść omawianego oświadczenia może brzmieć następująco:

 Oświadczenie podatnika do 26. roku życia o zaniechaniu poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

kliknij aby pobrać edytowalny wzór oświadczenia

Oświadczam, że uzyskane przeze mnie w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

·        przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy o PIT), oraz

·        przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT,

w całości korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

W 2020 r. niepobieranie podatku „z automatu”

 Od początku 2020 r. płatnik w przypadku osób w wieku do 26 lat nie pobiera podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, których wysokość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. I czyni tak bez żadnego wniosku ze strony zatrudnionego.

 

Ważne!

Podatnik może złożyć płatnikowi pisemny wniosek (odrębnie dla każdego roku) o pobór zaliczek podatkowych bez stosowania nowo wprowadzanej ulgi. Podmiot zatrudniający po wpłynięciu takiego dokumentu musi zacząć naliczać podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał przedmiotowy wniosek.

 

W kontekście nowo wprowadzanego przywileju fiskalnego, warto dodać, że:

  • decydujący jest wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na moment zawarcia umowy, czy wykonywania pracy (wiek ustalany powinien być z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie miesiąca lub roku urodzenia);
  • limit 85.528 zł oraz 35.636,67 zł obowiązuje niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody z pracy lub z umów zlecenia;
  • przy obliczaniu ww. limitu nie należy brać pod uwagę przychodów z pracy oraz z umów zlecenia podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych z podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  • nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85.528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35.636 zł) podlegać powinna opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej; do nadwyżki mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów określone dla przychodów z pracy oraz umowy zlecenia, a wysokość tych kosztów nie może przekroczyć kwoty przychodów z danego źródła, które podlegają opodatkowaniu;
  • od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje reguła, w myśl której w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu objętego nowym zwolnieniem podatkowym jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był wyłączony z opodatkowania, składkę za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

O zwolnieniu z podatku „zerowy PIT” piszemy także m.in. we wpisach: Zerowy PIT – pytania i odpowiedziZerowy PIT dla młodych – wyjaśnienia Krajowej Informacji Skarbowej,  Zerowy PIT a wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich objęte kosztami uzyskania przychodu w wysokości 50%

Ważne!

Nowa ulga nie zwalnia z obowiązku naliczania i odprowadzania składek zusowskich.

Do nadwyżki ponad limit nowego zwolnienia z podatku stosowane będzie również odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 ustawy PIT. Przy czym z uwagi na to, że odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony, w przypadku gdy podatnik uzyska przychody np. w wysokości 60.000 zł, w tym zwolnione od podatku dzięki uldze „zerowy PIT” w wysokości 20 000 zł, globalna kwota zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne (obliczonych od 60.000 zł) będzie pomniejszana o kwotę składek obliczoną w wysokości: 20.000 zł x 13,71%, oraz odpowiednio w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne – o kwotę w wysokości: (20.000 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne) x 7,75%. Pomniejszenie to nie będzie mogło jednak być wyższe niż kwota faktycznie zapłaconych składek od przychodu objętego „zerowym PIT”.

Pomniejszenia te będą dokonywane automatycznie przez system w ramach usługi Twój e PIT. Nie będą zatem stanowić dodatkowych obciążeń dla podatnika (podatnik nie będzie musiał sam ich wykonywać). Nie będą również stanowić istotnych obciążeń dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Do obowiązków płatników należeć będzie wyłącznie wykazanie w informacji PIT-11 przychodów objętych nową preferencją w PIT, oraz kwoty składek pobranych od tych przychodów. Umożliwi to prawidłowe obliczenie nadwyżki ponad limit przychodów korzystających ze zwolnienia, w szczególności w przypadku ich uzyskiwania od więcej niż jednego płatnika.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *