Zerowy PIT – pytania i odpowiedzi

Jak w praktyce stosować nową ulgę „Zerowy PIT” dla osób w wieku do 26 lat?

„Zerowy PIT” to nowe zwolnienie podatkowe obejmujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej:

  • w 2020 r. kwoty 85.528 zł w skali roku;
  • w 2019 r. kwoty 35.636,67 zł.

Wprowadzenie ww. ulgi w podatku przewiduje ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1394).

W niniejszym artykule przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej docierające do nas pytania dotyczące „zerowego PIT”.

Jak rozliczać podatek u osób, które kończą 26 lat np. w listopadzie 2019 roku?

Art. 5 ust. 3 ustawy nowelizującej z dnia 4 lipca 2019 r. mówi, że w przypadku otrzymania oświadczenia podatnika o spełnieniu warunków do korzystania w 2019 r. z nowej ulgi, płatnik nie pobiera zaliczek na podatek do końca miesiąca, w którym przychody objęte „zerowym PIT” uzyskane od tego płatnika od dnia 1 sierpnia 2019 r. podlegały zwolnieniu. W ocenie fiskusa przywołaną regulację należy stosować łącznie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. W konsekwencji, w przypadku, gdy podatnik kończy 26 lat np. w trakcie listopada, ulga w postaci „zerowego PIT” ma zastosowanie u niego również w listopadzie, jednakże wyłącznie do przychodów otrzymanych do dnia 26. urodzin (włącznie). Regułę tę trzeba stosować zarówno w odniesieniu do przychodów uzyskanych w bieżącym roku (po 31 lipca), jak i w kolejnych latach podatkowych.

Czy przy zerowym PIT trzeba podatnikowi wystawić PIT-11? Jeśli tak to jak ten PIT powinien wyglądać? Co z kosztami uzyskania przychodu?

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85.528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35.636 zł) podlegać powinna opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej; do nadwyżki mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów określone dla przychodów z pracy oraz umowy zlecenia, a wysokość tych kosztów nie może przekroczyć kwoty przychodów z danego źródła, które podlegają opodatkowaniu.

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy nowelizującej, do obowiązków płatników należeć będzie wykazanie w informacji PIT-11 przychodów objętych nową preferencją w PIT, oraz kwoty składek pobranych od tych przychodów. Umożliwi to prawidłowe obliczenie nadwyżki ponad limit przychodów korzystających ze zwolnienia, w szczególności w przypadku ich uzyskiwania od więcej niż jednego płatnika.

Póki co trzeba nam poczekać na nowe wzory PIT-11.

Czy pracodawca, który nie będzie pobierał w 2019 r. w przypadku osoby do 26 roku życia zaliczek podatkowych na mocy „zerowego PIT” stosuje na liście płac koszty uzyskania przychodu i kwotę zmniejszającą miesięczny podatek (46,33 zł)?

Skoro w przypadku konkretnego pracownika zakład pracy nie będzie naliczał podatku dzięki nowej uldze „zerowy PIT” to – co do zasady – nie będzie również stosował kosztów uzyskania przychodu ani kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek. Przy czym wspomniane koszty i kwotę zmniejszającą (pod warunkiem złożenia przez zatrudnionego PIT-2) należy uwzględniać jedynie na potrzeby obliczenia „hipotetycznej” zaliczki na podatek i ustalenia czy składkę zdrowotną należy obniżyć do kwoty tej zaliczki.

Jak w praktyce powinno wyglądać zastosowanie „zerowego PIT” w przypadku np. studenta, który zarobił za lipiec kwotę brutto 2000 zł i ma prawo do 20-procentowych kosztów uzyskania przychodu. Ile ów student powinien otrzymać netto, gdy jego lipcowe wynagrodzenie będzie płatne w sierpniu, a student spełnia warunki do „zerowego PIT”? Do chwili obecnej jego wynagrodzenie rozliczaliśmy tak: 2000*20%=400. Brutto minus kup =1600. 1600*18%=288 zł podatku. Kwota do wypłaty brutto minus podatek = netto 1712 na rękę. A teraz ile to będzie netto przy niepobieraniu podatku?

Jeśli w opisanych okolicznościach student w wieku do 26 lat zatrudniony na umowę zlecenia złoży oświadczenie o spełnieniu warunków do zerowego PIT – wówczas jego kwota brutto to de facto kwota netto – czyli od kwoty brutto nie naliczamy ani składek ZUS ani podatku.

Czy przy stosowaniu nowej ulgi liczy się data wypłaty czy okres za który jest należną? Jeżeli wypłacam 9 sierpnia pieniądze za lipiec to stosuję już ulgę czy nie?

Decydująca dla możliwości zastosowania „zerowego PIT” jest data faktycznego postawienia do dyspozycji podatnika przychodu, a nie okres za jaki jest on należny czyli jeśli przykładowo podatnik złoży przed wypłatą dokonywaną w sierpniu (nawet jeśli dotyczy ona wynagrodzenia za lipiec) oświadczenie, że spełnia warunki do zerowego PIT, wówczas pracodawca co do zasady powinien nie pobierać podatku już od wynagrodzenia za lipiec (albo najpóźniej od wynagrodzenia sierpniowego płaconego we wrześniu, bo art. 5 ust. 3 ustawy nowelizującej z 4 lipca 2019 r. stanowi, że nową ulgę płatnik powinien stosować najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do końca miesiąca, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35.636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26. rok życia).

Czy zwolnienie z PIT dotyczy również praktyk absolwenckich?

Umowa o praktykę absolwencką nie ma charakteru umowy o pracę ani umowy zlecenia. Jest to szczególny typ umowy cywilnoprawnej a wypłacane z jej tytułu wynagrodzenie należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Tym samym umowa ta nie jest objęta „zerowym PIT”.

Czy wiadomo już może, czy „zerowy PIT” obejmuje również „benefity” (świadczenia pozapłacowe), które dotychczas były opodatkowane?

„Benefity” (świadczenia pozapłacowe) pracownika finansowane przez pracodawcę należy zaliczać do przychodów ze stosunku pracy, a skoro tak to są one objęte „zerowym PIT” (w 2019 r. pracownik przed ich przyznaniem musi złożyć oświadczenie potwierdzające fakt, że spełnia on warunki do „zerowego PIT”).

Czy wynagrodzenie nierezydentów w wieku do 26 roku życia również będzie zwolnione z podatku na mocy nowej ulgi?

Do przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych „zerowy PIT” nie ma zastosowania.

Czy „zerowy PIT” został przewidziany również dla obcokrajowców pracujących w Polsce?

Omawiana ulga dotyczy również zatrudnionych w Polsce cudzoziemców, ale tylko wtedy, jeśli podlegają w naszym kraju opodatkowaniu na zasadach ogólnych (czyli wg skali) no i oczywiście o ile spełniają pozostałe ustawowe warunki do tej ulgi. „Zerowy PIT” nie obejmuje więc nierezydentów, którzy są w Polsce opodatkowywani w sposób zryczałtowany. A zatem przykładowo obcokrajowcy pracujący w ramach umowy zlecenia przebywający na terenie RP do 183 dni, od wynagrodzenia których naliczany jest 20-procentowy podatek zryczałtowany, nie mogą być objęci „zerowym PIT”.

Czy nowe zwolnienie podatkowe dotyczy również dofinansowania do kolonii dziecka w wieku 19 lat naszego pracownika (finansowane z ZFŚS )?

„Zerowym PIT” objęte są m.in. przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT. Wypłacane pracownikowi dofinansowanie do kolonii dziecka w wieku 19 lat (z ZFŚS) finansowane przez pracodawcę należy zaliczać do przychodów ze stosunku pracy, a zatem jest ono objęte „zerowym PIT” (o ile oczywiście pracownik przed ich przyznaniem złoży oświadczenie potwierdzające fakt, że spełnia on warunki do zerowego PIT).

Składkę zdrowotną od przychodu objętego zwolnieniem „zerowy PIT” – jeśli jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy – obniżamy do wysokości zaliczki hipotetycznej obliczonej bez stosowania nowej ulgi. A co jeśli składka zdrowotna jest niższa od hipotetycznego podatku?

W myśl nowych przepisów, gdyby hipotetyczna zaliczka na podatek była niższa niż składka zdrowotna (9%), wówczas należałoby składkę tę obniżyć do kwoty hipotetycznej zaliczki. Jeśli zaś składka zdrowotna jest niższa od hipotetycznej zaliczki podatkowej, wówczas nalicza się ją w „ustawowej” kwocie czyli 9% podstawy.

Co w przypadku oddelegowanych i łączonych wynagrodzeń polsko-zagranicznych?

Nowy zwolnieniem podatkowym objęte są m.in. przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT.  Jeżeli zatem wynagrodzenie oddelegowanego pracownika podlega opodatkowaniu w Polsce, wówczas należy uznać, że można do niego stosować „zerowy PIT” (pamiętając, że w 2019 r. warunkiem stosowania tej preferencji podatkowej jest złożenie przez podatnika oświadczenia potwierdzającego fakt, że spełnia on warunki do zerowego PIT).

Przy czym trzeba tu mieć na uwadze, iż do wynagrodzenia pracownika objętego „zerowym PIT” nie może mieć zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT, tj. zwolnienie, na mocy którego wyłączona z podstawy opodatkowania jest cześć przychodów w wysokości 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą. Celem takiego ograniczenia jest zapobieżenie sytuacji, w której wynagrodzenie pracownika korzystałoby z podwójnej preferencji podatkowej.

Czy „zerowy PIT” można stosować także w przypadku nagród wypłacanych zawodnikom amatorom w klubie sportowym, którzy nie są zatrudnieni w klubie?

W opisanym przypadku „zerowy PIT” nie będzie miał tu zastosowania, gdyż obejmuje on wyłącznie otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia:
• przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT;
• przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT.

O nowym zwolnieniu podatkowym pisaliśmy wcześniej w artykule: Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat – zasady i wzór oświadczenia o zaniechaniu poboru podatku.

Aby pogłębić swoją wiedzę na temat „Zerowy PIT” zapraszamy do obejrzenia materiału wideo „Jak w praktyce stosować „Zerowy PIT” dla osób w wieku do 26 lat?„, który wspólnie przygotowaliśmy z Mariuszem Pigulskim (Ekspert i praktyk z 20-letnim doświadczeniem w obszarze Kadr i Płac)

🔰 Z filmu dowiemy się m.in.:
✅ Jakie są reguły stosowania „zerowego PIT” w 2019 r. i 2020 r.
✅ Kto powinien pilnować limitów obowiązujących przy „zerowym PIT”
✅ Czy nowe zwolnienie podatkowe zmienia coś w regułach rozliczania składek ZUS
✅ Jak dokonywać obniżenia składki zdrowotnej do podatku w przypadku stosowania „zerowego PIT”
✅ Czy nowe przepisy odpowiadają na pytanie w jaki sposób stosować „zerowy PIT” w miesiącu, w którym podatnik kończy 26 rok życia
✅ Czemu są wątpliwości co do zgodności ustawy nowelizującej z 4 lipca 2019 r. z Konstytucją RP” jaki przygotowaliśmy

Po szczegółowy opis wszystkich istotnych zmian w kadrach i płacach w 2019/2020 r. zapraszamy do naszej najnowszej publikacji:

🆕 https://bit.ly/NajnowszeZmianyKadrowoPlacowe

Serdecznie polecamy 💙

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

3 Thoughts to “Zerowy PIT – pytania i odpowiedzi”

  1. Jola

    W mojej firmie powiedziano, że skoro ustawa wchodzi w życie 1 sierpnia, to oświadczenia należy składać po tej dacie. Zwolnienie z podatku będzie obowiązywać od września. Powstał spór, ale radca, który wydał opinię uważa, że tak należy interpretować.

  2. Wiola

    Pracownik złożył oświadczenie o zerowym PIT. Korzysta on również z opieki medycznej finansowanej przez pracodawcę. Z uwagi, iż od pakietu medycznego nie naliczamy podatku wzrasta nam kwota do wypłaty tytułem tej ulgi. Czy prawidłowe będzie zatem pozostać przy kwocie brutto pakietu i zwiększyć potrącenie, czy też zmniejszyć wartość brutto pakietu?

  3. chyba nie do końca rozumiem pytanie – z tytułu zerowego PIT wychodzi – co oczywiste – wyższa kwota netto bo nie potrąca się podatku. nie można dowolnie sobie zmieniać kwoty brutto pakietu bo ta wartość wynika z faktury jaką opłaca za pakiet pracodawca

Skomentuj artykuł