Nowy wzór świadectwa pracy – zmiana od 7 września 2019 r.

Od 7 września 2019 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. To już druga zmiana wzoru tego dokumentu w tym roku – poprzednia została wprowadzona z dniem 29 czerwca 2019 r.

W związku ze zmianami dotyczącymi zagadnień związanych ze świadectwem pracy obowiązującymi od 7 września 2019 r., koniecznym było znowelizowanie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Nowelizacji tej dokonuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2019  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1709), które:

  • weszło w życie z dniem 7 września 2019 r.;
  • zmieniło pomocniczy wzór świadectwa pracy, modyfikując treść pouczenia – główna zmiana polega na wskazaniu 14-dniowego terminu wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz termin wystąpienia do sądu pracy o poprawienie świadectwa pracy, jeśli pracodawca odmówi jego poprawy. Z pouczenia nie wynika już ponadto obowiązek pracodawcy wskazania pracownikowi sądu rejonowego – sądu pracy właściwego do wniesienia żądania o sprostowanie świadectwa pracy. Obowiązku takiego nie nakładają bowiem przepisy Kodeksu pracy. Ponadto konieczność i sposób wskazania sądu właściwego budziła wątpliwości. Z art. 461 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wynika bowiem, że powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Wybór między tymi sądami należy do powoda (art. 43 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego); dodatkowo w lewej górnej części świadectwa dopuszczono możliwość wskazania numeru NIP pracodawcy zamiast numeru REGON-PKD;
  • uchyliło § 4 rozporządzenia z 30 grudnia 2016 r., co było podyktowane tym, że z dniem 7 września 2019 r. regulacja obecnie zawarta we wspomnianym przepisie dotycząca terminu na wydanie świadectwa pracy, została przeniesiona w całości do art. 97 § 1 Kodeksu pracy;
  • uchyliło § 6 i doprecyzowało brzmienie § 7 ust. 5 rozporządzenia z 30 grudnia 2016 r. (ze względu na wejście w życie z początkiem 2019 r. ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, nowelizującej Kodeks pracy).

Nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 7 września 2019 r. znajduje się we wpisie: Świadectwo pracy w 2019 r. – wzór i zasady wystawiania oraz informacja o dokumentacji pracowniczej (na końcu wpisu).

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł