Obniżka stawki PIT z 18 do 17% oraz podniesienie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów

Od 1 października 2019 r. w życie weszły kolejne istotne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Przewiduje je ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Obniża ona stawkę podatku PIT z 18 do 17%, znacząco podnosi kwotę zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu stosowaną przy kalkulowaniu zaliczek na podatek, a ponadto modyfikuje skalę podatkową oraz kwotę zmniejszającą podatek.

Niższa stawka PIT

Najważniejsza nowość jaką przyszykował ustawodawca dla płatników i podatników to obniżenie procentowej stawki podatku PIT z 18 do 17%. Zmiana ta obowiązuje od 1 października 2019 r. i odnosi się do dochodów uzyskiwanych od tego dnia.

Wspomniana obniżka PIT ma zastosowanie do wszystkich podatników uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Dotyczy ona więc przychodów rozliczanych według skali podatkowej, uzyskiwanych m.in.:

 • ze stosunku pracy,
 • z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia)
 • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
 • z emerytury i renty,
 • z praw majątkowych.

Do poziomu 17% przychodu zredukowano także zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymienionych w art. 13 pkt 2 i 5–9 ustawy o PIT (w tym umów zleceń, o dzieło), jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.

Nowa skala podatkowa

Obniżeniu stawki procentowej podatku towarzyszą zmiany w tabeli skali podatkowej, która począwszy od 2020 r. wygląda jak poniżej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych  

 

Podatek wynosi

ponad do
85.528 17%  

 

minus kwota zmniejszająca podatek

 

85.528

14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Obniżenie o 1 pkt proc. najniższej stawki podatku nastąpiło w trakcie roku i objęło dochody uzyskane od 1 października 2019 r. Oznacza to, że przez 3⁄4 roku 2019 r. obowiązywać będzie stawka 18%, a przez 1⁄4 stawka 17%. Wynikową okresu obowiązywania stawki 18% oraz stawki 17% – w odniesieniu do dochodów dotyczących całego roku 2019 – jest stawka 17,75%.

W konsekwencji, w rozliczeniu rocznym za 2019 r. obowiązuje następująca skala podatkowa:

Podstawa obliczenia podatku w złotych  

 

Podatek wynosi

ponad do
85.528 17,75%  

 

minus kwota zmniejszająca podatek

 

85.528

15.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Po zmianach, od 2020 r. zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali (czyli 85.528 zł) – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali (85.528 zł) – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;

3) za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Ważne!

Przy kalkulowaniu miesięcznych zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. stosować należy stawkę 17%, ale na wniosek podatnika płatnik (np. pracodawca) stosuje stawkę wyższą, tj. 17,75%.

Nowe kwoty zmniejszające podatek

Modyfikacje objęły także kwotę zmniejszającą podatek.

Kwota zmniejszająca podatek za 2019 rok odliczana w zeznaniu rocznym:

1) 1.420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł;

2) 1 .420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł;

3) 548,30 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;

4) 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Kwota zmniejszająca podatek za 2020 rok:

1) 1.360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł;

2) 1 .360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł;

3) 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;

4) 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

 

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85.528 zł – kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł rocznie;

2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę 85.528 zł – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

W związku ze zmianą rocznej kwoty zmniejszającej podatek z 556,02 zł na 525,12 zł, kwota stanowiącą 1/12 rocznej kwoty zmniejszającej wynosi od 1 października 2019 r. 43,76 zł (525,12 zł : 12) i o taką kwotę płatnik może pomniejszać miesięczne zaliczki podatkowe kalkulowane od należności stawianych do dyspozycji zatrudnionemu podatnikowi – oczywiście o ile podatnik przed pierwszą w danym roku podatkowym wypłatą wynagrodzenia złoży zakładowi pracy oświadczenie PIT-2.

Koszty uzyskania przychodu

Od początku października 2019 r. miesięczne, zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynoszą:

 • 250 zł lub
 • 300 zł – w sytuacji, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Po zmianach, koszty uzyskania przychodów przedstawiają się następująco:

Pracownik uzyskujący przychody z jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

Koszty uzyskania przychodów do 30 września 2019 r. Miesięczne koszty uzyskania przychodów od 1 października do 31 grudnia 2019 r. oraz kwota rocznych kosztów obowiązujących po zmianach w 2019 r. Koszty uzyskania przychodów od 1 stycznia 2020 r.
111,25 zł
miesięcznie
250,00 zł 
miesięczne
250,00 zł 
miesięczne
1.335,00 zł
rocznie
1.751,25 zł 
rocznie
3.000,00 zł 
rocznie

Pracownik uzyskujący przychody z jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę:

Koszty uzyskania przychodów do 30 września 2019 r. Miesięczne koszty uzyskania przychodów od 1 października do 31 grudnia 2019 r. oraz kwota rocznych kosztów obowiązujących po zmianach w 2019 r. Koszty uzyskania przychodów od 1 stycznia 2020 r.
139,06 zł
miesięcznie
300,00 zł 
miesięcznie
300,00 zł 
miesięcznie
1.668,72 zł
rocznie
2.151,54 zł 
rocznie
3.600,00 zł 
rocznie

Pracownik uzyskujący przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

Koszty uzyskania przychodów do 30 września 2019 r. Miesięczne koszty uzyskania przychodów od 1 października do 31 grudnia 2019 r. oraz kwota rocznych kosztów obowiązujących po zmianach w 2019 r. Koszty uzyskania przychodów od 1 stycznia 2020 r.
z każdego z tych stosunków

111,25 zł
miesięcznie

z każdego z tych stosunków

250,00 zł
miesięcznie

z każdego z tych stosunków

250,00 zł
miesięcznie

łącznie nie więcej niż

2.002,05 zł
rocznie

łącznie nie więcej niż

2.626,54 zł 
rocznie

łącznie nie więcej niż

4.500,00 zł 
rocznie

Pracownik uzyskujący przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę:

Koszty uzyskania przychodów do 30 września 2019 r. Miesięczne koszty uzyskania przychodów od 1 października do 31 grudnia 2019 r. oraz kwota rocznych kosztów obowiązujących po zmianach w 2019 r. Koszty uzyskania przychodów od 1 stycznia 2020 r.
z każdego z tych stosunków

139,06 zł
miesięcznie

z każdego z tych stosunków

300,00 zł 
miesięcznie

z każdego z tych stosunków

300,00 zł 
miesięcznie

łącznie nie więcej niż

2.502,56 zł
rocznie

łącznie nie więcej niż

3.226,92 zł 
rocznie

łącznie nie więcej niż

5.400,00 zł 
rocznie

Podwyższenie pracowniczych kosztów spowoduje automatyczne podwyższenie kosztów stosowanych do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy PIT), tj. z tytułu:

 • pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich,
 • powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

 

Poniżej tabela z porównaniem rozliczenia minimalnego wynagrodzenia z „parametrami podatkowymi” sprzed i po zmianie w przypadku osoby, która:

 • nie korzysta z „zerowego PIT”,
 • ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu,
 • złożyła PIT-2:
Poz. Składniki Działanie Kwota przed zmianami w PIT Kwoty po zmianach w PIT (z wyliczeniem podatku w wysokości 17%)
1. Wynagrodzenie brutto 2.250,00 zł 2.250,00 zł
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Poz. 1 2.250,00 zł 2.250,00 zł
3. Składka emerytalna finansowana przez  pracownika Poz. 2 × 9,76% 219,60 zł 219,60 zł
4. Składki rentowe finansowane przez pracownika Poz. 2 × 1,5% 33,75 zł 33,75 zł
5. Składka chorobowa Poz. 2 × 2,45% 55,13 zł 55,13 zł
6. Razem składki ZUS finansowane przez pracownika Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5 308,48 zł 308,48 zł
7. Podstawa składki zdrowotnej Poz. 2 – poz. 6 1.941,52 zł 1.941,52 zł
8. Składka zdrowotna Poz. 7 × 9% 174,74 zł 174,74 zł
9. Koszty uzyskania przychodu 111,25 zł 250,00 zł
10. Przychód do opodatkowania Poz. 1 – poz. 6 – poz. 9, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych 1.830,00 zł 1.692,00 zł
11. Kwota zmniejszająca podatek 46,33 zł 43,76 zł
12. Stawka % PIT 18,00% 17,00%
13. Podatek Poz. 10 × poz. 12 – poz. 11 283,07 zł 243,88 zł
14. Część składki zdrowotnej odliczanej od zaliczki na podatek dochodowy Poz. 7 × 7,75% 150,47 zł 150,47 zł
15. Zaliczka na podatek Poz. 13 – poz. 14, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych 133,00 zł 93,00 zł
16. Kwota wynagrodzenia netto Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 1.633,78 zł 1.673,78 zł

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

4 Thoughts to “Obniżka stawki PIT z 18 do 17% oraz podniesienie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów”

 1. Monika

  Co z kwotami wolnymi od potrąceń?

 2. Beata

  A jak wygląda wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń przy zatrudnieniu na pół etatu .

Skomentuj artykuł