MF przygotowało nowy wzór PIT-11 za 2019

W związku ze znaczącymi zmianami w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych dokonanymi w 2019 r., resort finansów przygotował nowe wzory deklaracji dotyczących podatku PIT. Zawarto je w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2397).

W przywołanym akcie prawnym odnajdziemy wzór m.in.: PIT-11, PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR i PIT-8C.

Jeśli chcesz za darmo otrzymać poradnik: „Jak wypełniać nowy PIT-11” kliknij w ten link

Jak czytamy w uzasadnieniu do wspomnianego na wstępie rozporządzenia: „Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394), zwana dalej „nowelizacją ustawy PIT”, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r., zmieniła przepisy ustawy PIT m.in. poprzez wprowadzenie nowego rozwiązania – zwolnienia części przychodu (ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów zlecenia zawartych z firmą) uzyskanego przez osoby młode,  do  ukończenia  26.  roku  życia  z  podatku,  które  musi  zostać  odzwierciedlone     w formularzu podatkowym w sposób pozwalający na prawidłowe złożenie zeznania podatkowego za 2019 r. Art. 1 pkt 8 nowelizacji ustawy PIT zmienił brzmienie art. 39 ust. 1 ustawy PIT skutkujące obowiązkiem wykazania – w rocznej informacji PIT-11 – przychodów zwolnionych od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Zwolnienie obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. i może być uwzględniane przy poborze zaliczek na podatek w 2019 r. Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek (PIT–11) musi zatem ulec zmianie w taki sposób, aby płatnik mógł wykazać odrębnie przychody młodego podatnika podlegające zwolnieniu.

Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, gdy podatnik zwolnione od opodatkowania przychody będzie otrzymywał od kilku podmiotów, co spowoduje, że łączne przychody otrzymane od nich przekroczą limit zwolnienia.

Wskazanie przez wszystkich płatników wypłaconych zwolnionych z opodatkowania przychodów ułatwi sprawdzenie,  czy  nie  doszło  do  takiej  sytuacji  i  umożliwi  ustalenie, w zeznaniu podatkowym, prawidłowej kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu (…)

Tworząc wzór informacji PIT–11 kierowano się zasadą, aby wprowadzać jedynie niezbędne zmiany odzwierciedlające zmieniony w 2019 r. stan prawny, w tym w szczególności w zakresie „ulgi dla młodych”. Należy zauważyć, że informacja PIT–11 sporządzana jest przez płatnika, a jej adresatem jest podatnik oraz urząd skarbowy właściwy dla podatnika. Starano się zatem, aby utrzymać dotychczasową strukturę informacji z jednoczesnym dodaniem niezbędnych pozycji (w części E wierszy), które z jednej strony ułatwią płatnikowi wywiązanie się z obowiązków informacyjnych (w tym w zakresie nowego rozwiązania – ulga dla młodych), a podatnikowi i administracji podatkowej (jako dokument źródłowy) umożliwią prawidłowe rozliczenie podatku za 2019 r. i przygotowanie zeznania udostępnianego podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego. Stąd też pozostawiono dotychczasową terminologię używaną w opisie wierszy w części E, tak aby mimo innych istotnych zmian, ułatwić płatnikom wypełnienie informacji.”.

O zwolnieniu z podatku „zerowy PIT” pisaliśmy m.in. we wpisach: Zerowy PIT – pytania i odpowiedzi, Zerowy PIT dla młodych – wyjaśnienia Krajowej Informacji SkarbowejZerowy PIT a wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich objęte kosztami uzyskania przychodu w wysokości 50%

Co się zmieniło w druku PIT-11?

Nowy wzór formularza PIT–11 stanowiący załącznik nr 8 do ww. rozporządzenia z 9 grudnia 2019 r. zawiera zmiany polegające m.in. na:

1. zrezygnowaniu w części B  z podawania numeru REGON; art. 20 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zniósł wymóg posługiwania się numerem REGON. Obecnie identyfikacja przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

2. likwidacji w części C Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika pozycji „Poczta”;

3. zmodyfikowaniu części E w sposób pozwalający na wykazanie przychodów podatników do 26. roku życia ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów zlecenia , co pozwoli tym podatnikom na prawidłowe zastosowanie w zeznaniu podatkowym zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, jak również opodatkowanie dochodów z tych tytułów uzyskanych przed dniem 1 sierpnia 2019 r. oraz ewentualnej nadwyżki ponad kwotę zwolnioną w zeznaniu podatkowym za 2019 r. W związku tym:

a) na nowo określono „zawartość” wiersza 1 pozostawiając w nim jedynie przychody ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy oraz płatników, o których mowa w art. 42e ust. 1 ustawy (z wyjątkiem należności wykazanych w wierszu 2); tym samym płatnicy ci nie będą wykazywać w tym wierszu wypłaconych przez siebie zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (zasiłki te zostaną wykazane w wierszu 8 „inne źródła”);

b) dodano nowy wiersz 2:

„2. Należności z tytułów wymienionych w wierszu 1, otrzymane przez podatników od dnia 1.08.2019 r.15) do ukończenia 26. roku życia16)

W poz. 41 należy wykazać przychody, do których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy”;

c) zmieniono treść wiersza 4 przeznaczonego dla wykazania działalności wykonywanej osobiście, w którym będą wykazywane należności z działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4-9 ustawy o PIT, w tym umowy o dzieło oraz czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich; w wierszy tym nie będą wykazywane należności wymienione w wierszach 5 i 6;

d) dodano nowy wiersz 5:

„5. Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszu 6”,

e) dodano nowy wiersz 6:

Należności z tytułu wymienionego w wierszu 5, otrzymane przez podatników od dnia 1.08.2019 r.15) do ukończenia 26. roku życia16)

f) dla wierszy 2 i 6 dodano przypis nr 15 o treści „15)Dotyczy informacji składanych za 2019 r.; dla informacji składanych za lata następne płatnik wykazuje w wierszu 2 i 6 należności otrzymane przez podatników od dnia 1 stycznia roku podatkowego do ukończenia 26. roku życia.oraz przypis 16 o treści: „16) Wiersz 2 i 6 w części E wypełnia się jeśli w trakcie roku płatnik pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek. W wierszach tych należy odpowiednio wykazać przychody uzyskane przez podatników do ukończenia 26. roku życia w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 86) wraz z kwotą kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczką na podatek pobraną przez płatnika. Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uzyskane przez podatnika po dniu ukończenia 26. roku życia, płatnik wykazuje w wierszu 1, a odpowiednio przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, płatnik wykazuje w wierszu 5.”;

g) w wierszu 8 Inne źródła dodano przypis nr 17 o treści: „17) W wierszu 8 części E wykazuje się m.in.: zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym, świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności wynikające z umowy aktywizacyjnej, a także kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 83).”;

h) zmodyfikowano wiersze dotyczące składek w taki sposób, aby z jednej strony ułatwić wykazywanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne płatnikom dokonującym wypłaty wynagrodzeń na rzecz osób młodych do ukończenia 26. roku życia, z drugiej natomiast aby ułatwić prawidłowe obliczenie składek podlegających odliczeniu od dochodu i odpowiednio od podatku. W związku z tym dodano 4 wiersze, w których płatnik będzie wykazywał składki pobrane zarówno od przychodów wykazanych w wierszach 2 i 6 (przychodów osób do ukończenia 26. roku życia, od których były pobrane zaliczki na podatek), jak i składki na ubezpieczenia społeczne, i odrębnie składki na ubezpieczenie zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy (przychody osób młodych do ukończenia 26. roku życia);

i) po tytule kolumny f w części E dodano nowy przypis nr 14 o treści: „14) W przypadku gdy zakład pracy pobierał zaliczki na podatek zarówno od należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, jak i zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, łączną kwotę zaliczek pobranych z tych źródeł wykazuje tylko raz. Kwotę tę płatnik może wykazać w wierszu 1 albo w wierszu 8 części E.”;

4. dodaniu w części G:

– poz. 86 „Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy

Należy wykazać kwotę przychodu, do wysokości limitu zwolnienia20)

– poz. 87 „w tym przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

– poz. 88 „w tym przychody z umów zlecenia

z przypisem o treści: „20) Limit zwolnienia od podatku przychodów wykazanych w poz. 86 wynosi: od 1.08. do 31.12.2019 r. 35 636,67 zł, a począwszy od 1.01.2020 r. 85 528 zł w roku podatkowym.”.

Nowy wzór PIT-11 2019

 

Ze wszystkimi nowymi wzorami formularzy można zapoznać się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *