MF przygotowało nowy wzór PIT-11 za 2019

Najnowsze zmiany w Kadrach i Płacach 2019/2020

W związku ze znaczącymi zmianami w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych dokonanymi w 2019 r., resort finansów przygotował projekt (z 16 października 2019 r.) rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (projekt ten został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji). Spośród nich największe zainteresowanie pracodawców budzi przede wszystkim nowy wzór PIT-11.

W przywołanym projekcie rozporządzenia, opracowano także wzór m.in.: PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C.

Jak czytamy w uzasadnieniu do przywołanego projektu: „Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394), zwana dalej „nowelizacją ustawy PIT”, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r., zmieniła przepisy ustawy PIT m.in. poprzez wprowadzenie nowego rozwiązania – zwolnienia części przychodu (ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów zlecenia zawartych z firmą) uzyskanego przez osoby młode,  do  ukończenia  26.  roku  życia  z  podatku,  które  musi  zostać  odzwierciedlone     w formularzu podatkowym w sposób pozwalający na prawidłowe złożenie zeznania podatkowego za 2019 r. Art. 1 pkt 8 nowelizacji ustawy PIT zmienił brzmienie art. 39 ust. 1 ustawy PIT skutkujące obowiązkiem wykazania – w rocznej informacji PIT-11 – przychodów zwolnionych od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Zwolnienie obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. i może być uwzględniane przy poborze zaliczek na podatek w 2019 r. Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek (PIT–11) musi zatem ulec zmianie w taki sposób, aby płatnik mógł wykazać odrębnie przychody młodego podatnika podlegające zwolnieniu.

Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, gdy podatnik zwolnione od opodatkowania przychody będzie otrzymywał od kilku podmiotów, co spowoduje, że łączne przychody otrzymane od nich przekroczą limit zwolnienia.

Wskazanie przez wszystkich płatników wypłaconych zwolnionych z opodatkowania przychodów ułatwi sprawdzenie,  czy  nie  doszło  do  takiej  sytuacji  i  umożliwi  ustalenie, w zeznaniu podatkowym, prawidłowej kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu.”.

Co zmieni się w druku PIT-11?

W stosunku do obecnie obowiązującego wzoru informacji PIT–11, wzór formularza PIT–11 stanowiący załącznik nr 8 do ww. projektu rozporządzenia zawiera zmiany polegające na:

1) dodaniu w tytule informacji przypisu nr 2 o treści:
„2) Jeżeli w odniesieniu do dochodów (przychodów) osoby fizycznej, uzyskanych w roku, o którym mowa w poz. 4, składający sporządza i przesyła więcej niż jedną informację PIT– 11 (niebędącą korektą poprzedniej), w informacji tej nie uwzględnia się kwot wykazanych w uprzednio przesłanych informacjach (nie sumuje się ich). W przypadku, gdy sporządzone i przesłane w trakcie roku podatkowego informacje PIT–11 zawierają kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego, płatnik nie przesyła informacji PIT–11 po zakończeniu roku.”;

2) dodaniu poz. 5 „ Nr informacji” i przypisu nr 3 o treści: „Jeżeli w odniesieniu do dochodów (przychodów) osoby fizycznej, uzyskanych w roku, o którym mowa w poz. 4, składający sporządza i przesyła więcej niż jedną informację PIT– 11 (niebędącą korektą poprzedniej), należy podać kolejny numer składanej informacji dotyczącej tego roku podatkowego.”;

3) zaktualizowaniu dzienników promulgacyjnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4) w części B, w poz. 9 zrezygnowano z podawania numeru REGON; art. 20 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) zniósł wymóg posługiwania się numerem REGON. Obecnie, identyfikacja przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

5) likwidacji w części C Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika pozycji „Poczta”;

6) modyfikacji części E, w taki sposób, aby dostosować wzór do zeznania PIT-37. Oznacza to, z jednej strony ograniczenie wierszy źródeł przychodów poprzez ich skomasowanie (w zakresie art. 13 i art. 20 ustawy), a z drugiej strony dodanie dwóch wierszy pozwalających na wykazanie przychodów podatników do 26. roku życia. Dodawane wiersze mają następującą treść:
a) nowy wiersz 2:
„2. Należności z tytułów wymienionych w wierszu 1, otrzymane przez podatników od dnia 1.08.2019 r.14) do ukończenia 26. roku życia15)
W poz. 41 należy wykazać przychody, do których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy.”,
b) nowy wiersz 4:
„4. Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4-9 ustawy, w tym umowy o dzieło oraz czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszach 5 i 6”,
c) nowy wiersz 5:
„5. Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, z
wyjątkiem należności wykazanych w wierszu 6”,
d) nowy wiersz 6:
„Należności z tytułu wymienionego w wierszu 5, otrzymane przez podatników od dnia 1.08.2019 r.14) do ukończenia 26. roku życia15)”
– ze wspólnym dla wierszy 2 i 6 przypisem nr 14 o treści „14)Dotyczy informacji składanych za 2019 r.; dla informacji składanych za lata następne płatnik wykazuje w wierszu 2 i 6 należności otrzymane przez podatników od dnia 1 stycznia roku podatkowego do ukończenia 26. roku życia.”, oraz
– ze wspólnym dla wierszy 2 i 6 przypisem nr 15 o treści: „15) Wiersz 2 i 6 w części E wypełnia się jeśli w trakcie roku płatnik pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek. W wierszach tych należy odpowiednio wykazać przychody uzyskane przez podatników do ukończenia 26. roku życia w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (kwota z poz. 86) wraz z kwotą kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczką na podatek pobraną przez płatnika. Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uzyskane przez podatnika po dniu ukończenia 26. roku życia, płatnik wykazuje w wierszu 1, a odpowiednio przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, płatnik wykazuje w wierszu 5.”,
c) w wierszu 8 Inne źródła dodano przypis nr 16 o treści:
„16) W wierszu 8 części E wykazuje się m.in.: należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym, świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności wynikające z umowy aktywizacyjnej, a także kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 83).”
d) wiersze dotyczące składek również zmodyfikowano w taki sposób, aby z jednej strony ułatwić wykazywanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne płatnikom dokonującym wypłaty wynagrodzeń na rzecz osób młodych do ukończenia
26. roku życia, z drugiej natomiast aby ułatwić prawidłowe obliczenie składek podlegających odliczeniu od dochodu i odpowiednio od podatku. W związku z tym dodano 4 wiersze, w których płatnik będzie wykazywał składki pobrane zarówno od przychodów wykazanych w wierszach 2 i 6 (przychodów osób do ukończenia 26. roku życia, od których były pobrane zaliczki na podatek), jak i składki na ubezpieczenia społeczne, i odrębnie składki na ubezpieczenie zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy (przychody osób młodych do ukończenia 26. roku życia);

7) dodanie w części G:
a) w wierszu dotyczącym przychodów z tytułu stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy przypisu nr 18 o treści:
„18) Limit zwolnienia od podatku wynosi 3 800 zł w roku podatkowym.”
b) wierszy:
– poz. 86 „Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy
Należy wykazać kwotę przychodu, do wysokości limitu zwolnienia 19)
– poz. 87 „w tym przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych”
– poz. 88 „w tym przychody z umów zlecenia”
z przypisem o treści: „19) Limit zwolnienia od podatku przychodów wykazanych w poz. 86 wynosi: od 1.08. do 31.12.2019 r. 35 636,67 zł, a począwszy od 1.01.2020 r.
85 528 zł w roku podatkowym.”;

8) zmieniono treść przypisu 7 odnoszącego się do kwadratu nr 2 „korekta informacji”w poz. 7 informacji na następującą: „7) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją podatkową””;

9) W wyniku powyższych zmian zmianie uległa numeracja pozycji w formularzu.

Pozostałe zmiany polegają na dodaniu lub aktualizacji dzienników promulgacyjnych oraz mają charakter redakcyjny.

Nowy wzór PIT-11 zaproponowany przez MF

Artykuł był pomocny? Chcesz więcej takich publikacji?

Bądź zawsze na bieżąco!

Jeśli tak, kliknij powyżej "Lubię to" oraz "Messenger" a dołączysz do grona czytelników SerwisKadrowego.pl na facebooku i messengerze, aby być zawsze na bieżąco.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *