Rezygnacja z PPK a zwrot wpłaty potrąconej z wynagrodzenia

Zwrot wpłaty na PPK dotyczy jedynie tej pobranej ale jeszcze nieprzekazanej do wybranej instytucji finansowej. Oznacza to, że nie podlegają zwrotowi wpłaty do PPK, które zostały dokonane przed złożeniem deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat (przekazane do instytucji finansowej) w miesiącu, w którym uczestnik złożył tą deklarację (pomimo tego, że zostały pobrane w tym samym miesiącu). Słuszność tego poglądu potwierdzają wyjaśnienia Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) zamieszczone w poradniku „Zagadnienia prawne w zakresie Ustawy o PPK” dostępnym na stronie internetowej www.mojeppk.pl.W przywołanym poradniku czytamy: „Uczestnik PPK może w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu
w formie pisemnej. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o PPK podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK począwszy od miesiąca, w którym złożył taką deklarację. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.

Użyte w art. 23 ust. 4 ustawy o PPK sformułowanie „nie dokonuje wpłat” oznacza czynność przyszłą tj. podmiot zatrudniający nie powinien dokonywać, czyli przekazywać wpłat do instytucji finansowej począwszy od momentu złożenia przez uczestnika deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat. Wobec takiego rozumienia przepisu, zwrot dotyczył będzie jedynie wpłat do PPK
pobranych i nie przekazanych jeszcze do instytucji finansowej. Oznacza to, że nie będą podlegały zwrotowi wpłaty do PPK, które zostały dokonane przed złożeniem deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat (przekazane do instytucji finansowej) w miesiącu, w którym uczestnik złożył tą deklarację (pomimo tego, że zostały pobrane w tym samym miesiącu).
Powyższe pozwoli na zminimalizowanie ryzyka zwrotu środków w wysokości wyższej lub niższej niż nominalna w sytuacji, gdy za wpłaty do PPK zostały już przydzielone jednostki uczestnictwa oraz ograniczy konieczność dokonywania związanych z tym korekt.”.

Przykład

Spółka z o.o., która w listopadzie 2019 r. zawarła umowę o prowadzenie PPK, wynagrodzenia wypłaca w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który są one należne. W związku z tym wpłaty do PPK przekazała do wybranej instytucji finansowej:

  • w dniu 16 grudnia 2019 r. (bo 15 grudnia to niedziela) – jeśli chodzi o wypłaty obliczone/pobrane w listopadzie 2019 r.,
  • w dniu 15 stycznia 2020 r. – jeśli chodzi o wypłaty obliczone/pobrane w grudniu 2019 r.
  • do 17 lutego 2020 r. (15 i 16 lutego 2020 r. to odpowiednio sobota i niedziela) – jeśli chodzi o wypłaty obliczone/pobrane w styczniu 2020 r.

Biorą pod uwagę fakt, iż jeden z pracowników spółki (w wieku 40 lat) będący uczestnikiem PPK, w dniu 23 stycznia 2020 r. złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, wówczas w jego przypadku:

  • wpłat do PPK pobranych z pensji listopadowej i grudniowej spółka nie zwraca, albowiem zostały one już przekazane do wybranej instytucji finansowej (odpowiednio 16 grudnia 2019 r. i 15 stycznia 2020 r.),
  • wpłata na PPK z wynagrodzenia za styczeń 2020 r. nie powinna zostać już pobrana.

Gdyby pracownik, o którym mowa powyżej, złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK np. w dniu 10 stycznia 2020 r., wówczas zwrotowi podlegałaby wpłata do PPK pobrana z pensji grudniowej, gdyż w takich okolicznościach ww. rezygnacja nastąpiłaby przed przekazaniem tej wpłaty do wybranej instytucji finansowej.

Na koniec załóżmy jeszcze, że omawiany pracownik otrzymuje pensje za dany miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca i że deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożył 17 grudnia 2019 r. W takim przypadku powinien on otrzymać zwrot wpłaty do PPK obliczonej i pobranej z wynagrodzenia za listopad wypłaconego mu 10 grudnia 2019 r.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł