Tarcza antykryzysowa – Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników

Tarcza antykryzysowa

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (art. 15zzc ustawy antykryzysowej)

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników może starać się zawrzeć ze starostą umowę na otrzymanie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w  przypadku spadku w  następstwie wystąpienia COVID-19 obrotów o:

  • co najmniej 30% – wówczas dofinansowanie może być przyznane w  wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50% – wówczas dofinansowanie może być przyznane w  wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80% – wówczas dofinansowanie może być przyznane w  wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

– na okres nie dłuższy niż 3  miesiące (z tym zastrzeżeniem, że  Rada Ministrów może w  drodze rozporządzenia, przedłużyć wspomniany okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane).

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w  ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w  ciągu dowolnie wskazanych 2  kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w  okresie po dniu 1  stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o  przyznanie dofinansowania, w  porównaniu do łącznych obrotów z  analogicznych 2  kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w  przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w  trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w  dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Podkreślmy, że:

  • omawiane dofinansowanie jest wypłacane w  okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o  prowadzeniu działalności w  danym miesiącu, za który ww. świadczenie jest wypłacane;
  • przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi;
  • w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, o  którym mowa wyżej, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w  terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
  • wniosek o  dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w  terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł