Wyższe kwoty wolne od potrąceń z powodu COVID-19 (w ramach tarczy 3.0)

Kalkulatory Online Dla Kadr i Płac

Od 16 maja 2020 r. obowiązuje nowa reguła (wprowadzona w ramach tarczy 3.0), w myśl której w sytuacji, gdy z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2:

 • pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub
 • członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu,

kwoty zwolnione z egzekucji określone w art. 871 § 1 Kodeksu pracy ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Takie rozwiązanie wprowadzono na mocy art. 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).

Zgodnie z nowymi uregulowaniami:

 • przez członka rodziny rozumie się odpowiednio:
  • małżonka albo rodzica wspólnego dziecka oraz
  • dziecko w wieku do 25. roku życia, a także
  • dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • przez dziecko należy rozumieć z kolei dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka;
 • do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Niestety w przepisach nie odnajdziemy wskazówek co do tego, jak pracodawca powinien ustalać okoliczności uzasadniające ograniczenie egzekucji poprzez zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń (i czy je weryfikować). Wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem będzie tu:

 • poinformowanie pracowników (w sposób przyjęty u danego pracodawcy, np. poprzez firmowy intranet bądź tablicę ogłoszeń) o nowym przywileju;
 • pobieranie od pracowników objętych egzekucją oświadczeń o liczbie nieosiągających dochodów członków ich rodziny, których mają oni na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych Polsce działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu.

 

Co ciekawe, ustawodawca nie zdecydował się na określenie limitu czasu, w którym omawiany przywilej ma być stosowany. Stwarza to pole do nadużyć ze strony dłużników chcących odwlec lub udaremniać egzekucję.

 

A jak podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń obliczyć w praktyce? Zobrazujmy to przykładem:

Sprawdź: Kalkulator potrąceń uwzględniający możliwość zwiększenia kwot wolnych od potrąceń o 25% na każdego nieosiągającego dochodów członka rodziny pracownika, którego ma on na utrzymaniu, w sytuacji gdy z powodu podjętych Polsce działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu

Zatrudniony na pełnym etacie 29-letni pracownik niebędący uczestnikiem PPK:

 • otrzymuje w każdym miesiącu stałe wynagrodzenie,
 • uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe na mocy złożonego pracodawcy druku PIT-2.

Z jego pensji co miesiąc pracodawca dokonuje potrącenia na rzecz komornika tytułem niespłaconego kredytu bankowego – maksymalnie 50% kwoty netto z zachowaniem obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. kwoty wolnej od potrąceń w wysokości 1920,62 zł.

Od 1 maja 2020 r. pracodawca obniżył mu z powodu epidemii COVID-19 wynagrodzenie o 20%.

Uwzględniając fakt, iż ww. pracownik ma na utrzymaniu niepracującą żonę i 8-letniego syna, chroniąca jego pensję kwota wolna od potrąceń – na mocy art. 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – powinna zostać zwiększona o 50% (2 x 25%). Finalnie kwota wolna powinna wynieść 2880,93 zł zgodnie z wyliczeniem:

 1920,62 zł + (1920,62 zł x 50%) = 2880,93 zł.

W analizowanym przypadku lista płac za maj 2020 r. powinna zostać rozliczona jak poniżej (przy założeniu, że majowe wynagrodzenie wyniosło 4.500 zł brutto):

Lp. Składniki Działanie Kwoty
1. Wynagrodzenie za pracę   4.500,00 zł
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne   4.500,00 zł
3. Składka na ubezpieczenie emerytalne Poz. 2 × 9,76% 439,20 zł
4. Składka na ubezpieczenia rentowe Poz. 2 × 1,5% 67,50 zł
5. Składka na ubezpieczenie chorobowe Poz. 2 × 2,45% 110,25 zł
6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5 616,95 zł
7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Poz. 2 – poz. 6 3.883,05 zł
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona Poz. 7 × 9% 349,47 zł
9. Część składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku Poz. 7 × 7,75% 300,94 zł
10. Koszty uzyskania przychodu   250,00 zł
11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę   0,00 zł
12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11 3.633,00 zł
13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową   43,76 zł
14. Zaliczka na podatek (Poz. 12 × 17%) – poz. 13 573,85 zł
15. Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych Poz. 14 – poz. 9 273,00 zł
16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego   0,00 zł
17. Kwota netto Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16 3.260,58 zł
18. Kwota wolna od potrąceń   2.880,93 zł
19. Maksymalna kwota potrącenia przewidziana przepisami K.p. Poz. 17 x 50% 1.630,29 zł
20. Kwota możliwego do dokonania potrącenia (z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń) Poz. 17 – poz. 18 379,65 zł
21. Kwota do wypłaty Poz. 17 – poz. 20 2.880,93 zł

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Wyższe kwoty wolne od potrąceń z powodu COVID-19 (w ramach tarczy 3.0)”

 1. Ela.U.

  Czy tzw covidowe dla służb medycznych i dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pracy z covid jest chronione od zajęć komorniczych ?

Skomentuj artykuł