Jak długo należy przechowywać w firmie dokumentację PPK?

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych roszczenia z tytułu wpłat do PPK przedawniają po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym te wpłaty stały się wymagalne. Wspomnianego terminu przedawnienia roszczeń nie należy jednak utożsamiać z długością okresu przechowywania dokumentacji PPK .

Przedmiotowa dokumentacja jest związana z dokumentacją odnoszącą się do ustalania wysokości wynagrodzenia i z tego powodu należy przechowywać ją analogicznie jak dokumentację pracowniczą.

Powyższe oznacza, że dokumentację PPK trzeba przechowywać przez okres zatrudnienia, a także przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres jej przechowywania.

Co więcej, w praktyce należy stosować takie same zasady dotyczące przechowywania dokumentacji PPK wobec każdego uczestnika PPK, niezależnie od formy zatrudnienia, albowiem wspomniana ustawa o PPK zrównuje, na potrzeby jej stosowania, pracowników z osobami zatrudnionymi np. na podstawie umów cywilnoprawnych, podlegającymi z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Przypomnijmy, że dokumentację pracowniczą należy przechowywać w sposób gwarantujący m.in. jej poufność i kompletność, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywna od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Źródło: https://www.mojeppk.pl/

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł