Lista płac – rozliczenie podatkowo – składkowe pracownika oddelegowanego do pracy za granicą (kalkulator)

Sporządzając listę płac dla polskiego pracownika pracującego w ramach zagranicznego oddelegowania i podlegającego pod polskie przepisy podatkowe i zusowskie (na mocy formularza A1) należy mieć na uwadze przede wszystkim inne niż w przypadku pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Polsce, zasady wyznaczania podstawy opodatkowania oraz ozusowania.

Te inne zasady wynikają z:

 • § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego stanowiący, że gdy miesięczny przychód osoby oddelegowanej jest wyższy od prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, ustalonego na dany rok kalendarzowy, wówczas wyłącza się z podstawy wymiaru składek równowartość diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej dla pracowników tzw. budżetówki. Tak ustalona podstawa nie może być jednak niższa niż wspomniana prognoza przeciętnej płacy w gospodarce. Jeśli oddelegowany do pracy za granicą uzyskuje z tego tytułu w miesiącu przychód nieprzekraczający poziomu prognozowanej przeciętnej płacy miesięcznej w gospodarce narodowej, to jego podstawę składkową stanowi kwota faktycznie uzyskanego przychodu;
 • art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przychody uzyskane przez pracownika oddelegowanego do pracy za granicą pomniejsza się – za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy – o kwotę stanowiącą równowartość 30% diety przysługującej pracownikom sfery budżetowej z tytułu zagranicznej podróży służbowej.

Przy rozliczaniu pracownika „na oddelegowaniu” trzeba pamiętać także o art. 11a ust. 1 ustawy o PIT, stosownie do którego przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

 

Przykład

40-letni pracownik, będący obywatelem i podatkowym rezydentem Polski:

– w umowie o pracę ma wskazane:

    • 2 miejsca pracy: Warszawę oraz Paryż, gdzie często jest wysyłany w ramach oddelegowania do realizacji zadań wynikających z jego zakresu obowiązków,
    • 2 stawki wynagrodzenia: 40 zł brutto za godzinę pracy w Polsce oraz 15 euro / godz. za pracowanie we Francji w ramach oddelegowania;

– podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu w Polsce,

– jest uprawniony do kwoty zmniejszającej zaliczki podatkowe (43,76 zł) i kosztów uzyskania przychodu w wysokości 250 zł,

– w sierpniu 2020 r. przez 9 dni (72 godz.) pracował w Polsce, zaś przez 11 dni (88 godz.) realizował zadania służbowe w Paryżu,

– pensję sierpniową otrzymał 28 sierpnia.

Uwzględniając powyższe informacje, rozliczenie wynagrodzenia za 08/2020 w opisanych okolicznościach powinno wyglądać następująco:

Krok 1. Obliczenie wynagrodzenia brutto: ·         za pracę w Polsce: 72 godz. x 40 zł = 2880 zł;

·         za pracę we Francji: 88 godz. x 15 euro = 1320 euro.

Krok 2. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: ·         1320 euro x 4,4124 zł (kurs euro z 27 sierpnia 2020 r. ogłoszonego przez NBP czyli kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu) = 5824,37 zł;

·         2880 zł + 5824,37 zł = 8704,37 zł.

Ponieważ wyliczona wyżej kwota jest wyższa od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w 2020 r. wynoszącego 5227 zł, w rozstrzyganym przypadku można zastosować wyłączenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego:

·         50 euro x 11 dni pobytu w sierpniu we Francji = 550 euro;

·         1320 euro – 550 euro = 770 euro;

·         770 euro x 4,4124 zł (kurs euro z 27 sierpnia 2020 r. ogłoszonego przez NBP czyli kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu) =  3397,55 zł;

·         2880 zł + 3397,55 zł = 6277,55 zł.

Ustalona kwota jest wyższa od 5227 zł, a zatem podstawa wymiaru składek społecznych za sierpień powinna wynieść 6277,55 zł.

 

Krok 3. Obliczenie kwoty składek finansowanych przez pracownika: ·         składka emerytalna: 6277,55 zł x 9,76% = 612,69 zł;

·         składka rentowa:  6277,55 zł x 1,5% = 94,16 zł;

·         składka chorobowa: 6277,55 zł x 2,45% = 153,80 zł;

·         składki na ubezpieczenia społeczne razem: 612,69 zł + 94,16 zł + 153,80 zł = 860,65 zł;

·         składka na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości:      (6277,55 zł – 860,65 zł) x 9% = 487,52 zł;

·         składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:    (6277,55 zł – 860,65 zł) x 7,75% = 419,81 zł.

Krok 4. Wyznaczenie podstawy opodatkowania: ·         ustalenie kwoty zwolnienia podatkowego przeliczonego na zł: 50 euro x 30% x 11 dni pobytu we Francji w sierpniu = 165 euro;

·         1320 euro – 165 euro = 1155 euro;

·         1155 euro x 4,4124 zł (kurs euro z 27 sierpnia 2020 r. ogłoszonego przez NBP czyli kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu) = 5096,32 zł;

·         łączna podstawa opodatkowania ogółem (po zaokrągleniu do pełnych zł): (2880 zł + 5096,32 zł)  – 250 zł – 860,65 zł (składki społeczne) = 6865,67 zł = 6866 zł.

 

Krok 5. Skalkulowanie kwoty zaliczki podatkowej: ·         6866 zł x 17% – 43,76 zł – 419,81 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku) = 703,65 zł, co po zaokrągleniu do pełnych zł daje kwotę: 704 zł.
Krok 6. Wyliczenie kwoty netto: ·         2880 zł + (1320 euro x 4,4124 zł) – 860,65 zł (składki społeczne) – 487,52 zł (składka zdrowotna) – 704 zł (zaliczka na podatek) = 6652,20 zł.

 

 

Sprawdź kalkulator służący rozliczaniu pod względem podatkowo – składkowym należności pracownika oddelegowanego do pracy za granicą: 

Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?
🧮 Kalkulator Online – Rozliczenie wynagrodzenia oddelegowanego pracownika
Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?
Kliknij i Sprawdź

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Lista płac – rozliczenie podatkowo – składkowe pracownika oddelegowanego do pracy za granicą (kalkulator)”

 1. sylwia

  Bardzo przydatny artykuł i bardzo przystępny sposób dla laika wytłumaczony problem kadrowy

Skomentuj artykuł