Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i jego wpływ na rozliczenia z zakresu płac

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. dla pracownika pełnoetatowego ustalono na kwotę 2.800 zł brutto (czyli o 200 złotych więcej niż w 2020 r.). Tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1596).

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin, wysokość ustawowej płacy minimalnej wyznaczamy w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc w 2021 r. za podstawę wyliczeń sumę 2.800 zł.

Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa m.in. na kwoty wolne od potrąceń oraz wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy, takich jak choćby dodatki za pracę nocną czy niektóre odszkodowania i odprawy.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2021 r.:

Wymiar etatu

 

Płaca minimalna brutto
cały etat 2.800,00 zł
3/4 etatu 2.100,00 zł
1/2 etatu 1.400,00 zł
1/3 etatu 933,33 zł
1/4 etatu 700,00 zł

 

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Minimalne stawki za godzinę pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę w podstawowym systemie czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2021 r.

Miesiąc Nominalny wymiar czasu pracy (w godz.) Minimalna stawka godzinowa przy pełnym etacie
Styczeń 152 2800 zł : 152 godz. = 18,43*
Luty 160 2800 zł : 160 godz. = 17,50
Marzec 184 2800 zł : 184 godz. = 15,22
Kwiecień 168 2800 zł : 168 godz. = 16,67
Maj 152 2800 zł : 152 godz. = 18,43*
Czerwiec 168 2800 zł : 168 godz. = 16,67
Lipiec 176 2800 zł : 176 godz. = 15,91
Sierpień 176 2800 zł : 176 godz. = 15,91
Wrzesień 176 2800 zł : 176 godz. = 15,91
Październik 168 2800 zł : 168 godz. = 16,67
Listopad 160 2800 zł : 160 godz. = 17,50
Grudzień 176 2800 zł : 176 godz. = 15,91

* kwoty zaokrąglone o 1 grosz w górę, by po przemnożeniu przez nominalny wymiar czasu z danego miesiąca uzyskać kwotę nie niższą niż 2.800 zł brutto

 

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia od 1 stycznia 2021 r.

Od początku 2017 r. w stosunku do umów zlecenia i umów o świadczenie usług (z pewnymi wyjątkami wynikającymi z art. 1 i 8d stawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) wprowadzono minimalną stawkę godzinową, której poziom jest ściśle skorelowany z wysokością ustalanego corocznie ustawowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę należnego pracownikom.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. wynosi 18,30 zł, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

W przypadku gdy zapłata za pracę nie gwarantuje minimalnej stawki godzinowej, zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem przewidzianej ustawowo stawki.

 

Dodatki za pracę w porze nocnej w 2021 r.

Za każdą godzinę wykonywania obowiązków pracowniczych w porze nocnej zatrudnionemu należy się dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego.

Wysokość dodatków nocnych prezentujemy w tekście: Dodatki za pracę w nocy w 2021 r.

 

Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2021 r.

O wysokości kwoty wolnej od potrąceń realizowanych z pensji pracowniczej w aktualnym stanie prawnym decydują:

• poziom ustawowej płacy minimalnej,

• wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę,

• rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,

• wysokość wpłat dokonywanych na PPK,

• wskaźniki podatkowe takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wówczas, gdy pracownik złoży formularz PIT-2 oraz

• fakt, czy zatrudniony objęty jest „zerowym PIT” oraz czy ma na swoim utrzymaniu nieosiągających dochodów członków rodziny w sytuacji, gdy z powodu podjętych Polsce działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 zatrudnionemu zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu.

Wysokość kwot wolnych zamieściliśmy w artykule: Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

 

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych (zasiłku i wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku wypadkowego, opiekuńczego i macierzyńskiego w 2021 r.

Wymiar
czasu pracy
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w zależności od wymiaru etatu
cały etat 2.416,12 

(2.800 zł – 13,71% x 2.800 zł)

3/4 etatu 1.812,09 

(2.100 zł – 13,71% x 2.100 zł)

1/2 etatu 1.208,06 

(1.400 zł – 13,71% x 1.400 zł)

1/3 etatu 805,37 

(933,33 zł – 13,71% x 933,33 zł)

1/4 etatu 604,03 

(700 zł – 13,71% x 700 zł)

Warto zapoznać się również z naszym artykułem zatytułowanym: Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2021 r. i minimalne stawki dzienne

 

Odszkodowania i odprawy w 2021 r.

Wyższa płaca minimalna przekłada się również na wyższe niektóre odszkodowania i odprawy. 

Odszkodowanie za mobbing i naruszenie zasady równego traktowania

Pracownik, wobec którego zakład pracy dopuścił się mobbingu, ma prawo do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, a ponadto do dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż ustawowa płaca minimalna. Do takiego samego świadczenia uprawniony jest podwładny, który został pokrzywdzony wskutek tego, że pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. A zatem w 2021 r. kwota ww. należności nie może być niższa niż 2.800 zł. 

Odprawa za zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Efektem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, jest ponadto podniesienie górnego limitu odprawy przysługującej na mocy przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawcy objęci przepisami przywołanego aktu prawnego, zwalniający pracowników z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, są zobowiązani do wypłacenia zwalnianym odpraw, których wysokość zależy od zakładowego stażu pracy i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość omawianego odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2021 r. kwoty 42.000 zł (2.800 zł x 15).

Co ważne, od 24 czerwca 2020 r. ustawodawca na czas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wprowadzonego w związku z koronawirusem objął pracodawców (w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy) spełniających określone warunki przywilejem ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych należnych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (art. 15gd ustawy antykryzysowej).

Preferencja ta:

  • pozwala na obniżenie ww. należności do poziomu 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (a więc do poziomu 26.000 zł w 2020 r. i 28.000 zł w 2021 r. – pod warunkiem oczywiście obowiązywania w dalszym ciągu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii);
  • została przewidziana dla pracodawców, u których wystąpił:
    • istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (jest to nowe kryterium, o którym mowa w art. 15gb ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzone w ramach tzw. tarczy 4.0)

lub

    • spadek obrotów gospodarczych czyli spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, o którym mowa w art. 15g ust. 9 ww. ustawy antykryzysowej (chodzi tu więc o spadek obrotów gospodarczych uprawniający do nabycia prawa do dofinansowań z FGŚP w przypadku pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19).

Wynagrodzenie przestojowe w 2021 r.

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, należy się tzw. wynagrodzenie przestojowe, które dla pracownika pełnoetatowego od początku 2021 r. musi wynosić za miesiąc co najmniej 2.800 zł brutto.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *