Świadczenia chorobowe a składniki wynagrodzenia należne do określonego terminu

Składniki wynagrodzenia, które przysługują tylko do określonego terminu w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy:

  • uwzględnia się w bazie obliczeniowej świadczeń chorobowych tylko za okres przypadający do tego terminu;
  • nie należy wliczać do podstawy zasiłkowej za okres po tym terminie.

Zasada ta ma odpowiednie zastosowanie przy uwzględnianiu w podstawie „chorobówki” składników wynagrodzenia, które pracodawca przestał wypłacać na podstawie układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu (art. 41 ust. 2 i ust. 3 ustawy zasiłkowej oraz ust. 304 komentarza do niej).

 

Przykład

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Zatrudniony od 1 czerwca 2020 r. na pełny etat pracownik jest uprawniony do:

  • podstawowych kosztów uzyskania przychodu oraz miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek (43,76 zł),        
  • wynagrodzenia określonego stawką godzinową,
  • nagrody przyznawanej decyzją przełożonego (nieuregulowaną w wewnątrzzakładowych przepisach płacowych).

 Do końca 2020 r. miał ponadto prawo do premii zadaniowej pomniejszanej proporcjonalnie za dni usprawiedliwionej absencji w pracy, którą od 1 stycznia 2021 r. zaprzestano wypłacać na mocy zmian regulaminu premiowania.

 Pracownik z powodu rwy kulszowej chorował od 14 do 18 września 2020 r., a następnie od 30 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r., z racji czego należało mu się wynagrodzenie chorobowe, którego podstawą wymiaru powinno być przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia chorobowego, a więc za okres od czerwca do sierpnia 2020 r. (bazy obliczeniowej grudniowej niedyspozycji zdrowotnej nie trzeba było wyznaczać na nowo, albowiem przerwa między okresami pobierania należności za chorobę w opisanym przypadku była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe).

 W zaistniałym stanie rzeczy, wynagrodzenie za chorobę z dni od 14 do 18 września 2020 r., i od 30 do 31 grudnia 2020 powinno zostać wyliczone jak niżej:

·        11251,33 zł (suma wynagrodzenia godzinowego, nagród i premii zadaniowej wypłacona za czerwiec, lipiec i sierpień 2020 r., po pomniejszeniu o składki społeczne w wysokości 13,71%) : 3 m-ce = 3750,44 zł;

·        3750,44 zł x 80% : 30 = 100,01 zł;

·        100,01 zł x 5 dni choroby wrześniowej = 500,05 zł;

·        100,01 zł x 2 dni choroby grudniowej = 200,02 zł.

 Zakładając, że pracownik za pracę w grudniu otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie wynoszącej 3520,50 zł brutto, rozliczenie grudniowej listy płac powinno wyglądać jak niżej:

Wiersz / Poz. Składniki Działanie Kwota
1 Wynagrodzenie za pracę + inne składniki płacy pracowniczej brutto 3.520,50 zł
2 Wynagrodzenie chorobowe 200,02 zł
3 Podstawa wymiaru składek społecznych 3520,5 zł 3.520,50 zł
4 Składka na ubezpieczenie emerytalne 3520,5 zł × 9,76% 343,60 zł
5 Składki na ubezpieczenia rentowe 3520,5 zł × 1,5% 52,81 zł
6 Składka na ubezpieczenie chorobowe 3520,5 zł × 2,45% 86,25 zł
7 Suma składek na ubezpieczenie społeczne 343,6 zł + 52,81 zł + 86,25 zł 482,66 zł
% PIT Stawka procentowa podatku 17%
8 Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
9 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3520,5 zł + 200,02 zł – 482,66 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł 2.988,00 zł
10 Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 43,76 zł
11 Zaliczka na podatek przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną (2988 zł × 17%) – 43,76 zł 464,20 zł
12 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3520,5 zł + 200,02 zł – 482,66 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 3.237,86 zł
13 Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona w pełnej wysokości 3237,86 zł × 9% 291,41 zł
14 Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 3237,86 zł × 7,75% 250,93 zł
15 Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 464,2 zł – 250,93 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) 213,00 zł
16 Kwota netto 3520,5 zł + 200,02 zł – 482,66 zł – 291,41 zł – 213 zł 2.733,45 zł

 

Z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2021 r. pracodawca zaprzestał wypłacania premii zadaniowej, konieczne było przeliczenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego od stycznia 2021 r., wyłączając z niej tę premię. Z tego powodu ustaloną poprzednio podstawę „chorobówki” trzeba było pomniejszyć o premie zadaniowe, które w opisanej sytuacji za miesiące od czerwca do sierpnia łącznie wyniosły 1506,56 zł już po pomniejszeniu o składki społeczne fin. z pensji).

W konsekwencji, wysokość wynagrodzenia za chorobę za dni od 1 do 8 stycznia powinna zostać ustalona następująco:

·        11251,33 zł – 1506,56 zł = 9 744,77 zł,

·        9744,77 zł : 3 = 3248,26 zł,

·        3248,26 zł x 80% : 30 = 86,62 zł;

·        86,62 zł x 8 dni = 692,96 zł.

 Zakładając, że pracownik za pracę w styczniu 2021 r. otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie wynoszącej 3230 zł brutto, rozliczenie styczniowej listy płac powinno wyglądać następująco:

Wiersz / Poz. Składniki Działanie Kwota
1 Wynagrodzenie za pracę + inne składniki płacy pracowniczej brutto 3.230,00 zł
2 Wynagrodzenie chorobowe 692,96 zł
3 Podstawa wymiaru składek społecznych 3230 zł 3.230,00 zł
4 Składka na ubezpieczenie emerytalne 3230 zł × 9,76% 315,25 zł
5 Składki na ubezpieczenia rentowe 3230 zł × 1,5% 48,45 zł
6 Składka na ubezpieczenie chorobowe 3230 zł × 2,45% 79,14 zł
7 Suma składek na ubezpieczenie społeczne 315,25 zł + 48,45 zł + 79,14 zł 442,84 zł
% PIT Stawka procentowa podatku 17%
8 Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
9 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3230 zł + 692,96 zł – 442,84 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł 3.230,00 zł
10 Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 43,76 zł
11 Zaliczka na podatek przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną (3230 zł × 17%) – 43,76 zł 505,34 zł
12 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3230 zł + 692,96 zł – 442,84 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 3.480,12 zł
13 Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona w pełnej wysokości 3480,12 zł × 9% 313,21 zł
14 Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 3480,12 zł × 7,75% 269,71 zł
15 Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 505,34 zł – 269,71 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) 236,00 zł
16 Kwota netto 3230 zł + 692,96 zł – 442,84 zł – 313,21 zł – 236 zł 2.930,91 zł

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł