Czy zwrot kosztów zakupu i używania przez pracowników własnego sprzętu przy pracy zdalnej w czasie COVID-19 stanowi przychód?

Dokonywany przez pracodawcę  zwrot kosztów zakupu sprzętu / narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej nie stanowi dla pracownika przychodu. To samo dotyczy wypłacanego przez zakład pracy ekwiwalentu za korzystanie przez zatrudnionego przy świadczeniu pracy zdalnej z własnego sprzętu czy zużycie Internetu lub energii elektrycznej.

Słuszność przedstawionego poglądu potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 lutego 2021 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.851.2020.1.KK), w której podkreślono, że:

  • na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy antykryzysowej, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna);
  • jak stanowi art. 3 ust. 3 ww. ustawy, wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych;
  • zasadniczo narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca, jednakże na podstawie art. 3 pkt 5 ustawy antykryzysowej przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • w sytuacji zlecenia pracy zdalnej, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi narzędzi i materiałów potrzebnych do pracy zdalnej, po stronie pracownika, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powstanie z tego tytułu przychód. Co istotne, bez znaczenia pozostaje sposób zapewnienia narzędzi i materiałów, tj. czy nastąpi w formie rzeczowej czy też poprzez wypłatę świadczenia za używanie własnych materiałów i narzędzi pracownika;
  • w rezultacie, w przypadku pracowników, którzy pracę zdalną wykonują w związku z występowaniem zagrożenia epidemicznego, otrzymany zwrot kosztów zakupu niezbędnego do pracy sprzętu nie skutkuje powstaniem po ich stronie przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych.

 

Podobne wnioski zawarto w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 5 marca 2021 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.817.2020.2.AK), w której czytamy, że niezależnie od formy zapewnienia przez pracodawcę narzędzi i materiałów potrzebnych pracownikowi do wykonywania pracy zdalnej, na gruncie przepisów ustawy PIT, otrzymane przez pracownika świadczenia nie stanowią jego przychodu w rozumieniu tej ustawy, analogicznie jak ekwiwalent wypłacany za zwiększone zużycie energii elektrycznej czy wody, co jest naturalną konsekwencją pracy w domu.

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

 

W tym miejscu zasadne jest przywołanie także interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 grudnia 2020 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.739.2020.1.RS), w której czytamy:

  • z przepisów ustawy antykryzysowej wynika m.in., że narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej ma zapewnić pracodawca. Przy czym regulacje te pozostawiają pracodawcy swobodę co do sposobu zapewnienia pracownikowi pracującemu zdalnie narzędzi i materiałów potrzebnych mu do wykonywania tej pracy. Zapewnienie to może mieć zatem charakter rzeczowy, poprzez wyposażenie stanowiska pracy w narzędzia i materiały, jak i wypłatę świadczenia za używanie własnych materiałów i narzędzi pracownika;
  • niezależnie od formy zapewnienia przez pracodawcę narzędzi i materiałów potrzebnych pracownikowi do wykonywania pracy zdalnej, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane przez pracownika świadczenia związane z użytkowaniem przez zatrudnionego z własnego sprzętu przy pracy zdalnej, nie stanowią przychodu;
  • powyższe dotyczy również ekwiwalentu wypłacanego za zwiększone zużycie energii elektrycznej, internetu czy wody, co jest naturalną konsekwencją pracy w domu;
  • w konsekwencji, wypłata na rzecz pracownika dodatkowych świadczeń w postaci ekwiwalentu za korzystanie w trakcie realizacji zadań służbowych z domu z prywatnego łącza internetowego oraz zwiększonego zużycia energii elektrycznej oraz ogrzewania, nie generują przysporzenia majątkowego ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego powodu, bezprzedmiotowa pozostaje kwestia ewentualnego zastosowania w stosunku do wspomnianego ekwiwalentu określonego zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy PIT.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł