Czy trzeba pobierać zasiłek za cały okres kwarantanny i czy pracownik może zdecydować czy wybrać dodatkowy zasiłek opiekuńczy czy zasiłek chorobowy

Stosownie do art. 4h i 4ha ustawy antykryzysowej, aktualnie dozwolona jest praca zdalna w okresie kwarantanny lub izolacji domowej. Jej wykonywanie może nastąpić wyłącznie za zgodą pracodawcy i na zasadach określonych w art. 3 ust. 3-8 ww. ustawy. Za realizację zadań służbowych w omawianych okolicznościach zatrudnionemu przysługuje normalne wynagrodzenie za pracę, w myśl art. 80 Kodeksu pracy. Za dni pracy świadczonej w trakcie kwarantanny/izolacji domowej pracownikowi nie są należne świadczenia chorobowe.

Pracownik pobierający dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który został objęty kwarantanną, może wybrać, które świadczenie otrzymywać – zasiłek opiekuńczy czy chorobowy. Takiego prawa wyboru nie ma osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim lub na izolacji w warunkach domowych.

Czy trzeba pobierać zasiłek chorobowy za cały okres kwarantanny

Pracodawcy nierzadko zadają sobie pytania: czy pracownik, który przebywa na kwarantannie i pobiera zasiłek chorobowy, może pracować zdalnie, jeśli poczuje się lepiej? Czy może zrezygnować z części świadczenia chorobowego na rzecz wynagrodzenia za pracę zdalną?

Jeśli pracownik po kilku dniach kwarantanny poczuje się lepiej i uzgodni ze swoim pracodawcą, że będzie pracować zdalnie przez część kwarantanny, to za dni pracy zdalnej otrzyma wynagrodzenie za pracę. Natomiast zasiłek chorobowy (lub wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 Kodeksu pracy) otrzyma za okres, w którym nie pracował. Do okresu zasiłkowego i do okresu, za który przysługuje wynagrodzenie chorobowe (33/14 dni), nie powinny być wliczane okresy, w których pracownik świadczył pracę i otrzymał wynagrodzenie za nią.

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Jeśli zasiłek wypłaca pracownikowi ZUS, informacja o okresie pracy w trakcie kwarantanny powinna być we wniosku o zasiłek, który składa do nas pracownik lub pracodawca w jego imieniu.

 

Które świadczenie wybrać: dodatkowy zasiłek opiekuńczy czy zasiłek chorobowy

W praktyce zdarza się, że pracownik ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego i w okresie, za który przysługuje ten zasiłek, został też objęty kwarantanną. Czy w tym przypadku przysługuje mu zasiłek chorobowy za okres kwarantanny czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Brak możliwości wykonywania pracy przez osobę odbywającą obowiązkową kwarantannę jest dla celów wypłaty świadczeń pieniężnych z powodu choroby (wynagrodzenia za okres choroby na podstawie art. 92 Kodeksu pracy oraz zasiłku chorobowego) traktowany na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Jednak okres, w którym pracownik podlega kwarantannie, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną. Okresy te zostały zrównane tylko dla celów wypłaty świadczeń.

Jeśli osoba, która pobiera dodatkowy zasiłek opiekuńczy, zostanie objęta kwarantanną, powinna wybrać, które świadczenie będzie pobierać. Żadne z tych świadczeń nie ma priorytetu.

Inaczej jest w przypadkach niezdolności do pracy z powodu choroby orzeczonej zwolnieniem lekarskim oraz okresu izolacji w warunkach domowych. Dotyczą one osoby ubezpieczonej, która jest chora. Ubezpieczony, który jest chory, nie może zapewnić opieki dziecku. Dlatego nie przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł