Wynagrodzenie minimalne w 2022 r. – propozycja rządu to 3000 zł brutto i 19,60 zł na godzinę w przypadku umów cywilnoprawnych

Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w kwocie 3000 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r. ma wynieść natomiast 19,60 zł brutto.

Zgodnie z propozycją rządu proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosłaby o 200 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w tym roku  (2 800 zł), tj. o 7,1% .

Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących w ramach określonych umowach cywilnoprawnych zostałaby podniesiona w stosunku do kwoty obowiązującej w bieżącym roku (18,30 zł) o 1,30 zł.

Powyższe propozycje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z upoważnienia Rady Ministrów przekaże do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego. Proponowane kwoty będą przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji.

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Jeżeli  w tym terminie Rada Dialogu Społecznego  (RDS) nie uzgodni ww. wysokości płacy minimalnej, wówczas decyzje w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ustalone przez Radę Ministrów kwoty nie mogą być niższe niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Na ten moment wydaje się, że powyższa propozycja podwyżki płacy minimalnej o 200 zł (do poziomu 3000 zł) najprawdopodobniej stanie się ostateczna, albowiem różnice zdań w RDS wydają się zbyt duże, by związkowcy i pracodawcy uzgodnili wspólne stanowisko.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł