Jak ustalać proporcjonalnie wymiar urlopu wypoczynkowego – kalkulator

Jak ustalać proporcjonalnie wymiar urlopu wypoczynkowego - kalkulator

W okolicznościach ściśle przewidzianych przepisami prawa pracy, urlop wypoczynkowy należy pracownikowi ustalać proporcjonalnie.

Proporcję stosujemy m.in. w przypadku pracowników niepełnoetatowych, albowiem udzielając płatnego wypoczynku zatrudnionemu na część etatu, wymiar urlopu wynikający z ogólnego stażu urlopowego (20 albo 26 dni) redukujemy proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wskazanego w umowie o pracę.

Redakcja SerwisKadrowego.pl przygotowała praktyczny kalkulator, który błyskawicznie obliczy wymiar urlopu wypoczynkowego za dowolnie wybrany okres bieżącego roku (wskazując sposób wyliczenia).


W sytuacji, gdy w ciągu roku ma miejsce rozwiązanie umowy o pracę, pracownikowi należy się natomiast urlop skalkulowany proporcjonalnie do czasu przepracowanego w danym roku:

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

1) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed jego ustaniem pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,

2) u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:

  • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
  • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Temu, kto przed zakończeniem stosunku pracy w ciągu roku skorzystał z liczby dni urlopowych wyższej niż ta wynikająca z proporcji do przepracowanego okresu, u kolejnego pracodawcy przysługuje urlop w odpowiednio niższym wymiarze. Ważne, aby łączny wymiar przywileju urlopowego w roku kalendarzowym nie był niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

Zasady dotyczące ustalania urlopu w wymiarze proporcjonalnym stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego pracę u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Zauważmy, że:

  • gdy w trakcie roku ustaje stosunek pracy pracownika niepełnoetatowego, wówczas jego urlop jest „podwójnie proporcjonalny”, gdyż wymiar urlopu podlega redukcji raz z tytułu pracy na część etatu, a drugi raz – z uwagi na trwanie stosunku pracy w danym zakładzie przez niepełny rok.
  • jeśli w danym roku dochodzi do zmiany wymiaru etatu pracownika, wówczas w zakresie wyznaczania wymiaru urlopu najwłaściwsze wydaje się stosowanie przepisów dotyczących urlopu proporcjonalnego – w praktyce liczbę dni urlopu ustala się odrębnie za okresy pracy w różnych wymiarach czasu pracy.

Sprawdź praktyczny kalkulator do ustalania proporcjonalnego wymiaru urlopu wypoczynkowego za dany okres bieżącego roku:

Kalkulator - Wymiar urlopu wypoczynkowego za dany okres bieżącego roku
🧮 Kalkulator – Wymiar urlopu wypoczynkowego za dany okres bieżącego roku
Kalkulator – Wymiar urlopu wypoczynkowego za dany okres bieżącego roku
Kliknij i Sprawdź

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł