Ulga dla klasy średniej a zasiłek (np. chorobowy, opiekuńczy lub macierzyński)

Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie

Jeśli chodzi o osoby zatrudnione, ulgą dla klasy średniej objęte są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy PIT (czyli na zasadach ogólnych). Oznacza to, że przy wyliczaniu kwoty omawianej preferencji podatkowej nie należy uwzględniać przychodów, które są kwalifikowane do źródeł innych niż te wymienione powyżej.

W efekcie, rzeczoną ulgą ustawodawca nie objął m.in. zasiłków z ubezpieczenia społecznego należnych w razie choroby lub macierzyństwa. Wynika to z tego, że zasiłki przysługujące za dni choroby, opieki, wypadku lub macierzyństwa (np. zasiłek chorobowy, macierzyński, wypadkowy czy opiekuńczy), jak również np. świadczenie rehabilitacyjne, zaliczamy do przychodów z innych źródeł (również wtedy, gdy są one wypłacane przez zakład pracy).

Do ustalenia, ile powinna wynieść przewidziana w Polskim Ładzie nowa ulga dla tzw. klasy średniej należy posługiwać się dwoma wzorami.

Za miesiące, w których pracownik uzyskał w zakładzie pracy podlegające opodatkowaniu przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, w wysokości wynoszącej od 5.701 zł do 11.141 zł, płatnik od 2022 r. powinien pomniejszać przychód o kwotę ulgi skalkulowanej zgodnie z dwoma wzorami zaprezentowanymi w poniższej tabeli:

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni
Wzór dla pracowników z miesięcznym przychodem mieszczącym się w przedziale od 5.701 zł do 8.549 zł Wzór dla pracowników z miesięcznym przychodem mieszczącym się w przedziale od 8.549,01 zł do 11.141 zł
(A x 6,68% – 380,50 zł ) ÷ 0,17 (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17
gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy PIT

 

 

Przykład

Zatrudniony na cały etat 36-letni pracownik ma prawo do stałej miesięcznej pensji w wysokości 9000 zł brutto oraz do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (250 zł). Z chwilą zatrudnienia złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 oraz deklarację o rezygnacji z przystąpienia do PPK. W styczniu 2022 r. przez 2 dni opiekował się 8-letnią córką, w związku z czym przysługuje mu zasiłek opiekuńczy w wysokości 414,20 zł brutto, zaś jego styczniowa pensja za pracę wynosi 8400 zł brutto.

W opisanym przypadku styczniowa lista płac biorąc pod uwagę zmiany przewidziane w Polskim Ładzie powinna wyglądać jak niżej:

Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę + inne składniki płacy brutto 8 400,00 zł
Wynagrodzenie chorobowe 0,00 zł
Zasiłek opiekuńczy 414,20 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych 8400 zł 8 400,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 8400 zł × 9,76% 819,84 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 8400 zł × 1,5% 126,00 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 8400 zł × 2,45% 205,80 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 819,84 zł + 126 zł + 205,8 zł 1 151,64 zł
Stawka procentowa podatku 17%
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej [(8400 zł  × 6,68% – 380,50 zł)] ÷ 0,17 1 062,47 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 8400 zł + 414,2 zł – 1151,64 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 1062,47 zł 6 350,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 425,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (6350 zł × 17%) – 425 zł 654,50 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 8400 zł – 1151,64 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 7 248,36 zł
Składka zdrowotna 7248,36 zł × 9% 652,35 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 654,5 zł – 0 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) 655,00 zł
Kwota netto 8400 zł + 414,2 zł – 1151,64 zł – 652,35 zł – 655 zł 6 355,21 zł

 

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł