Potrącenia z umowy zlecenia w 2022 r. (w tym kwota wolna od potrąceń + kalkulator)

Mistrz Kadr i Płac

Osoby zajmujące się zagadnieniami kadrowo-płacowymi często mają wątpliwość jak prawidłowo dokonywać potrąceń z umów zlecenia.

W 2022 r. – podobnie jak w 2021 r. – przy potrąceniach tego typu należy stosować regułę, w myśl której jeśli wynagrodzenie za realizowanie zlecenia można zaliczyć do świadczeń powtarzających się (wypłacanych cyklicznie), których celem jest zapewnienie utrzymania (lub które stanowią jedyne źródło dochodu), wówczas potrącanie z niego określonych należności powinno następować według zasad wskazanych w przepisach Kodeksu pracy. Od 2019 r. obowiązują wszakże przepisy, które stanowią, że do wynagrodzeń zleceniobiorców-dłużników (spełniających ww. warunki) należy wprost stosować regulacje Kodeksu pracy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń.

Jeżeli wynagrodzenie zleceniobiorcy nie spełnia wskazanych wyżej przesłanek, wówczas zasadniczo może ono podlegać zajęciu w całości.

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Sprawdź praktyczny kalkulator potrąceń z umowy zlecenia (2022 r.):

Jak obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z umowy zlecenia
Jak obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia? ➪ Kliknij i Sprawdź

 

 

Nowelizacja przepisów

W nowym art. 833 § 21 k.p.c. zakres stosowania art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy uzupełniono również o świadczenia powtarzające się, które służą zapewnieniu utrzymania lub stanowią jedyne źródło dochodu dłużnika. Ma to na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ustalenia czy wynagrodzenie otrzymywane przez dłużnika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej można uznać za świadczenie powtarzające się, „którego celem jest zapewnienie utrzymania”. Osoby zatrudnione wszakże na podstawie umów cywilnoprawnych, choć stanowią niemały odsetek zatrudnionych, z punktu widzenia uprawnień pracowniczych i tak są w znacznie gorszej sytuacji niż osoby zatrudnione na umowę o pracę. Tym samym zdaniem ustawodawcy w zakresie zapewnienia im minimum egzystencji i ochrony przed egzekucją należało w sposób jednoznaczny zrównać je z osobami mającymi status pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy.

W razie powstania wątpliwości w kwestii potrąceń dotyczących zleceniobiorców, zawsze zaleca się zleceniodawcy kontakt z organem egzekucyjnym roszczącym sobie prawo do świadczeń wypłacanych na podstawie umowy zlecenia, aby uzgodnić z nim zakres i reguły egzekucji.

Jak w praktyce wyliczyć kwotę wolną od potrąceń przy umowie zlecenia

W opinii Ministerstwa Sprawiedliwości:

 • od 1 stycznia 2019 r. do wynagrodzenia z umowy zlecenia posiadającego charakter świadczenia powtarzającego się, które służy zapewnieniu utrzymania lub stanowi jedyne źródło dochodu, stosuje się w całości przepisy dotyczące „pracowniczej” kwoty wolnej;
 • w drodze analogii należy przyjąć, iż w przypadku zleceniobiorcy kwoty wolne od potrąceń ulegają obniżeniu jak przy zatrudnieniu niepełnoetatowym – zgodnie z art. 871 2 Kodeksu pracy, a zatem jeśli w danym miesiącu wykonawca zlecenia przepracował część miesiąca a przez to mniej godzin niż wynosi nominalny czas pracy przewidziany dla pracownika pełnoetatowego, kwoty wolne ulegają proporcjonalnemu obniżeniu tak jak przy zatrudnieniu na część etatu;
 • gdy dochodzi do łączenia pracy etatowej ze zleceniem u jednego pracodawcy, ustalenie przez komornika wysokości kwoty wolnej od potrąceń, winno nastąpić z uwzględnieniem całości uzyskiwanego dochodu zsumowanego z obu źródeł, z tym zastrzeżeniem kwestię tę, z uwagi na brak uregulowania wprost w przepisach, wyjaśni jednak dopiero orzecznictwo sądowe;
 • jeśli zleceniodawca otrzyma od organu egzekucyjnego zajęcie wierzytelności przysługujących zleceniobiorcy, a posiada wiedzę, że wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy z tytułu zlecenia ma charakter świadczenia wypłacanego okresowo w powtarzających się odstępach czasu i którego celem jest zapewnienie utrzymania, albo stanowi jedyne źródło dochodu dłużnika, wówczas powinien podjąć decyzję o zastosowaniu do tego wynagrodzenia granicy potrącenia czy kwoty wolnej od potrąceń w wysokości minimalnej płacy aktualnie przysługującej pracownikom.

 

W praktyce można spotkać się z różnymi poglądami dotyczącymi ustalania finalnej kwoty wolnej od potrąceń w przypadku umów zlecenia. Zgodnie z nimi chroniona przed potrąceniami powinna być:

pogląd 1: kwota wolna od potrąceń obowiązująca pracowników (wyliczona z uwzględnieniem podstawowych KUP i bez stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę podatkową), zmniejszana proporcjonalnie w przypadku, gdy w danym miesiącu wykonawca zlecenia przepracował część miesiąca a przez to mniej godzin niż wynosi nominalny czas pracy przewidziany dla pracownika pełnoetatowego;

pogląd 2: kwota wolna od potrąceń obowiązująca pracowników (wyliczona z uwzględnieniem podstawowych KUP i kwoty zmniejszającej zaliczkę podatkową), zmniejszana proporcjonalnie w sytuacji, o której mowa powyżej;

pogląd 3: kwota minimalnego wynagrodzenia przewidzianego dla pracownika pełnoetatowego (zmniejszana analogicznie jak przy pracownikach niepełnoetatowych) po odjęciu podatku i składek ZUS wyliczonych według zasad obowiązujących przy rozliczaniu zleceniobiorców.

Naszym zdaniem, najwłaściwsze jest stosowanie wytycznych opisanych w poglądzie nr 3.

Sprawdź: Kwoty wolne od potrąceń w 2022 r.

 

W razie nieuzasadnionego przekazania komornikowi przez zleceniodawcę całości wynagrodzenia należnego wykonawcy zlecenia, dłużnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o ograniczenie egzekucji celem wykazania spełnienia przesłanek uzasadniających odpowiednie zastosowanie przepisów Kodeksu pracy do świadczenia otrzymywanego prze niego z tytułu umowy zlecenia.

Jeśli podmiot zatrudniający otrzymuje tytuł egzekucyjny dotyczący umowy zlecenia, wówczas zasadnym jest odebranie od zleceniobiorcy oświadczenia stwierdzającego, czy zlecenie służy zapewnieniu utrzymania lub stanowi jedyne źródło dochodu.

 

Przykład

Spółka z o.o. zatrudnia 29-letniego zleceniobiorcę (nieobjętego PPK):

 • dla którego wykonywana umowa zlecenia (zawarta na 10 miesięcy) jest jedynym źródłem utrzymania i jedynym tytułem do ubezpieczeń,
 • który zawnioskował o przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
 • któremu przysługują 20-procentowe koszty uzyskania przychodu.

Co miesiąc otrzymuje on zgodnie z postanowieniami umownymi wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto. W listopadzie 2022 r. ww. wynagrodzenie zostało zajęte przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych. Z uwagi na charakter omawianej umowy zlecenia, stosuje się do niej zakres ochrony wynagrodzenia z K.p. W listopadzie 2022 r. zleceniobiorca przepracował 120 godzin.

Wyznaczenie w rozstrzyganym przypadku kwoty wolnej od potrąceń, z zastosowaniem ustawowej płacy minimalnej obowiązującej pracowników (czyli w zgodzie ze stanowiskiem resortu sprawiedliwości), powinno przebiegać następująco:

 • wymiar czasu pracy: 120 godz./160 godz. (wymiar czasu pracy w listopadzie 2022 r. dla pełnego etatu) = 0,75 etatu,
 • minimalna płaca brutto: 3.010 zł x 0,75 etatu = 2.257,5 zł,
 • kwota wolna od potrąceń: 1.585,68 zł, co wynika z poniższych wyliczeń: 
Składniki Działanie Wyliczenia wg zasad obowiąz. od 1 lipca 2022 r. Wyliczenia wg zasad obowiąz. do 30 czerwca 2022 r.
Wynagrodzenie za pracę 2.257,50 2.257,50
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2257,5 zł 2.257,50 2.257,50
Składka na ub. emerytalne 2257,5 zł × 9,76% 220,33 220,33
Składki na ub. rentowe 2257,5 zł × 1,5% 33,86 33,86
Składka na ub. chorobowe 2257,5 zł × 2,45% 55,31 55,31
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 220,33 zł + 33,86 zł + 55,31 zł 309,50 309,50
Stawka procentowa podatku 12% 17%
Kwota kosztów uzyskania przychodu [2257,5 zł – 309,5 zł] × 20% 389,60 389,60
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 2257,5 zł – 309,5 zł – 389,6 zł (koszty uzyskania przychodu) 1.558,00 1.558,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (1558 zł × 12%) 186,96 264,86
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 2257,5 zł – 309,5 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 1.948,00 1.948,00
Składka na ub. zdrowotne 1948 zł × 9% 175,32 175,32
Zaliczka na podatek obliczona według przepisów Polskiego Ładu Zasady od lipca 2022 r.: 186,96 zł po zaokrągleniu do pełnych zł
Zasady do końca czerwca 2022 r.: 264,86 zł po zaokrągleniu
187,00 265,00
Zaliczka na podatek obliczona według zasad obowiązujących 31.12.2021 r. 2257,5 zł – 309,5 zł – 389,6 zł = 1558 zł (po zaokr.)
(1558 zł × 17%) – (1948 zł × 7,75%) = 114 zł (po zaokr.)
114,00
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US Zasady od lipca 2022 r.: 186,96 zł po zaokrągleniu do pełnych zł
Zasady do końca czerwca 2022 r.: 264,86 zł po zaokrągleniu
187,00 265,00
Kwota wolna od potrąceń Zasady od lipca 2022 r.: 2257,5 zł – 309,5 zł (skł. społ.) – 175,32 zł (skł. zdrow.) – 187 zł (zaliczka na podatek)
Zasady do końca czerwca 2022 r.: 2257,5 zł – 309,5 zł (skł. społ.) – 175,32 zł (skł. zdrow.) – 265 zł (zaliczka na podatek)
1.585,68 1.507,68

 

 

Potrącenia z wynagrodzeń zleceniobiorców objętych PPK

W przypadku zleceniobiorców będących uczestnikami PPK, kwoty wolne od potrąceń trzeba ustalać uwzględniając: 

 • zaliczkę podatkową należną od wpłat na PPK naliczanych od minimalnego wynagrodzenia z zastosowaniem faktycznie obowiązującej stawki procentowej przewidzianej dla wpłat finansowanych przez zakład pracy,
 • wpłaty do PPK naliczane od kwoty minimalnego wynagrodzenia z zastosowaniem faktycznie obowiązującej danego zleceniobiorcę stawki procentowej wpłat (zarówno w części obowiązkowej, jak i dobrowolnej).

Powyższe potwierdza resort finansów.

W aktualnym stanie prawnym, wyznaczając górny pułap potrąceń z wynagrodzenia należnego w ramach umowy zlecenia objętej ochroną przed potrąceniami wynikającą z Kodeksu pracy, od płacy brutto należy:

 •  w pierwszej kolejności odjąć składki ZUS i zaliczkę podatkową (wyliczoną również od wpłat na PPK pokrywanych ze środków pracodawcy),
 • następnie odjąć wpłatę na PPK finansowaną przez zatrudnionego (zarówno podstawową, jak i wpłatę dodatkową, jeśli taką zatrudniony zadeklarował)

 i dopiero od tak ustalonej kwoty trzeba wyznaczyć kwotę potrącenia: 

 • do limitów wskazanych w art. 87 § 1 Kodeksu pracy,
 • z zachowaniem kwoty wolnej od potrąceń.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

2 Thoughts to “Potrącenia z umowy zlecenia w 2022 r. (w tym kwota wolna od potrąceń + kalkulator)”

 1. Aleksander

  Z tego wynika że od składki zdrowotnej trzeba zapłacić podatek!!!!

 2. […] O zasadach dokonywania w 2022 r. potrąceń z należności zleceniobiorców piszemy szerzej w artykule: Potrącenia z umowy zlecenia w 2022 r. – jak dokonywać, kiedy stosować kwotę wolną od potrące…. […]

Skomentuj artykuł