Kalkulator wynagrodzeń od lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)

Kalkulatory Online Dla Kadr i Płac

Od 1 lipca 2022 r. zniknęła ulga dla klasy średniej, zaczęła obowiązywać nowa skala podatkowa, a 17-procentowa stawka procentowa podatku spadła do 12%. W konsekwencji, płatnicy muszą stosować nową kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 300 zł. Do tego doszła likwidacja nowego mechanizmu pobierania zaliczek podatkowych oraz konieczność przestrzegania nowych zasad w zakresie np. składania oświadczeń przez pracowników.

Aby ułatwić zorientowanie się w istocie wprowadzonych zmian, przygotowaliśmy kalkulator wynagrodzeń uwzględniający zaproponowane od 1 lipca 2022 r. modyfikacje w rozliczaniu list płac.

Opis zmian

Kalkulator Wynagrodzeń od lipca 2022 r. (DEMO)

Porównania rozliczeń dla roku 2021 oraz dla okresów od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia 2022 r.

Kolejna rewolucja

Niestety po raz kolejny musimy mierzyć się z kolejną rewolucją w rozliczaniu list płac, gdyż:

Zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!
 • stawka procentowa podatku przewidziana dla dochodów nieprzekraczających w roku pułapu 120.000 zł została obniżona z 17% do 12%;
 • nastąpiła likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej;
 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wynosi obecnie 300 zł (30.000 zł x 12% = 3.600 zł : 12 = 300 zł);
 • uchylony został mechanizm pobierania zaliczek podatkowych polegający na tzw. rolowaniu zaliczek;
 • zerowym PIT (czyli „ulgą dla młodych”, „ulgą na powrót”, „ulgą dla rodzin” oraz „ulgą dla seniorów”), objęte zostały zasiłki macierzyńskie;
 • zmieniono reguły dotyczące oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego;
 • podatnik od 1 stycznia 2023 r. będzie mógł złożyć u swojego płatnika pisemny wniosek o niepobieranie w danym roku podatkowym zaliczek, o których mowa w art. 31, art. 33–35 i art. 41 ust. 1 ustawy PIT (do końca 2022 r. podobne rozwiązanie obejmuje przychody, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 5, 6 i 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy PIT, czyli np. z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło lub kontraktu menedżerskiego);
 • zaczęła obowiązywać nowa skala podatkowa.

Po zmianach, skala podatkowa wygląda jak poniżej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad do
120 000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
120 000 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

 

Decyduje dzień wypłaty

O tym, od kiedy stosować nowe / zmienione przepisy podatkowe, decyduje data wypłaty / postawienia do dyspozycji określonego świadczenia, a nie okres, za jaki ono przysługuje. A zatem, przykładowo pensja za czerwiec, wypłacona już w lipcu 2022 r. powinna zostać rozliczona według zmienionych reguł, czyli m.in. z zastosowaniem 12-procentowego podatku i bez tzw. rolowania zaliczek PIT.

Kalkulator Wynagrodzeń „Umowa o pracę od lipca 2022 r.” (DEMO)


Sprawdź pełną wersję (m.in. ze świadczeniami pozapłacowymi, zasiłkami i z dokładnym opisem wszystkich obliczeń) Kalkulatora Wynagrodzeń uwzględniającego propozycje zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r.:

Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem propozycji zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń od 1 lipca 2022 (umowa o pracę – pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)
Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem propozycji zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r.?
Kliknij i Sprawdź

Poniżej porównania rozliczeń z zastosowaniem reguł obowiązujących w 2021 r. oraz w okresach od stycznia do czerwca 2022 r. i od lipca do grudnia 2022 r. (przy założeniu, że pracownik nie jest uczestnikiem PPK, złożył PIT-2, uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodu oraz złożył rezygnację ze stosowania względem niego tzw. „rolowania” zaliczek podatkowych):

 

 • rozliczenia kwoty 1.500 zł brutto:
VII-XII 2022 I-VI 2022 2021
Wyn. za pracę brutto 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 1500 zł 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1500 zł × 9,76% 146,40 146,40 146,40
Składki na ubezpieczenia rentowe 1500 zł × 1,5% 22,50 22,50 22,50
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1500 zł × 2,45% 36,75 36,75 36,75
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 146,4 zł + 22,5 zł + 36,75 zł 205,65 205,65 205,65
Stawka procentowa podatku 12% 17% 17%
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00 0,00 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1500 zł – 205,65 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 1.044,00 1.044,00 1.044,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (1044 zł × 12%) – 300 zł 0,00 0,00 133,72
Podstawa wymiaru składki na ub. zdrowotne 1500 zł – 205,65 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.294,35 1.294,35 1.294,35
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 1294,35 zł × 9% 116,49 116,49 116,49
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 0,00 100,31
Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego 0,00 0,00 33,00
Kwota netto 1500 zł – 205,65 zł – 116,49 zł – 0 zł 1.177,86 1.177,86 1.144,86

 

 • rozliczenia kwoty 3.010 zł brutto:
VII-XII 2022 I-VI 2022 2021
Wyn. za pracę brutto 3.010,00 3.010,00 3.010,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 3010 zł 3.010,00 3.010,00 3.010,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3010 zł × 9,76% 293,78 293,78 293,78
Składki na ubezpieczenia rentowe 3010 zł × 1,5% 45,15 45,15 45,15
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3010 zł × 2,45% 73,75 73,75 73,75
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 293,78 zł + 45,15 zł + 73,75 zł 412,68 412,68 412,68
Stawka procentowa podatku 12% 17% 17%
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00 0,00 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3010 zł – 412,68 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 2.347,00 2.347,00 2.347,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (2347 zł × 12%) – 300 zł 0,00 0,00 355,23
Podstawa wymiaru składki na ub. zdrowotne 3010 zł – 412,68 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 2.597,32 2.597,32 2.597,32
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 2597,32 zł × 9% 233,76 233,76 233,76
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 0,00 201,29
Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego 0,00 0,00 154,00
Kwota netto 3010 zł – 412,68 zł – 233,76 zł – 0 zł 2.363,56 2.363,56 2.209,56

 

 • rozliczenia kwoty 5.000 zł brutto:
VII-XII 2022 I-VI 2022 2021
Wyn. za pracę brutto 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 5000 zł 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 5000 zł × 9,76% 488,00 488,00 488,00
Składki na ubezpieczenia rentowe 5000 zł × 1,5% 75,00 75,00 75,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 5000 zł × 2,45% 122,50 122,50 122,50
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 488 zł + 75 zł + 122,5 zł 685,50 685,50 685,50
Stawka procentowa podatku 12% 17% 17%
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00 0,00 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 5000 zł – 685,5 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 4.065,00 4.065,00 4.065,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (4065 zł × 12%) – 300 zł 187,80 266,05 647,29
Podstawa wymiaru składki na ub. zdrowotne 5000 zł – 685,5 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 4.314,50 4.314,50 4.314,50
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 4314,5 zł × 9% 388,31 388,31 388,31
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 0,00 334,37
Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego 187,8 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 188,00 266,00 313,00
Kwota netto 5000 zł – 685,5 zł – 388,31 zł – 188 zł 3.738,19 3.660,19 3.613,19

 

 • rozliczenia kwoty 6.500 zł brutto:
VII-XII 2022 I-VI 2022 2021
Wyn. za pracę brutto 6.500,00 6.500,00 6.500,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 6500 zł 6.500,00 6.500,00 6.500,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 6500 zł × 9,76% 634,40 634,40 634,40
Składki na ubezpieczenia rentowe 6500 zł × 1,5% 97,50 97,50 97,50
Składka na ubezpieczenie chorobowe 6500 zł × 2,45% 159,25 159,25 159,25
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 634,4 zł + 97,5 zł + 159,25 zł 891,15 891,15 891,15
Stawka procentowa podatku 12% 17% 17%
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00 315,88 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 6500 zł – 891,15 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 5.359,00 5.043,00 5.359,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (5359 zł × 12%) – 300 zł 343,08 432,31 867,27
Podstawa wymiaru składki na ub. zdrowotne 6500 zł – 891,15 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 5.608,85 5.608,85 5.608,85
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 5608,85 zł × 9% 504,80 504,80 504,80
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 0,00 434,69
Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego 343,08 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 343,00 432,00 433,00
Kwota netto 6500 zł – 891,15 zł – 504,8 zł – 343 zł 4.761,05 4.672,05 4.671,05

 

 • rozliczenia kwoty 8.000 zł brutto:
VII-XII 2022 I-VI 2022 2021
Wyn. za pracę brutto 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 8000 zł 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 8000 zł × 9,76% 780,80 780,80 780,80
Składki na ubezpieczenia rentowe 8000 zł × 1,5% 120,00 120,00 120,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 8000 zł × 2,45% 196,00 196,00 196,00
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 780,8 zł + 120 zł + 196 zł 1.096,80 1.096,80 1.096,80
Stawka procentowa podatku 12% 17% 17%
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00 905,29 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 8000 zł – 1096,8 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 6.653,00 5.748,00 6.653,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (6653 zł × 12%) – 300 zł 498,36 552,16 1.087,25
Podstawa wymiaru składki na ub. zdrowotne 8000 zł – 1096,8 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 6.903,20 6.903,20 6.903,20
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 6903,2 zł × 9% 621,29 621,29 621,29
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 0,00 535,00
Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego 498,36 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 498,00 552,00 552,00
Kwota netto 8000 zł – 1096,8 zł – 621,29 zł – 498 zł 5.783,91 5.729,91 5.729,91

 

 • rozliczenia kwoty 10.000 zł brutto:
VII-XII 2022 I-VI 2022 2021
Wyn. za pracę + inne składniki płacy brutto 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 10000 zł 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 10000 zł × 9,76% 976,00 976,00 976,00
Składki na ubezpieczenia rentowe 10000 zł × 1,5% 150,00 150,00 150,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 10000 zł × 2,45% 245,00 245,00 245,00
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 976 zł + 150 zł + 245 zł 1.371,00 1.371,00 1.371,00
Stawka procentowa podatku 12% 17% 17%
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00 494,59 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 10000 zł – 1371 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 8.379,00 7.884,00 8.379,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (8379 zł × 12%) – 300 zł 705,48 915,28 1.380,67
Podstawa wymiaru składki na ub. zdrowotne 10000 zł – 1371 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 8.629,00 8.629,00 8.629,00
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 8629 zł × 9% 776,61 776,61 776,61
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 0,00 668,75
Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego 705,48 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 705,00 915,00 712,00
Kwota netto 10000 zł – 1371 zł – 776,61 zł – 705 zł 7.147,39 6.937,39 7.140,39

 

 • rozliczenia kwoty 12.000 zł brutto:
VII-XII 2022 I-VI 2022 2021
Wyn. za pracę brutto 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 12000 zł 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 12000 zł × 9,76% 1.171,20 1.171,20 1.171,20
Składki na ubezpieczenia rentowe 12000 zł × 1,5% 180,00 180,00 180,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 12000 zł × 2,45% 294,00 294,00 294,00
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 1171,2 zł + 180 zł + 294 zł 1.645,20 1.645,20 1.645,20
Stawka procentowa podatku 12% 17% 17%
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00 0,00 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 12000 zł – 1645,2 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 10.105,00 10.105,00 10.105,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (10105 zł × 12%) – 300 zł 912,60 1.292,85 1.674,09
Podstawa wymiaru składki na ub. zdrowotne 12000 zł – 1645,2 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 10.354,80 10.354,80 10.354,80
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 10354,8 zł × 9% 931,93 931,93 931,93
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 0,00 802,50
Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego 912,6 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 913,00 1.293,00 872,00
Kwota netto 12000 zł – 1645,2 zł – 931,93 zł – 913 zł 8.509,87 8.129,87 8.550,87

 

 • rozliczenia kwoty 15.000 zł brutto:
VII-XII 2022 I-VI 2022 2021
Wyn. za pracę brutto 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 15000 zł 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 15000 zł × 9,76% 1.464,00 1.464,00 1.464,00
Składki na ubezpieczenia rentowe 15000 zł × 1,5% 225,00 225,00 225,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 15000 zł × 2,45% 367,50 367,50 367,50
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 1464 zł + 225 zł + 367,5 zł 2.056,50 2.056,50 2.056,50
Stawka procentowa podatku 12% 17% 17%
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00 0,00 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 15000 zł – 2056,5 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 12.694,00 12.694,00 12.694,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (12694 zł × 12%) – 300 zł 1.223,28 1.732,98 2.114,22
Podstawa wymiaru składki na ub. zdrowotne 15000 zł – 2056,5 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 12.943,50 12.943,50 12.943,50
Składka zdrowotna 12943,5 zł × 9% 1.164,92 1.164,92 1.164,92
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 0,00 1.003,12
Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego 1223,28 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 1.223,00 1.733,00 1.111,00
Kwota netto 15000 zł – 2056,5 zł – 1164,92 zł – 1223 zł 10.555,58 10.045,58 10.667,58

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł