Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2023 r.

ZUS

Jak wynika z art. 20 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

W 2023 r. kwota ww. wynagrodzenia wynosi 6.935 zł. A zatem maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie w 2023 r. wynosi 17.337,50 zł (250% z 6.935 zł). Potwierdza to Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 października 2022 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie (M.P. 2022 poz. 1045).

Ważne zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach od 1 stycznia 2022 r.

Od 2022 r. przewidziano zmianę przepisów dotyczących zasad obejmowania i ustawania ubezpieczeń dobrowolnych – emerytalnego, rentowych i chorobowego. Na jej mocy nieterminowe opłacenie składek nie powoduje już ustania tych ubezpieczeń.

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Od 2022 r.:

  • objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami następuje tylko na podstawie zgłoszenia złożonego na dokumencie ZUS ZUA;
  • zlikwidowano wszakże możliwość obejmowania tymi ubezpieczeniami na podstawie tzw. wniosku dorozumianego, gdy składki za dany miesiąc były rozliczone i opłacone w ustawowym terminie;
  • nieterminowe opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia nie jest już przyczyną ich ustawania. Zmianę tę powinno stosować się już od grudnia 2021 r.

Podkreślmy, że ubezpieczenia dobrowolne ustają wraz z ustaniem tytułu podlegania tym ubezpieczeniom (np. z nawiązaniem stosunku pracy w przypadku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z rozwiązaniem terminowej umowy zlecenia w przypadku ubezpieczenia chorobowego) albo na podstawie złożonego wyrejestrowania na dokumencie ZUS ZWUA.

 

Obowiązek opłacania składki po zgłoszeniu

W okresie od dnia objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami do dnia ich ustania ubezpieczony musi rozliczać i opłacać składki za każdy miesiąc. Aby nie płacić składek na te ubezpieczenia konieczne będzie wyrejestrowanie się z nich.

 

Zaległości w składkach a prawo do świadczeń

Po zmianach przepisów od 2022 r., zaległość w składkach na ubezpieczenia społeczne nie powoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale może mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zaległość ta przekroczy kwotę 1% minimalnego wynagrodzenia, to prawo do świadczeń nie będzie przysługiwało do czasu spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia przedawni się jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

 

Źródło: ZUS

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł