Zmiany wysokości diet zagranicznych i krajowej i ich wpływ na listy płac oddelegowanych i kierowców międzynarodowych

Zmiany wysokości diet i ich wpływ na listy płac

Od 29 listopada 2022 r. przewidziano w przypadku szeregu państw podwyżkę diet zagranicznych oraz zwiększenie kwot limitów na nocleg w delegacjach odbywanych poza granice Polski. Podnosi to nie tylko koszt wyjazdów służbowych, ale ma przełożenie również na rozliczanie list płac kierowców „międzynarodowych” oraz osób oddelegowanych do pracy poza terytorium RP.

Na tę okoliczność przygotowaliśmy kalkulatory służące do dokonywania wspomnianych rozliczeń.

Co również istotne, od 1 stycznia 2023 r. zdecydowano, że dieta krajowa wynosi 45 zł.

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , , , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Podwyżka należności za krajowe delegacje

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2302), dieta krajowa od 2023 r. wynosi 45 zł za dobę podróży. Od 28 lipca do 31 grudnia 2022 r. wynosiła ona 38 zł, a jeszcze wcześniej – 30 zł.

 

Podkreślmy, że na mocy § 2 ust. 2 przywołanego aktu prawnego, w przypadku podróży służbowej na obszarze kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem 1 stycznia 2023 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się:

  1. za czas podróży przypadający przed dniem 1 stycznia 2023 r. – na podstawie przepisów dotychczasowych (tj. dieta: 38 zł);
  2. za czas podróży przypadający od dnia 1 stycznia 2023 r. – na podstawie nowych przepisów (tj. dieta: 45 zł).

 

Od 1 marca 2013 r. do 27 lipca 2022 r. Od 28 lipca do 31 grudnia 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r.
1 dieta

przy czym:

30 zł 38 zł 45 zł
1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a) mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje, ___ ___ ___
b) od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety, 15 zł

(30 zł x 50%)

19 zł

(38 zł x 50%)

22,50 zł

(45 zł x 50%)

c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości; 30 zł 38 zł 45 zł
2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a) do 8 godzin – przysługuje 50% diety, 15 zł

(30 zł x 50%)

19 zł

(38 zł x 50%)

22,50 zł

(45 zł x 50%)

b) ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. 30 zł 38 zł 45 zł
Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia. Dotyczy to również przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie.

Dany posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie – 25% diety 7,50 zł

(30 zł x 25%)

9,50 zł

(38 zł x 25%)

11,25 zł

(45 zł x 25%)

2) obiad – 50% diety 15 zł

(30 zł x 50%)

19 zł

(38 zł x 50%)

22,50 zł

(45 zł x 50%)

3) kolacja – 25% diety 7,50 zł

(30 zł x 25%)

9,50 zł

(38 zł x 25%)

11,25 zł

(45 zł x 25%)

2 zwrot kosztów za nocleg w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety 600 zł

(20 x 30 zł)

760 zł

(20 x 38 zł)

900 zł

(20 x 45 zł)

3 ryczałt za nocleg, dla pracownika któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, w wysokości 150% diety 45 zł

(30 zł x 150%)

57 zł

(38 zł x 150%)

67,50 zł

(45 zł x 150%)

4 ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety, za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej 6 zł

(30 zł x 20%)

7,60 zł

(38 zł x 20%)

9 zł

(45 zł x 20%)

 

 

Podwyżka należności za delegacje zagraniczne

Ustawodawca przewidział także w przypadku szeregu państw podwyżkę diet w delegacjach zagranicznych oraz zwiększenie kwot limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych. Data wejścia w życie zmiany w tym zakresie to 29 listopada 2022 r.

Ponadto, aby zachować czytelność załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, ustalono dla państw takich jak: Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Palestyńska Władza Narodowa, San Marino, kwoty diet oraz limitów na nocleg, bez odwoływania się do innych państw.

 

Co istotne, w myśl § 2 ust. 1 wspomnianego na wstępie rozporządzenia zmieniającego, w przypadku podróży służbowej poza granicami kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed 29 listopada 2022 r., należności z tytułu zagranicznych delegacji ustala się:

  • za czas podróży przypadający przed 29 listopada 2022 r. – na podstawie przepisów dotychczasowych („stare” kwoty diet i limitów);
  • za czas podróży przypadający od 29 listopada 2022 r. – na podstawie nowych przepisów (nowe kwoty diet i limitów).

 

 

Poniżej zestawienie zmian:

 

Państwo Waluta Kwota diety

 

Kwota limitu na nocleg

 

    Do 28 listopada 2022 r. Od 29 listopada 2022 r. Do 28 listopada 2022 r. Od 29 listopada 2022 r.
Andora EUR jak w Hiszpanii 50 jak w Hiszpanii 200
Arabia Saudyjska EUR 45 50 180 200
Australia AUD 88 95 250 270
Austria EUR 52 57 130 150
Belgia EUR 48 55 160 200
Czarnogóra EUR Republika Serbii i Republika Czarnogóry 40 Republika Serbii i Republika Czarnogóry 110
Dania DKK 406 446 1300 1430
Demokratyczna Republika Konga USD Kongo, Demokratyczna Republika Konga 66 Kongo, Demokratyczna Republika Konga 220
Estonia EUR 41 45 100 110
Finlandia EUR 48 53 160 180
Francja EUR 50 55 180 200
Grecja EUR 48 50 140 160
Gruzja EUR 43 48 140 160
Hiszpania EUR 50

 

160 200
Holandia EUR Niderlandy 50 Niderlandy 150
Indie EUR 38 42 190 210
Izrael EUR 50 70 150 200
Jordania EUR 40 50 95 130
Kazachstan EUR 41 45 140 155
Korea Północna EUR Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 48 Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 170
Kuba EUR 42 50 110 140
Liechtenstein CHF jak w Szwajcarii 88 jak w Szwajcarii 220
Litwa EUR 39 45 130 150
Luksemburg EUR jak w Belgii 55 jak w Belgii 200
Macedonia Północna EUR 39 43 125 138
Meksyk USD 53 58 140 154
Mołdawia EUR 41 45 85 94
Monako EUR jak we Francji 55 jak we Francji 200
Mongolia EUR 45

 

140 154
Niemcy EUR 49

 

150 170
Norwegia NOK 451 496 1500 1650
Palestyna EUR jak w Izraelu 70 jak w Izraelu 200
Portugalia EUR 49

 

120 150
Rumunia EUR 38 42 100 110
San Marino EUR jak we Włoszech 53 jak we Włoszech 192
Serbia EUR 40

 

100 110
Słowacja EUR 43 47 120 132
Słowenia EUR 41 45 130 143
Szwajcaria CHF 88

 

200 220
Szwecja SEK 459 510 1800 2000
Turcja USD 53

 

173 185
Watykan EUR jak państwa inne niż te wskazane w tabeli 53 jak państwa inne niż te wskazane w tabeli 192
Węgry EUR 44

 

130 143
Wielka Brytania GBP 35 45 200 220
Włochy EUR 48 53 174 192
Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 39 43 200 220

 

 

Wpływ zmian wysokości diet zagranicznych na listy płac

Modyfikacje w kwotach diet należnych z racji delegacji odbywanych poza granicami Polski trzeba mieć na uwadze nie tylko przy rozliczaniu wyjazdów służbowych, ale także przy sporządzaniu list płac kierowców „międzynarodowych” oraz oddelegowanych do pracy poza terytorium RP. W przypadku wspomnianych zatrudnionych osób stosować wszakże należy:

  • zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy PIT, na mocy którego, wolna od podatku dochodowego jest część przychodów w kwocie odpowiadającej 30% diety określonej w przepisach o podróżach służbowych, za każdy dzień pobytu za granicą.
  • wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS wskazane w przepisie § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, stanowiącym, że w przypadku osób zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, których przychód jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, wyłączona jest część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej.

Ustalając tzw. „diety wirtualne” na potrzeby obliczeń kwoty należnych składek zusowskich i zaliczek podatkowych oddelegowanych i kierowców wykonujących przejazdy międzynarodowe, pracodawcy powinni mieć na uwadze m.in.:

– wysokość diet zagranicznych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

– § 13 ust. 2 przytoczonego wyżej aktu prawnego, w myśl którego:

  • dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej;
  • w przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

Aby nie popełnić błędów przy rozliczaniu w 2022 r. i w 2023 r. wynagrodzeń osób pracujących w ramach zagranicznego oddelegowania oraz kierowców w transporcie międzynarodowym, warto korzystać z naszych sprawdzonych kalkulatorów:

Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 29 listopada 2022 pracowników oddelegowanych
🧮 Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 29 listopada 2022 r. pracowników oddelegowanych
Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 29 listopada 2022 r. pracowników oddelegowanych

Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 29 listopada 2022 zleceniobiorców oddelegowanych
🧮 Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 29 listopada 2022 r. zleceniobiorców oddelegowanych
Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 29 listopada 2022 r. zleceniobiorców oddelegowanych

Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 29 listopada 2022 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
🧮 Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 29 listopada 2022 r. kierowców – pracowników wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 29 listopada 2022 r. kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 29 listopada 2022 kierowców - zleceniobiorców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
🧮 Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 29 listopada 2022 r. kierowców – zleceniobiorców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 29 listopada 2022 r. kierowców – zleceniobiorców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 2023 r. pracowników oddelegowanych
🧮 Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 2023 r. pracowników oddelegowanych
Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 2023 r. pracowników oddelegowanych

Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 2023 r. zleceniobiorców oddelegowanych
🧮 Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 2023 r. zleceniobiorców oddelegowanych
Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 2023 r. zleceniobiorców oddelegowanych

Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 2023 r. kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
🧮 Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 2023 r. kierowców – pracowników wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 2023 r. kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 2023 r. kierowców - zleceniobiorców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
🧮 Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 2023 r. kierowców – zleceniobiorców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 2023 r. kierowców – zleceniobiorców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kliknij i Sprawdź

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł