Ochrona stosunku pracy – nakaz dalszego zatrudniania pracownika przed prawomocnym wyrokiem

Aktualne wskaźniki płacowe i praktyczne informacje z zakresu kadr

Ustawodawca postanowił rozłożyć nad zwalnianymi pracownikami nowy parasol ochronny. Jego istota polega m.in. na tym, że uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd pracy na wniosek pracownika ma obowiązek (a nie tylko możliwość) nałożyć w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudniania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Taką modyfikację przewiduje ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dz.U. 22 sierpnia 2023 r. pod poz.1667.

Inną istotną nowością zapisaną w przywołanym akcie prawnym jest to, że w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed zwolnieniem z pracy dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego udziela mu zabezpieczenia polegającego na nakazie dalszego zatrudniania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (nowy art. 7555 ustawy z 17 listopad 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego). Rozwiązanie to dotyczy m.in. podlegających ochronie działaczy związkowych,  członków rady pracowników, pracownic w ciąży, pracowników korzystających z uprawnień przyznanych ustawą o obronie Ojczyzny lub z urlopów związanych z rodzicielstwem, pracowników w wieku przedemerytalnym, osób będących społecznymi inspektorami pracy i radnymi samorządowymi.

Datę wejścia w życie przedstawionych rozwiązań wyznaczono na dzień przypadający po upływie 30 dni od ogłoszenia ustawy nowelizującej w Dz.U. czyli na 22 września 2023 r.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł