Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na wrzesień 2023 r. (+wskaźniki kadrowo-płacowe)

Terminarz / kalendarz dla kadr i płac, wskaźniki kadrowo-płacowe

Proponujemy Wam zapoznanie się z terminarzem kadrowo-płacowym na wrzesień 2023 r. Wesprze Was on w wypełnieniu na czas wrześniowych obowiązków z obszaru kadr i płac.

Pod terminarzem znajdziecie zaś wyjątkowy kalkulator prezentujący najważniejsze wskaźniki / parametry płacowo-kadrowe na rok 2023.

Sprawdźcie także sekcje: Ciekawe interpretacje, stanowiska, orzecznictwo oraz Co nas czeka w najbliższym czasie

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na wrzesień 2023 r.

01.09.2023 – Wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – Dz. U. z 2023 r. poz. 1348. Ustanawia ono wyższe stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych. Od 1 września 2023 r. wynoszą one:

 • w pierwszym roku nauki – 8% (wcześniej 5%) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS,
 • w drugim roku nauki – 9% (wcześniej 6%) ww. wynagrodzenia,
 • w trzecim roku nauki – 10% (wcześniej 7%) ww. wynagrodzenia.

Podwyższenie najniższej stawki wynagrodzenia objęło również młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. W ich przypadku stawkę podniesiono do poziomu 7% przeciętnego wynagrodzenia (z pułapu 4%).

01.09.2023 – Wejście w życie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz. U. z 2023 r. poz. 1665. Na jego mocy ustawodawca postanowił od 1 września 2023 r. przede wszystkim:

 • podwyższyć do 450 zł kwotę wyłączenia z podstawy oskładkowania wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz
 • zmodyfikować zasady przeliczania na złotówki ozusowanych przychodów osiąganych w walutach obcych.

Po więcej szczegółów kliknij TU

07.09.2023 – Złożenie zusowskiej dokumentacji rozliczeniowej (w tym ZUS DRA) oraz opłacenie składek ZUS za sierpień 2023 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
15.09.2023 – Złożenie zusowskiej dokumentacji rozliczeniowej (w tym ZUS DRA) oraz opłacenie składek ZUS za sierpień 2023 r. przez płatników posiadających osobowość prawną
15.09.2023 – Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, obliczonych i pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w sierpniu 2023 r.
20.09.2023 – Złożenie zusowskiej dokumentacji rozliczeniowej (w tym ZUS DRA) oraz opłacenie składek ZUS za sierpień 2023 r. przez płatników innych niż osoby prawne i  jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe
20.09.2023 – Opłacenie zaliczek na podatek od wypłaconych / postawionych do dyspozycji w sierpniu 2023 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło umów o dzieło (PIT-4)
20.09.2023 – Opłacenie zryczałtowanego podatku pobranego od wypłaconych / postawionych do dyspozycji w sierpniu 2023 r. od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu (PIT-8A)
20.09.2023 – Złożenie deklaracji PFRON za sierpień 2023 r. (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b) oraz wpłata wyliczonej kwoty na PFRON / Złożenie informacji INF-1
22.09.2023 – Wejście w życie ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.1667), która m.in. rozkłada nad zwalnianymi pracownikami nowy parasol ochronny. Jego istota polega m.in. na tym, że uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd pracy na wniosek pracownika ma obowiązek (a nie tylko możliwość) nałożyć w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudniania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po więcej szczegółów kliknij TU

25.09.2023 – Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za sierpień 2023 r. (Wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR)
30.09.2023 – Przelanie na wyodrębnione konto drugiej raty odpisów na zfśs za 2023 r.

Przy wyliczaniu odpisów na zfśs za 2023 r. polecamy korzystać z naszego nowego kalkulatora: Kalkulator 2023 „Osobisty Ekspert – Jak obliczyć wysokość odpisów na zfśs w 2023 r.

30.09.2023 – Ostatni dzień na udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego za 2022  r. Wspomniany zaległy urlop pracownik musi rozpocząć najpóźniej właśnie w dniu 30 września 2023 r.
30.09.2023 – Wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. z 2023 r. poz. 1240) – na jego mocy od 30 września 2023 r. obowiązywać będzie nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym oraz wykaz niektórych prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat. Celem modyfikacji w tym zakresie jest dostosowanie przepisów do obecnie obowiązujących standardów wykonywania pracy przez młodocianych. Ponadto wdrażają one dyrektywę Rady 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych.

Rozporządzenie ustala wykaz:

 • prac wzbronionych młodocianym (załącznik nr 1),
 • niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat (załącznik nr 2).

 

Inne comiesięczne obowiązki z zakresu kadr i płac

Ponadto, we wrześniu, podobnie jak w każdym innym miesiącu, pracodawca powinien m.in.:

 • pamiętać o obowiązku powiadomienia ZUS o zawartych umowach o dzieło (zgłoszenie danej umowy musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia);
 • sprawdzić, które osoby zatrudnione spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenia dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia);
 • dokonać weryfikacji:
  • ważności szkoleń BHP oraz badań wstępnych, okresowych i kontrolnych;
  • limitów dotyczących terminowych umów o pracę, pamiętając, że w obecnym stanie prawnym:
   • okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony (czy też łączny czas zatrudnienia w ramach takich umów zawartych między tymi samymi stronami) nie może przekraczać 33 miesięcy,
   • zawarcie umowy na czas określony na dłuższy okres traktuje się jako zatrudnienie na czas nieokreślony, licząc od dnia, który następuje po upływie 33 miesięcy,
   • łączna liczba umów na czas określony zawartych z jednym pracownikiem nie może przekraczać 3,
   • zawarcie czwartej umowy na czas określony traktuje się jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, licząc od dnia zawarcia czwartej umowy,
   • przy ustalaniu ww. limitów (3/33) nie uwzględnia się umów na okres próbny.

Ciekawe interpretacje, stanowiska, orzecznictwo

 

Jak rozumieć określenie „posiłek” użyte w §  2 ust.  1 pkt 11 rozporządzenia składkowego? – interpretacja ZUS z 14-4-2023 r. – WPI/200000/43/168/2023:

Przez „posiłek”, o którym mowa w §  2 ust.  1 pkt 11 rozporządzenia składkowego, należy rozumieć zarówno gotowe posiłki jak i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego spożycia. Nie podlega zatem wyłączeniu z podstawy wymiaru składek wartość bonów, talonów czy innych znaków towarowych umożliwiających zakup wszelkich towarów, zarówno spożywczych nieprzetworzonych, jak i innych, np. przemysłowych, chemicznych.

 

 

Czy nadpłacona część świadczenia z ubezpieczenia chorobowego jest przychodem ze stosunku pracy?  – wyrok Sądu Najwyższego z 9 maja 2023 r. – III USKP 71/22:

„(…) nie można uznać, że nadpłacona część świadczenia z ubezpieczenia chorobowego jest przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tytułem wypłaty tego świadczenia nie jest stosunek pracy, ale stosunek ubezpieczenia, w którym pracodawca wykonuje obowiązki płatnika składek ubezpieczenia. Nieprawidłowe wykonanie tych obowiązków nie zmienia tytułu wypłaty, a jedynie powoduje, że nadpłacona część świadczenia nie jest zaliczana w ciężar składek (nie podlega rozliczeniu z wpłaconymi składkami), co ostatecznie skutkuje tym, że z jednej strony nadpłacona kwota obciąża pracodawcę, z drugiej zaś stanowi bezpodstawne wzbogacenie pracownika (art. 409 K.c.), co do którego braku podstawy prawnej upatrywać należy nie w przepisach prawa pracy, ale w prawie ubezpieczeń społecznych (w ustawie zasiłkowej). Inaczej rzecz ujmując, nadpłacone świadczenie z ubezpieczenia chorobowego nie jest świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, ale bezpodstawnym przysporzeniem na rzecz pracownika wynikającym z niewłaściwego wykonania zobowiązania przez płatnika składek. Nie stanowi ono zatem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia pracowników (art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), bowiem nie jest „przychodem ze stosunku pracy” (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) przysługującym (osiąganym) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).”.

.

 

 

 

Co nas czeka w najbliższym czasie

 

Minimalna płaca od stycznia 2024 r. ma wynieść 4242 zł brutto

Na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl/web/premier/) zamieszczono projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (nr projektu RD740). W opisie rozwiązań ujętych w nim czytamy:

„W związku z tym, że przeciętne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. nie powinno być niższe niż ustawowe minimum, tj. 4.270,60 zł, projekt przewiduje następujące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę:
• od dnia 1 stycznia 2024 r. – 4.242 zł oraz
• od dnia 1 lipca 2024 r. – 4.300 zł.
Biorąc pod uwagę proponowane kwoty przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4.271 zł. Przy ww. wysokościach minimalnego wynagrodzenia za pracę, (tj. 4.242 zł oraz 4.300 zł), kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., obliczone według reguł określonych w ustawie, powinny wynosić od 1 stycznia 2024 r. – 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł. Ww. wysokości są analogiczne do kwot przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.”

 

 

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk sejmowy nr 3502)

W myśl projektowanych rozwiązań m.in.:

 • w sytuacji, gdy ZUS poweźmie wątpliwości, co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki na gruncie ubezpieczeń społecznych (czyli np. wątpliwości dotyczące istnienia stosunku pracy), wówczas będzie przed wydaniem decyzji zobowiązany wystąpić do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa;
 • to na ZUS będzie ciążył obowiązek udowodnienia przed sądem ustaleń dotyczących np. istnienia lub nieistnienia danego stosunku prawnego rodzącego obowiązek ubezpieczeń zusowskich;
 • na czas sprawy, w której ZUS zwrócił się do sądu powszechnego w okolicznościach, o których mowa wyżej, postępowanie przed ZUS ulegać będzie zawieszeniu, co oznacza, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania przed sądem, ZUS nie będzie mógł wywodzi dla ubezpieczonego skutków prawnych na gruncie przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

 

 

 

Będzie nowy wzór PIT-4R

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało projekt nowego formularza deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) w wersji nr 13.

Zmiany we wspomnianym dokumencie są związane z ulgą na innowacyjnych pracowników, która pozwala płatnikowi pomniejszyć kwotę zaliczek na PIT od wynagrodzeń wspomnianych pracowników o niewykorzystaną przez siebie część ulgi B+R.

Dotychczasowy wzór PIT-4R nie zawierał odrębnej pozycji, która umożliwiałaby wykazanie wysokości ww. nowej preferencji. Po zmianach będzie się ją wykazać w części D formularza: „Pomniejszenie podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek, zgodnie z art. 26eb ustawy lub art. 18db ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

W nowych pozycjach (159 do 170) płatnik PIT będzie podawać wysokość pomniejszenia zaliczek na podatek podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego, w poszczególnych miesiącach.

 

 

 

.

 

Wskaźniki / parametry kadrowo-płacowe na 2023 r. (kalkulator)

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł