Umowa zlecenia a PIT-2 (wnioski i oświadczenia w zakresie podatku zleceniobiorcy)

Artykuły z tematyki podatek dochodowy

W aktualnym stanie prawnym, zleceniobiorcy mogą (w dowolnym momencie roku podatkowego) składać płatnikom oświadczenia i wnioski dotyczące:

  • kwoty zmniejszającej podatek,
  • zwolnień podatkowych w ramach „zerowego PIT”,
  • rezygnacji z tzw. ulgi dla młodych w wieku do 26 lat,
  • rezygnacji z kosztów autorskich 50%,
  • niepobierania zaliczek na podatek.

Wspomniane oświadczenia i wnioski mogą być składane na wzorze PIT-2 przygotowanym przez resort finansów lub w inny sposób przyjęty w danym podmiocie zatrudniającym.

W przypadku korzystania z druku PIT-2 według wzoru „ministerialnego” (opracowanego przez MF), oświadczenia i wnioski odnoszące się do powyższych kwestii zleceniobiorca składa odpowiednio w części C, G, H, I oraz J.

Przypomnijmy, że od 2023 r.:

– przewidziano (w ramach Polskiego Ładu 2.0) umożliwienie stosowania kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek (1/12, 1/24, 1/36) wszystkim płatnikom, po tym, jak otrzymają oni w tej sprawie oświadczenie od podatnika. Dotyczy to więc także m.in. zleceniobiorców;

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

– w przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, podatnik może złożyć oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, jeżeli:

  • łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz
  • w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek, w tym również gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

 

Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnieniem zmian przewidzianych w 2023 r.

Kalkulator Wynagrodzeń 2023 Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnieniem zmian obowiązujących w 2023 r.

Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnieniem zmian obowiązujących w 2023 r.

Kliknij i Sprawdź

 

Kontynuując wątek oświadczeń i wniosków „podatkowych” w przypadku zleceniobiorców, podkreślić należy, iż:

  • podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na kwotę zaliczki PIT. Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio oświadczenia lub wniosku następuje w drodze nowego oświadczenia lub wniosku. Zatem, aby odwołać oświadczenie/wniosek koniecznym jest ponowne złożenie np. nowej wersji PIT-2 z zaznaczeniem opcji „wycofania”;
  • wygasają one po ustaniu stosunku prawnego łączącego podatnika z płatnikiem, co oznacza, że jeśli w momencie realizacji świadczenia nie istnieje „więź” pomiędzy wspomnianymi stronami, płatnik pomija oświadczenia i wnioski uprzednio złożone przez podatnika w odniesieniu do tych świadczeń, za wyjątkiem oświadczeń / wniosków w sprawie niestosowania ulgi dla młodych oraz niestosowania kosztów uzyskania przychodów pracowniczych, a także tych według normy 50%. Przy czym w tym miejscu wspomnieć trzeba o stanowisku resortu finansów, w myśl którego, stosunek prawny zleceniobiorcy ze zleceniodawcą trwa do momentu, gdy przyjmujący zlecenie oraz dający zlecenie wykonają względem siebie zobowiązania wynikające z zawartej umowy zlecenia. A zatem przykładowo w sytuacji, gdy zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie za pracę wykonaną w styczniu dokonywane jest w lutym, uznać należy że wypłata realizowana jest nadal w ramach trwającego stosunku prawnego;
  • jeżeli zleceniobiorca pracuje w danym zakładzie równocześnie w charakterze pracownika, to w sytuacji, gdy chce, aby płatnik uwzględniał kwotę zmniejszającą podatek w zaliczkach płaconych zarówno od dochodu z umowy o pracę jak i z umowy cywilnoprawnej, musi złożyć dwa odrębne oświadczenia w tym zakresie (jeśli oświadczenia te są składane w formie druku PIT-2 na wzorze opracowanym przez resort finansów, wówczas w części B wspomnianego formularza „Dane płatnika, któremu składane jest oświadczenie/wniosek” należy wskazać również źródło przychodów, którego dotyczy to oświadczenie – tak wskazano w objaśnieniach ministerialnych: „Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych przez płatników tego podatku” opublikowanych na stronie: www.gov.pl/web/finanse/).

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł