Uwzględnianie w podstawie zasiłku umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą

Listy Płac 2024 po najnowszych zmianach przepisów

Obecnie wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych niezależnie od tego, czy umowa cywilna już się zakończyła, czy też trwa nadal, o ile miesiące, za które wynagrodzenie z umowy / umów zostało wypłacone, są uwzględniane w podstawie „chorobówki”.

 

W myśl wszakże aktualnych wyjaśnień ZUS, do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia albo umowy o dzieło) podpisanej z pracodawcą, z którym zatrudniony pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, nie ma zastosowania zasada mówiąca o tym, że składniki płacy przysługujące mocą umowy o pracę lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy do określonego terminu, uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego tylko za okres przypadający do tego terminu. Potwierdza to ust. 316 nowego komentarza do ustawy zasiłkowej.

 

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Jak obliczać świadczenia chorobowe (w tym zasiłek i wynagrodzenie za chorobę)

Kalkulator Wynagrodzeń – Jak obliczać świadczenia chorobowe (w tym zasiłek i wynagrodzenie za chorobę)

Jak obliczać świadczenia chorobowe (w tym zasiłek i wynagrodzenie za chorobę)

Kliknij i Sprawdź

 

 

Przykład

Firma produkcyjna z województwa łódzkiego z własnym wieloletnim pracownikiem otrzymującym z umowy o pracę co miesiąc stała pensję na poziomie 5200 zł brutto, zawarła dwie umowy zlecenia w okresach:

  • od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r. oraz
  • od 1 czerwca do 30 września 2023 r.

 

Wspomniany pracownik z powodu grypy przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniach od 25 września do 5 października 2023 r. W związku z tym, należało mu się wynagrodzenie chorobowe, którego podstawę stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od września 2022 r. do sierpnia 2023 r., przy czym pensję pracowniczą za okresy od sierpnia do grudnia 2022 r. oraz od czerwca do sierpnia 2023 r. powinno zsumować się z uzyskanym za te miesiące wynagrodzeniem z umowy zlecenia, które wynosiło co miesiąc po 1250 zł brutto.

 

W analizowanej sytuacji, świadczenie chorobowe za okres od 25 do 30 września 2023 r. powinno zostać skalkulowane w następujący sposób: 

  • [5200 zł – (5200 zł x 13,71%)] x 5 m-cy, w których nie były realizowane żadne umowy zlecenia (od stycznia do maja 2023 r.) = 22435,40 zł;
  • [(5200 zł + 1250 zł) – (6450 zł x 13,71%)] x 7 m-cy, w których były realizowane umowy zlecenia (od września do grudnia 2022 r. oraz od czerwca do sierpnia 2023 r.) = 38959,90 zł;
  • (22435,40 zł + 38959,90) : 12 m-cy = 5116,28 zł;
  • 5116,28 zł : 30 = 170,54 zł x 80% = 136,43 zł;
  • 136,43 zł x 6 dni = 818,58 zł.

 

Po takiej samej stawce należy obliczyć świadczenie chorobowe za październik 2023 r.:

  • 136,43 zł x 5 dni = 682,15 zł.

 

Takich samych wyliczeń należałoby dokonać, gdyby pracownikowi w opisanych okolicznościach przysługiwał zasiłek.

Jak widać z powyższego, w rozstrzyganym przypadku nie powinno się z podstawy obliczeniowej wyłączyć wynagrodzenia za zakończone umowy zlecenia.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł