Listy płac 2024 – Jak rozliczać wypłaty dokonane po ustaniu stosunku pracy (po rozwiązaniu umowy o pracę)

Listy Płac 2024 po najnowszych zmianach przepisów

Od 2023 r. trzeba pamiętać o bardzo ważnej regule, w myśl której, po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik obliczając zaliczki podatkowe nie uwzględnia oświadczeń i wniosków złożonych przez podatnika (m.in. wniosku o uwzględnianie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu lub oświadczenia o zamiarze wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub z dzieckiem), z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8 ustawy PIT.

Wspomniany wyjątek (przewidziany w art. 31a ust. 7 ustawy PIT) oznacza, że płatnik po ustaniu stosunku prawnego łączącego go z podatnikiem powinien nadal stosować – przy obliczaniu zaliczek od świadczeń należnych z tego stosunku (np. wypłacając dodatkowe roczne wynagrodzenie) – wniosek podatnika o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (ulga dla młodych) lub miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 ustawy PIT, oraz wniosek o niestosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując, wypłacając aktualnie byłemu pracownikowi należności ze stosunku pracy, który uległ zakończeniu, pracodawca co do zasady:

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni
  • nalicza składki zusowskie (pomimo, iż ustał już tytuł do ubezpieczeń ZUS),
  • nie stosuje kwoty zmniejszającej podatek,
  • uwzględnia podstawowe zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.

Miejmy na uwadze, że w opinii resortu finansów istnieje prawnie dopuszczalna możliwość, aby podatnik po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, złożył płatnikowi „nowe” oświadczenie/wniosek, które będzie mogło mieć wpływ na obliczanie zaliczki na podatek od świadczeń dokonywanych po ustaniu stosunku prawnego łączącego strony. A zatem za dozwolone należy uznać złożenie przez byłego pracownika np. oświadczenia w sprawie zastosowania kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe przy rozliczaniu jego wynagrodzenia wypłacanego mu już po rozwiązaniu umowy o pracę. Słuszność przedstawionej tezy, potwierdzono w interpretacji z 23 marca 2023 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1095.2022.2.MN).

Ćwiczenia z płac – Jak w 2024 r. rozliczać wypłatę dokonaną po rozwiązaniu umowy o pracę (na rzecz byłego pracownika)

Jak w 2024 r. rozliczać wypłatę dokonaną po rozwiązaniu umowy o pracę (na rzecz byłego pracownika)
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator – Jak w 2024 r. rozliczać wypłatę dokonaną po rozwiązaniu umowy o pracę (na rzecz byłego pracownika)
Jak w 2024 r. rozliczać wypłatę dokonaną po rozwiązaniu umowy o pracę (na rzecz byłego pracownika)
Kliknij i Sprawdź

 

Przykład

Z końcem stycznia 2024 r. rozwiązano umowę o pracę 32-letniego pracownika (niebędącego uczestnikiem PPK i niekorzystającego z zerowego PIT). W dniu 28 lutego 2024 r. były pracodawca wypłacił mu nagrodę roczną za 2023 r. w wysokości 4560 zł brutto.

W okresie zatrudnienia, przy kalkulowaniu jego zaliczek podatkowych pracodawca uwzględniał podwyższone koszty uzyskania przychodu (300 zł) oraz 600 zł kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe (na co składała się 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz 300 zł z tytułu złożonego przez niego oświadczenia o wspólnym rozliczaniu dochodów z żoną, z którego wynika, iż jego dochody nie przekroczą kwoty 120.000 zł, a małżonka nie uzyskuje żadnych dochodów).

W opisanym przypadku, rozliczenie nagrody rocznej powinno nastąpić z zastosowaniem KUP podstawowych i bez kwoty zmniejszającej podatek (pomimo, iż do stycznia 2024 r. zaliczki PIT pomniejszane był o 600 zł z racji złożonego PIT-2 i oświadczenia o wspólnym rozliczeniu):

Składniki Sposób wyliczenia Prawidłowe wyliczenia dokonane przez kalkulator
Nagroda roczna brutto   4.560,00 zł
Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania   0,00 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych 4560 zł 4.560,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 4560 zł × 9,76% 445,06 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 4560 zł × 1,5% 68,40 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 4560 zł × 2,45% 111,72 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 445,06 zł + 68,4 zł + 111,72 zł 625,18 zł
Stawka procentowa podatku   12%
Koszty uzyskania przychodu   250,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 4560 zł – 625,18 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł 3.685,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2)   0,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (3685 zł × 12%) – 0 zł 442,20 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 4560 zł – 625,18 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.934,82 zł
Składka zdrowotna 3934,82 zł × 9% 354,13 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku   0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 442,2 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 442,00 zł
Kwota netto 4560 zł – 625,18 zł – 354,13 zł – 442 zł 3.138,69 zł

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł