Ulga dla rodzin 4+ (zerowy PIT) – jak i kiedy ją stosować w praktyce (+kalkulator)

Artykuły z tematyki podatek dochodowy

Ulga dla rodzin 4+ to preferencja przewidziana w ramach tzw. „zerowego PIT” zwalniająca z podatku dochodowego niektóre przychody (w wysokości do 85528 zł w roku) osiągnięte przez podatników z co najmniej czwórką dzieci.

W niniejszym tekście wyjaśniamy na czym ona polega i kiedy można ją stosować.

Aby nie popełnić błędu przy jej stosowaniu na listach płac, polecamy korzystać z naszych niezawodnych kalkulatorów w ujęciu rocznym.

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Ogólne zasady

Od 2022 r., na podstawie dodanego pkt 153 do art. 21 ust. 1 ustawy PIT, wyłączono z podstawy opodatkowania przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca ustawy PIT albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

osiągnięte przez podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4c, z uwzględnieniem art. 6 ust. 4e i 8 ustawy PIT, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 39 i 44–48 ustawy PIT.

 

 

Ulga dla rodzin 4+ w praktyce

 

We wskazanym w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy PIT przepisie art. 6 ust. 4c (przy uwzględnieniu art. 6 ust. 4e) chodzi o dzieci:

1) małoletnie,

2) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskiwały:

  • dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy PIT lub
  • przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152 ustawy PIT

– w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

 

A zatem omawiana ulga przysługuje podatnikowi w związku z wychowywaniem dzieci:

  • małoletnich, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,
  • pełnoletnich, otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów, oraz
  • pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się.

 

Jednocześnie podatnik skorzysta z ulgi, jeśli:

– do ww. dzieci nie miały zastosowania przepisy dotyczące 19% podatku liniowego lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyłączeniem przychodów z najmu prywatnego) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń, oraz

– ww. dzieci nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym na zasadach określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

 

Co istotne, warunkiem skorzystania z ulgi na uczące się dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, jest to, aby w roku podatkowym nie uzyskały one:

– dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej,

– dochodów opodatkowanych 19% podatkiem dochodowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych,

– przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót

– w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

 

Pamiętajmy, że nie powinno być uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi rodzica (opiekuna prawnego) dziecko, które orzeczeniem sądu zostało w roku podatkowym umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Rodzice mogą korzystać z ulgi w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek, lub dopiero w zeznaniu podatkowym. Sami o tym decydują. Jeśli nie mają pewności czy ostatecznie spełnią warunki do ulgi (na przykład w związku z przekroczeniem limitu dochodów przez pełnoletnie, uczące się dziecko), bezpieczniej jest skorzystać z niej dopiero na etapie złożenia zeznania podatkowego.

Aby skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, warunek posiadania czworga dzieci nie musi być spełniony przez cały rok podatkowy. Jeżeli np. czwarte dziecko urodziło się w grudniu danego roku, to podatnik, składając zeznanie podatkowe za ten rok (mimo że przez cały rok podatkowy nie był rodzicem czworga dzieci), może skorzystać z tej ulgi.

 

„Ulgę dla rodzin” musi uwzględniać płatnik już na etapie kalkulowania miesięcznych zaliczek na PIT, jeśli zawnioskuje o to na piśmie podatnik (zatrudniony).

Poniżej przykładowy wzór oświadczenia podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z „ulgi dla rodzin 4+”:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię i nazwisko podatnika)                                                                          (miejscowość i data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(PESEL/NIP*)

 

 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. „ulga dla rodzin 4+”)

 

Niniejszym informuję płatnika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nazwa zakładu pracy)

o tym, że:

·       spełniam warunki do korzystania ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

·       z uwagi na powyższe wnioskuję o uwzględnianie przy poborze zaliczek podatkowych zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Jednocześnie:

·       zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia wskazanego wyżej płatnika o każdej zmianie stanu faktycznego wynikającego z ww. oświadczenia;

·       jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;

·       mam świadomość, iż powyższa klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podstawa prawna:

– art. 21 ust. 1 pkt 153, art. 31a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis podatnika)

 

 

* Niepotrzebne skreślić.

 

Adnotacje płatnika:

 

Data wpływu niniejszego oświadczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis płatnika lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

Aby prawidłowo stosować ulgę dla rodzin 4+, zawsze korzystaj z niezawodnych kalkulatorów wynagrodzeń w ujęciu rocznym:

 

Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2024 pracownika w ujęciu rocznym
Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym

Kliknij i Sprawdź

 

 

Jak w 2024 r. przeliczać wynagrodzenie pracownika netto na brutto w ujęciu rocznym
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2024 pracownika – przeliczanie netto na brutto w ujęciu rocznym
Jak w 2024 r. przeliczać wynagrodzenie pracownika netto na brutto w ujęciu rocznym?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2024 – Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)

Kliknij i Sprawdź

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł