Warunki pracy pracowników w czasie upałów – wyjaśnienia resortu pracy

W obowiązujących przepisach prawa nie określono maksymalnej temperatury na stanowiskach pracy spowodowanej warunkami atmosferycznymi, jednak uregulowana jest ona pośrednio w aktach prawnych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), rozporządzenie…

czytaj dalej ➤

Zagadnienia z zakresu BHP (szkolenia, posiłki, napoje, ochrona itp.) – pytania i odpowiedzi

W zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pracodawca ma wiele obowiązków, do których należą m.in.: zaznajamianie pracowników z przepisami i zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich prac, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy, dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz informowanie o sposobach posługiwania się tymi środkami.

czytaj dalej ➤