RODO a numer dowodu osobistego w protokole powypadkowym

Artykuły z obszaru prawa pracy oraz zmiany w Kodeksie pracy opisane prostym językiem

Po zmianach w kodeksie pracy związanych z wdrożeniem RODO pracodawca nie ma podstaw prawnych do żądania od pracownika takich danych. Czy w takim razie w protokole wypadku przy pracy pracownik służby bhp powinien wpisywać numer dowodu osobistego?

 

W art. 221 § 1 i 3 K.p. ustawodawca wyraźnie wskazał zakres danych osobowych, jakich można żądać od kandydata do pracy i pracownika. Wśród nich nie ma numeru dowodu osobistego. Jednakże na mocy art. 221 § 4 K.p. pracodawca ma prawo wymagać podania innych danych osobowych niż te wspomniane powyżej, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Za jeden z takich przepisów prawa należy uznać m.in. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Zgodnie z określonym w przywołanym akcie prawnym wzorze protokołu wypadku należy podać w nim dane osobowe pracownika, który uległ wypadkowi, w tym m.in. numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. A zatem słusznym wydaje się pogląd, iż – niejako w drodze wyjątku – można żądać od pracownika podania numeru dowodu osobistego na potrzeby sporządzenia omawianego protokołu. Numer dowodu osobistego nie powinien być jednak przez podmiot zatrudniający pobierany jako „standardowa” dana osobowa i nie może być wykorzystywany w innych celach, niż te, które są niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Na takim stanowisku stoi GIP.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł