Jak obliczać świadczenia chorobowe (np. zasiłki) kierowców – pakiet mobilności

Kadry i Płace 2024 najnowsze zmiany przepisów

Przy wyznaczaniu bazy obliczeniowej świadczeń chorobowych dla pracownika na stanowisku kierowcy wykonującego zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, stosować się powinno ogólne reguły przewidziane dla wszystkich innych pracowników, z uwzględnieniem jednakże kilku istotnych różnic.

Różnice te wskazane są w zusowskim komentarzu do ustawy zasiłkowej dotyczących pracowników wykonujących pracę za granicą (czyli pracowników oddelegowanych). Potwierdzają to wyjaśnienia ZUS.

 

Przypomnijmy, że:

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

– podstawę świadczeń chorobowych przysługujących pracownikowi stanowi – co do zasady – przeciętne miesięczne wynagrodzenie (pomniejszone o składki społeczne finansowane przez pracownika) wypłacone mu za:

  • 12 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do świadczenia chorobowego lub
  • pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia, gdy trwało ono krócej niż rok;

– przez wynagrodzenie, zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej, należy rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (13,71%).

 

Zgodnie z komentarzem ZUS do ustawy zasiłkowej, w przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicą (w tym kierowców „międzynarodowych) przy budowaniu bazy obliczeniowej wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego (w tym świadczenia rehabilitacyjnego) należnych w razie choroby, wypadku, opieki oraz macierzyństwa: 

– do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmowane są wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone „w danym miesiącu”. Dotyczy to przypadków, gdy w jednym miesiącu pracownik otrzymuje wynagrodzenie za różne okresy, tj. wynagrodzenie za bieżący miesiąc i wynagrodzenie za miesiąc lub miesiące wcześniejsze (ust. 329 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej);

– zasada przyjmowania do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków wynagrodzenia wypłaconego „w danym miesiącu” dotyczy zarówno miesięcznych składników wynagrodzenia, jak i składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż miesiąc. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc podlegają uwzględnieniu na zasadach dotyczących miesięcznych składników wynagrodzenia, a więc są doliczane do wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiła ich wypłata (ust. 330 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej);

– w przypadku gdy w miesiącu, z którego wynagrodzenie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, pracownik otrzymał składniki przychodu stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, do których zachowuje prawo za okres pobierania świadczeń chorobowych (np. ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, koszty zakwaterowania finansowane ze środków pracodawcy, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków pracodawcy), przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku uwzględnia się całość przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne (ust. 328 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej) – w rezultacie za zasadny należy uznać pogląd, iż zwroty dla kierowców za tzw. „sanitariaty” wliczamy do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pod warunkiem, że podlegają one oskładkowaniu;

– jeżeli wynagrodzenie miesięczne jest wypłacane pracownikowi nie w tym samym miesiącu, za który przysługuje lecz w miesiącu następnym, to wynagrodzenie wypłacone w miesiącu następnym – łącznie ze składnikami wynagrodzenia za inny okres oraz za okresy dłuższe niż miesiąc, jeśli takie zostały pracownikowi wypłacone – traktuje się jako wynagrodzenie za miesiąc, za który jest wypłacane podstawowe wynagrodzenie miesięczne (ust. 331 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej);

– w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca wykonuje pracę w Polsce, a przez część za granicą, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku wynagrodzenie podlega sumowaniu i nie jest uzupełniane ani w części wynagrodzenia otrzymanego za pracę w kraju, ani w części wynagrodzenia otrzymanego za pracę za granicą (ust. 327 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej);

– nie stosuje się zasady uzupełniania wynagrodzenia, jeżeli pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował wszystkich dni w miesiącu, ale przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy albo gdy jego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca zatrudnienia. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po pomniejszeniu o potrącone pracownikowi składki na ubezpieczenia społeczne, bez uzupełniania. Dotyczy to zarówno przypadków, w których miesięczny przychód pracownika przewyższa kwotę przeciętnego wynagrodzenia, jak i gdy nie przewyższa tej kwoty (ust. 326 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej) – w efekcie można przyjąć, że w sytuacji, gdy pracownik – kierowca w którymś z miesięcy uwzględnianych w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego był nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, ale przepracował w nim co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy, wówczas pomniejszone z racji wspomnianej absencji wynagrodzenie:

  • przed wliczeniem do podstawy „chorobówki” podlega uzupełnieniu na ogólnych zasadach obowiązujących wszystkich pracowników, o ile w konkretnym miesiącu świadczył pracę wyłącznie w Polsce,
  • przed wliczeniem do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych nie podlega uzupełnieniu, gdy kierowca pracował zarówno w Polsce, jak i za granicą bądź tylko za granicą.

 

Do rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń (w tym sanitariatów) kierowców w transporcie międzynarodowym, służą sprawdzone kalkulatory:

 

Kalkulator wynagrodzeń i innych świadczeń (w tym sanitariatów) kierowców – pracowników na rok 2024 (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Osobisty Ekspert Kalkulator wynagrodzeń i innych świadczeń (w tym sanitariatów) kierowców – pracowników na rok 2024 (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kalkulator wynagrodzeń i innych świadczeń (w tym sanitariatów) kierowców – pracowników na rok 2024 (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kliknij i Sprawdź

 

 

Kalkulator wynagrodzeń 2024 – Zleceniobiorca – kierowca (umowa zlecenia – pakiet mobilności)

Osobisty Ekspert Kalkulator wynagrodzeń i innych świadczeń (w tym sanitariatów) kierowców – zleceniobiorców na rok 2024 (pakiet mobilności a umowa zlecenia) brutto na netto i netto na brutto

Kalkulator wynagrodzeń i innych świadczeń (w tym sanitariatów) kierowców – zleceniobiorców na rok 2024 (pakiet mobilności a umowa zlecenia) brutto na netto i netto na brutto

Kliknij i Sprawdź

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł