Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim – jak obliczać wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (+kalkulator)

kalkulatory należności brutto

Pracownik ma prawo łączyć urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy go udzielającego w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru etatu. W takim przypadku, wspomniany urlop udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Przy stosowaniu omawianego rozwiązania, często pojawiają się wątpliwości w jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie za świadczoną pracę.

Aby je rozwiać i wspomóc Was w tym niełatwym zadaniu, przygotowaliśmy niniejszy tekst oraz specjalny kalkulator wynagrodzeń na rok 2024, który pozwoli uniknąć błędów przy wyliczeniach skutkujących kłopotliwymi korektami.

Wiarygodne i sprawdzone treści dla kadr i płac! Bez obaw o zmiany przepisów!

 

Pensja za wykonaną pracę

Łączenie przez zatrudnionego rodzicielstwa z pracą zawodową stanowi dla pracodawców niekiedy nie lada wyzwanie. Muszą oni wszakże odpowiednio skalkulować wówczas zasiłek macierzyński oraz należność za pracę.

Przypomnijmy, że:

  • za dni, w których łączona jest praca w obniżonym wymiarze etatu z urlopem rodzicielskim, pracownik powinien otrzymać zasiłek macierzyński w wysokości pomniejszonej proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym praca jest wykonywana (art. 31 ust. 4a ustawy zasiłkowej);
  • wysokość pensji za pracę należy ustalić w oparciu o naczelną zasadę, która mówi o tym, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną (art. 80 Kodeksu pracy).

W sytuacji, gdy łączenie urlopu rodzicielskie ze świadczeniem pracy przypada na część miesiąca miesiąca, a pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną, wysokość pensji generalnie należy ustalać według reguł określonych w § 11 i § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Czasem jednak powyższe przepisy trzeba stosować z pewnymi modyfikacjami. Jest to konieczne np. wtedy, gdy podwładny przez pierwszą część danego miesiąca łączył pracę z urlopem rodzicielskim w niepełnym wymiarze godzin, a na resztę miesiąca (już po urlopie rodzicielskim) powrócił do „normalnej” pracy.

W przedstawionych okolicznościach wyliczenia pensji powinny sprowadzać się do:

  1. podzielenia pensji przysługującej pracownikowi za czas pracy na urlopie przez liczbę godzin, które przypadały do przepracowania przez cały miesiąc;
  2. pomnożenia otrzymanej stawki godzinowej przez liczbę godzin faktycznie wypracowanych w okresie obowiązywania wymiaru etatu / pensji przed powrotem z urlopu;
  3. podzielenia kwoty miesięcznej płacy po powrocie z urlopu przez liczbę godzin, przypadającą do przepracowania przez cały miesiąc;
  4. obliczenia iloczynu skalkulowanej stawki godzinowej i liczby godzin przepracowanych w okresie, gdy pracownik pracował już po zakończeniu urlopu;
  5. zsumowania kwoty wyliczonej za pracę świadczoną w trakcie i po urlopie.

 

Różne przypadki – jeden kalkulator wynagrodzeń

W praktyce nierzadko bywa, że pracownik przykładowo:

  • przez pierwszą część danego miesiąca przebywał na urlopie macierzyńskim, a przez resztę miesiąca łączył pracę z urlopem rodzicielskim umawiając się np. z pracodawcą, że za czas łączenia pracy z rodzicielstwem będzie otrzymywał pensję obniżoną proporcjonalnie do wymiaru etatu lub wyższą;
  • przez pierwszą część danego miesiąca „normalnie” pracował, a przez resztę miesiąca łączył pracę z urlopem rodzicielskim;
  • przez pierwszą połowę danego miesiąca łączył pracę z urlopem rodzicielskim, a na resztę miesiąca (już po zakończeniu urlopu rodzicielskim) powrócił do „normalnej” pracy.

 

Skalkulowanie pensji za pracę w powyższych sytuacjach nierzadko przysparza wielu kłopotów. Z tego powodu warto korzystać ze specjalnego kalkulatora wynagrodzeń:

 

Jak obliczać wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca przy łączeniu pracy z urlopem rodzicielskim

Kalkulator Wynagrodzeń Jak obliczać wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca przy łączeniu pracy z urlopem rodzicielskim

Jak obliczać wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca przy łączeniu pracy z urlopem rodzicielskim

Kliknij i Sprawdź

 

 

Przykład

30-letnia pracownica, zgodnie z umową o pracę, jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy (praca od poniedziałku do piątku po 8 godz.) i ma zagwarantowane wynagrodzenie określone w stałej miesięcznej na poziomie 6300 zł brutto. Do 19 maja 2024 r. łączyła ona urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy na pół etatu (praca od poniedziałku do piątku po 4 godz.) za wynagrodzeniem 3300 zł brutto.

Od 20 maja 2024 r. ww. pracownica powróciła do pracy na pełny etat.

W zaprezentowanym stanie faktycznym, wynagrodzenie za przepracowaną część maja powinno zostać wyliczone jak w tabeli poniżej:

Okres danego miesiąca poprzedzający dzień powrotu do 'normalnej’ pracy po urlopie rodzicielskim   Daty:    
od: 01.05.2024    
do: 19.05.2024    
  Sposób wyliczenia:
Kwota wynagrodzenia należnego za okres od początku m-ca do dnia poprzedzającego dzień powrotu do 'normalnej’ pracy po urlopie rodzicielskim 1.815,00 zł   3300 zł : 80 godz. czasu nominalnego ustalonego dla 1/2 etatu zgodnie z art. 130 KP = 41,25 zł × 44 godz. do przepracowania w okresie od początku m-ca do dnia poprzedzającego dzień zmiany warunków zatrudnienia = 1815 zł
Okres danego miesiąca od dnia powrotu do 'normalnej’ pracy (po urlopie rodz.)   Daty:    
od: 20.05.2024    
do: 31.05.2024    
  Sposób wyliczenia:
Kwota wynagrodzenia należnego za okres od dnia powrotu do 'normalnej’ pracy (po urlopie rodz.)* 2.835,36 zł  

6300 zł : 160 godz. czasu nominalnego ustalonego dla pełnego etatu zgodnie z art. 130 KP = 39,38 zł × 72 godz. do przepracowania w okresie od dnia zmiany warunków zatrudnienia do końca m-ca = 2835,36 zł

Łączna kwota wynagrodzenia brutto za okres łączenia pracy z urlopem rodz. i okres 'normalnej’ pracy po powrocie z urlopu rodz. 4.650,36 zł   1815 zł + 2835,36 zł
 * przy wyliczeniach kalkulator posługuje się czasem nominalnym (z uwzględnieniem wymiaru etatu) obowiązującym pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od pon. do pt. w takim samym wymiarze godzin (wynikającym z wymiaru etatu)

 

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł