Obwieszczenie w sprawie zasad premiowania nie wystarcza do zwolnienia z ZUS

ZUS SerwisKadrowego.pl

Świadczenia przysługujące na podstawie stosownych zapisów wynikających z obwieszczenia w sprawie zasad premiowania oraz dodatkowych uprawnień pracowników obowiązującego w firmie, nie korzystają ze zwolnienia zusowskiego na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego.

Interpretacja ZUS

Lublin, dnia 15 września 2016 r.

WPI/200000/43/900/2016

DECYZJA Nr 900/2016

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz, 584 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 963) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 18 sierpnia 2016 r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości świadczenia w postaci wybranego wariantu Grupowego Ubezpieczenia na Zycie i Zdrowie tzw. Pakietu Medycznego z firmą ubezpieczeniową w części finansowanej przez pracodawcę, przysługującego na podstawie stosownych zapisów wynikających z obwieszczenia w sprawie zasad premiowania oraz dodatkowych uprawnień pracowników obowiązującego w firmie.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2016r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek płatnika: o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższy wniosek został przez Wnioskodawcę uzupełniony pismem z dnia 31 sierpnia 2016 r. (doręczonym 05 września 2016 r.).

Wnioskodawca poinformował, iż Firma chce podpisać Grupowe Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie tzw. Pakiet Medyczny z firmą ubezpieczeniową. Pracownicy, którzy przystąpią do ubezpieczenia będą mogli korzystać z usług medycznych i szczepień ochronnych objętych ubezpieczeniem. Składka miesięczna ma być finansowana przez zakład i pracownika, W zależności jaki wariant ubezpieczenia zostanie wybrany, pracownik będzie opłacał składkę w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) a różnicę pokrywa zakład.

Wnioskodawca wskazał, te na podstawie:

  1. 61 p.3 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy „Pracodawca może finansować również inne dodatkowe świadczenia medyczne przewidziane odrębnymi przepisami na zasadach określonych w porozumieniu ze związkami zawodowymi”.
  2. 2 ust. 1 pkt 26) – Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998r. Nr 161 poz.1106 z późn. zm.) -podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody „korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych nit detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji”.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wartość ww. świadczeń w części finansowanej przez pracodawcę stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Zdaniem Wnioskodawcy, różnica którą opłaca za pracownika wprawdzie jest przychodem ale wolnym od składki społecznej i zdrowotnej.

Wnioskodawca zwrócił się o wydanie decyzji w przedmiocie czy dokonana przez niego interpretacja przepisów jest prawidłowa.

Pismem z dnia 23 sierpnia 2016 r. Oddział w Lublinie, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. poz.23) celem udzielenia wiążącej odpowiedzi, wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku o brakujące elementy formalne oraz o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji złożonego w dniu 18 sierpnia 2016 r.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, uzupełniając wniosek z dnia 16 sierpnia 2016 r. pismem z dnia 31 sierpnia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, iż:

  1. Pracownik będzie współfinansował koszty związane z zakupem pakietu medycznego w wysokości zł.
  2. Spółka nie posiada układu zbiorowego pracy, zatrudnienie na dzień 31.07.2016r. wynosi 5 osób. Prawo do skorzystania z wykupu pakietu medycznego po cenie niższej niż detaliczna wynika z obwieszczenia w sprawie zasad premiowania oraz dodatkowych uprawnień pracowników obowiązującego w firmie od 1.2016r.
  3. Kwota dopłaty na zakup pakietu medycznego w części finansowanej przez pracodawcę będzie stanowiła dla pracownika przychód jako świadczenie nieodpłatne i będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art.12m ust.1 ustawy o podatku dochodowym.
  4. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem (…)

 

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto stosownie do art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż mocą przedmiotowej decyzji Zakład nie przyznaje jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego. Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska wnioskodawcy pod katem prawidłowości przedstawionej przez niego interpretacji przepisów prawa tj. przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej przedsiębiorcy, której zakres przedmiotowy wyznacza opis zdarzenia przyszłego przedstawiony

we wniosku o interpretację. Podkreślenia wymaga fakt, że procedując nad wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, ani dowodowego. Powyższe oznacza, iż wiedzę o stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Zakład opiera wyłącznie na treści złożonego przez przedsiębiorcę wniosku, nie posiadając uprawnień do jego weryfikowania w oparciu o posiadane informacje. W rezultacie celem interpretacji jest prawidłowa wykładnia rozumienia treści przepisów prawnych z zakresu przedmiotowego ant. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do konkretnego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez przedsiębiorcę, a tym samym uchronienie w ten sposób przed błędnym zastosowaniem danych przepisów.

Odnosząc się do problematyki podniesionej w treści złożonego w dniu 18 sierpnia 2016 r. wniosku o wydanie pisemnej interpretacji wskazać należy, iż obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rontowe spoczywa na płatniku składek i dotyczy osób, które podlegają tym ubezpieczeniom z uwagi na posiadanie odpowiedniego tytułu do tych ubezpieczeni.

Zgodnie z treścią art.18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 963) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2236), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Ponadto zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki. nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika. jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie z brzmienia art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika ograniczenie w tematyce, w której Zakład jest zobowiązany wypowiedzieć się za pośrednictwem pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uniemożliwiające potwierdzenie w tym trybie przez organ wskazanych przez Wnioskodawcę informacji dotyczących kwalifikacji i ustalania wysokości przychodu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględniając powyższe, Zakład dokonał interpretacji przepisów ubezpieczeniowych opierając się na zawartych we wniosku informacjach w powyższym zakresie. Zgodnie z treścią wniosku z dnia 16 sierpnia 2016 r., uzupełnionego pismem z dnia 31 sierpnia 2016r. kwota opłaty na zakup pakietu medycznego w części finansowanej przez Wnioskodawcę stanowi dla pracownika przychód jako świadczenie nieodpłatne i będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art.12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określony we wskazanym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zawiera w § 2 ust. 1 pkt 26 zapis, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja powołanego przepisu wskazuje, iż aby móc zastosować wskazane wyłączenie, dana korzyść musi wynikać z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, które przewidują możliwość zakupu przez pracownika po cenach niższych niż detaliczne danej korzyści.

Podnieść należy, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód uzyskany przez pracownika, z wyjątkami przewidzianymi w rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a wyjątki nie mogą być interpretowane rozszerzająca. Należy zatem przyjąć, iż wyłączenie określonego świadczenia z podstawy wymiaru składek, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia, będzie możliwe jeżeli dane świadczenie przysługujące pracownikowi, uwzględnione zostanie w akcie należącym do ustawowego katalogu źródeł prawa pracy, zawartym w art. 9 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zgodnie z treścią art. 9 § 1 ww. ustawy Kodeks pracy ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Zatem aktami należącymi do ustawowego katalogu źródeł prawa pracy są układy zbiorowe pracy, inne porozumienia zbiorowe, a także regulaminy i statuty.

W związku z powyższym, jeżeli dane świadczenie nie wynika z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, to jego wartość, stanowiącą przychód pracownika z tytułu stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych, należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i w konsekwencji na ubezpieczenie zdrowotne.

Przedstawiając zdarzenie przyszłe Wnioskodawca wskazał, że pracownicy, którzy przystąpią do Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie tzw. Pakietu Medycznego z firmą ubezpieczeniową będą mogli korzystać z usług medycznych i szczepień ochronnych objętych tym ubezpieczeniem, a „prawo do skorzystania z wykupu pakietu medycznego po cenie niższej niż detaliczna wynika z obwieszczenia w sprawie zasad premiowania oraz dodatkowych uprawnień pracowników obowiązującego w firmie od 01.01.2016 r.”, które w świetle art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy – powołanego powyżej, nie należy do ustawowego katalogu źródeł prawa pracy.

W konsekwencji w sytuacji przedstawionej przez Przedsiębiorcę wyłączenie wartości świadczenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26) rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie będzie możliwe.

W świetle powyższego, uwzględniając przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący stan prawny Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

źródło: http://www.zus.pl/

Uwaga: Interpretacje zawarte w serwisie serwiskadrowego.pl nie stanowią porad prawnych, odnoszą się do sytuacji przedstawionych przez wnioskodawców oraz stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł