Wspólnik spółki LLC nie podlega ubezpieczeniom w ZUS

ZUS SerwisKadrowego.pl

Wśród wymienionych w przepisach zusowskich tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych brak jest pozostawania wspólnikiem spółki Limited Liability Company (LLC). W konsekwencji, nie ma obowiązku ubezpieczeń społecznych dla osoby prowadzącej jako wspólnik działalność w formie amerykańskiej spółki LLC.

Interpretacja ZUS

Lublin, dnia 30 września 2016 r.

WPI/200000/431/920/2016

DECYZJA nr 920/2016

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 23 sierpnia 2016 r. przez Pana (…) w sprawie braku obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu pozostawania wspólnikiem spółki LLC.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2016 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek Pana o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższy wniosek został uzupełniony. przez Wnioskodawcę pismem z 6 września 2016 r. (wpływ do Oddziału w dniu 8 września 2016 r.).

Wnioskodawca poinformował, że jest obywatelem polskim mającym miejsce zamieszkania na terenie RP, do celów podatkowych jest również traktowany jako osoba mająca na tym terytorium nieograniczony obowiązek podatkowy. Wnioskodawca będzie wspólnikiem amerykańskiej spółki LLC (Limited Liability Company) z siedzibą w stanie Spółka LLC będzie zorganizowana i zarejestrowana wg prawa amerykańskiego w sposób, który w swoich założeniach jest zbliżony do konstrukcji prawnej polskiej spółki osobowej. Planowanym jest, że spółka LLC zostanie wspólnikiem spółki osobowej z siedzibą w Polsce (w formie spółki komandytowej lub spółki jawnej — dalej: polska spółka osobowa). Udział spółki LLC w zysku polskiej spółki osobowej będzie określony w umowie polskiej spółki osobowej. Polska spółka osobowa będzie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski. prowadzącą do powstania przychodów podlegających pod zakres opodatkowania podatkiem dochodowym oraz kosztów związanych z tymi przychodami. Wnioskodawca może także uzyskiwać zyski z tytułu działalności polskiej spółki osobowej na skutek wypłaty przez tę spółkę do spółki LLC i kolejno przez spółkę LLC do Wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę sposób organizacji, ukształtowania spraw zewnętrznych i wewnętrznych oraz podejmowania operacji przez spółkę LLC, nie będzie ona traktowana na gruncie prawa stanu Wyoming (gdzie będzie zorganizowana) w taki sposób, aby móc ją zakwalifikować jako osobę prawną. W szczególności, Spółka LLC jest podmiotem innego typu niż amerykańskie spółki kapitałowe będące osobami prawnymi (ang. corporations) i choć jest ona podmiotem odrębnym od swoich wspólników (np. posiada odrębny od swoich wspólników majątek, ma zdolność prawną i zdolność, do czynności prawnych) określana jest jako podmiot niekorporacyjny (ang. unincorporated entity).

Spółka LLC będzie posiadała zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, a w związku z tym będzie posiadała również zdolność upadłościową (podobnie jak w przypadku polskich spółek osobowych również posiadających zdolność upadłościową i jednocześnie niebędących podatnikami na gruncie podatków dochodowych). Spółka LLC będzie zorganizowana i zarejestrowana w sposób zbliżony do polskiej spółki osobowej, w szczególności z uwagi na kwestie powołane powyżej i podsumowane jako: zakres praw korporacyjnych wspólników będzie zbliżony do praw wspólników w polskich spółkach osobowych. przypisywanie zysków Spółki LLC do wspólników następuje bezpośrednio, w oparciu O zasady wskazane w umowie spółki, zaś wypłaty zysku ze spółki nie są określane mianem „dywidend”’, a wspólnicy spółki są określani mianem „członków” (ang. members) nie zaś udziałowców (ang. shareholders).

Jednocześnie Spółka LLC będzie zarejestrowana w sposób zbliżony do polskich spółek osobowych z uwagi na fakt. że Spółka LLC powstanie dopiero w momencie rejestracji w oparciu o odpowiedni certyfikat (ang. certificate of formation), co oznacza, że rejestracja taka będzie miała charakter konstytutywny (podobnie jak u polskich spółek osobowych). Brak będzie wobec tego funkcjonowania Spółki LCC jako spółki w organizacji (tak jak to ma miejsce w przypadku polskich spółek kapitałowych w organizacji). Elementami różnicującymi Spółkę LLC od polskich spółek osobowych (w szczególności spółki komandytowo — akcyjnej) będzie fakt, że wszyscy wspólnicy w Spółce LLC będą posiadać tytuł inwestycyjny w postaci papieru wartościowego, kiedy to w przypadku spółki komandytowo — akcyjnej jednocześnie akcjonariusze inwestują w tę spółkę poprzez inwestycje w papier wartościowy (akcje). Jednocześnie wszyscy wspólnicy będą posiadali jedynie ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki LLC. Spółka LLC nie będzie posiadała oddziału ani przedstawicielstwa na terenie RP.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, te prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, jednak z chwilą nabycia statusu wspólnika Spółki LLC działalność gospodarczą zlikwiduje lub zawiesi.

Dodatkowo w piśmie z 6 września 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności jako wspólnik amerykańskiej spółki LLC będzie podlegał ustawodawstwu polskiemu,

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy jako wspólnik Spółki LLC będzie podlegał ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W ocenie Wnioskodawcy, Spółka LLC nie jest podmiotem, który jest enumeratywnie wymieniony w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Tym samym Wnioskodawca z mułu posiadania statusu wspólnika LLC nie będzie podlegał ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wnioskodawca uzasadnił swoje stanowisko wskazując, że zagadnienia związane z podleganiem ubezpieczeniom społecznym zostały uregulowane w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa ta, do ubezpieczeń społecznych zalicza: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe. Na gruncie ustawy możemy wyróżnić dobrowolne ubezpieczenia oraz ubezpieczenia społeczne o charakterze obowiązkowym. Te drugie powstają automatycznie, z mocy prawa. w momencie zaistnienia po stronie ubezpieczonego okoliczności, z którymi ustawa wiąże powstanie tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Obowiązkowe ubezpieczenia powstają z mocy prawa. Przepis ort. 6 ust, 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych określa katalog, osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym. Na jego podstawie ww. ubezpieczeniami zostały objęte osoby fizyczne. które posiadają tytuł do ubezpieczeń na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

 1. pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów;
 2. osobami wykonującymi pracę nakładczą;
 3. członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;
 4. osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami z nimi współpracującymi;
 5. osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi;
 6. posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz postami do Parlamentu Europejskiego wybranymi w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. osobami pobierającymi stypendium sportowe;
 8. pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
 9. osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 10. osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy;
 11. osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na staż lub przygotowanie zawodowe;
 12. osobami pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych;
 13. duchownymi;
 14. żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką;
 15. osobami odbywającymi służbę zastępczą;
 16. funkcjonariuszami Służby Celnej;
 17. osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 18. osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy;
 19. osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia.

Wnioskodawca zauważył, że katalog osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ma charakter zamknięty, tym samym inny stosunek prawny bądź faktyczny nie będzie wiązał się z koniecznością podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Jednocześnie Wnioskodawca podniósł, że zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

 1. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
 2. twórcę i artystę;
 3. osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
 4. w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 5. z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 6. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym określono w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonych tym przepisem. Stosownie do art. 8 ust. 6 pkt 4 za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej i akcyjnej. W analizowanej sytuacji w ocenie Wnioskodawcy bez wątpienia nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której będzie on podlegał ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych bowiem amerykańska Spółka LLC nie jest enumeratywnie wymieniona w tym przepisie. Nie jest również spółką wymienioną w ustawie- Kodeks spółek handlowych.

W związku z powyższym z chwilą uzyskania przez Wnioskodawcę statusu wspólnika Spółki LLC, Wnioskodawca nie będzie podlegał przepisom ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ponadto Wnioskodawca zauważył, że analogicznie w tej kwestii wypowiedział się Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji z 29 września 2011 r. (WPI/200000/451/628/2011), gdzie uznał iż nabycie statusu wspólnika w spółce komandytowo-akcyjnej nie będzie wiązało się z koniecznością podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

 Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi. Ze przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 powołanej powyżej ustawy, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w trybie wydania decyzji z wniosku o wydanie pisemnej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokonuje rozstrzygnięcia kwestii ustalenia obowiązującego Wnioskodawcę ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w świetle zapisów stosownych aktów prawnych lub umów międzynarodowych, dlatego też w sprawach, w których Wnioskodawca podejmuje aktywność zawodową na terytorium innego państwa elementem niezbędnym dla rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych jest wskazanie przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego jakiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega. W konsekwencji, wypowiadając się w niniejszej sprawie Organ opiera się na wskazaniu Wnioskodawcy co do właściwego dla niego ustawodawstwa polskiego. Należy zaznaczyć ponadto, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych w trybie wydawania decyzji z wniosku o wydanie pisemnej interpretacji nie prowadzi postępowania wyjaśniającego ani postępowania dowodowego, opierając się jedynie na treści przedstawionego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wydając pisemną interpretację Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez Przedsiębiorcę oświadczenie. zwracając jednocześnie uwagę, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. W powyższym trybie Zakład nic dokonuje również analizy charakteru i formy opisanej przez Wnioskodawcę działalności w świetle przepisów stosownych ustaw regulujących te kwestie, takich jak: ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.11. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), w całości opierając się na informacji Wnioskodawcy, że będzie on wspólnikiem amerykańskiej spółki LLC nieposiadającej oddziału ani przedstawicielstwa na terytorium RP.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Katalog tytułów, z których wynika obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych został zawarty w art. 6 ustawy, natomiast w art. 11 i 12 wskazano, które z wymienionych osób podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu. Ponadto art. 8 tejże ustawy zawiera przepisy rozszerzające i doprecyzowujące kategorie tytułów wskazane w art. 6. W konsekwencji, dla rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych istotne jest czy w opisanej sytuacji zaistnieje jeden z tytułów wskazanych w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ponadto stosownie do art. 8 ust. 6 wskazanej ustawy, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórcę i artystę, osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Zauważyć należy, jak słusznie wskazał Wnioskodawca, że wśród wymienionych w powyższych przepisach tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych brak jest pozostawania wspólnikiem spółki Limited Liability Company. W konsekwencji, skutkiem braku tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w rozumieniu powyżej wskazanych przepisów będzie brak obowiązku ubezpieczeń społecznych dla Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia działalności w formie amerykańskiej spółki LLC.

Mając powyższe na uwadze, w świetle obowiązujących przepisów prawa i przedstawionego we wniosku z dnia 16 sierpnia 2016 r. zdarzenia przyszłego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w sprawie braku obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu pozostawania wspólnikiem amerykańskiej spółki LLC.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

źródło: http://www.zus.pl/

Uwaga: Interpretacje zawarte w serwisie serwiskadrowego.pl nie stanowią porad prawnych, odnoszą się do sytuacji przedstawionych przez wnioskodawców oraz stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł