Wyłączenie z ozusowania premii wypłacanej za okres choroby

ZUS SerwisKadrowego.pl

W podstawie wymiaru składek zusowskich u pracowników należy uwzględniać premie roczne wypłacane również za okresy nieobecności w pracy w okresie pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego w sytuacji, gdy prawo do premii w okresie pobierania świadczeń chorobowych nie zostało zagwarantowane w treści postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu.

Sama deklaracja pracodawcy, co do roszczeniowego charakteru danego składnika wynagrodzenia i ustne uzgodnienia, co do jego przyznania nie stanowią wystarczającej przesłanki dającej prawo do stosowania wyłączenia przewidzianego w § 2 ust.1 pkt 24 rozporządzenia składkowego.

Interpretacja ZUS

Gdańsk, dnia 16 września 2016 r.

DI/100000/43/792/2016

DECYZJA nr 369

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 n, poz.963), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje stanowisko zawarte we wniosku (…) z dnia 13 lipca 2016 r. doręczonym dnia 15 lipca 2016 r.:

– za prawidłowe w części dotyczącej konieczności uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników premii rocznej wypłacanej pracownikom również za okresy nieobecności w pracy w okresie pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego w sytuacji, gdy prawo do premii w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy czy zasiłku chorobowego nie zostało zagwarantowane w treści postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu;

– za nieprawidłowe w części dotyczącej możliwości wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników premii rocznej przysługującej pracownikom za czas nieprzerwanej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą trwającej przez pierwsze 33 dni w roku finansowym.

UZASADNIENIE

Dnia 15 lipca 2016 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 13 lipca 2016 r. o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 sierpnia 2016 r. doręczonym dnia 8 sierpnia 2016 r. oraz pismem z dnia 25 sierpnia 2016 r. doręczonym dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wnioskodawca wskazał, iż w myśl obowiązującego u wnioskodawcy Regulaminu Wynagradzania z dnia (…), który wszedł w tycie w dniu

Kadra Menadżerska oraz Członkowie Zarządu są uprawnieni do premii rocznej na zasadach określonych w przedmiotowego Regulaminu. Zgodnie z ww. postanowieniem:

Zasady premiowania dotyczą wszystkich pracowników Spółki z wyłączeniem Kadry Menadżerskiej oraz Członków Zarządu, zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną. Wyłączenie, o którym mowa powyżej dotyczy tylko wypłat z funduszu premiowego, zawartego w niniejszym Regulaminie.

 1. Kadra Menadżerska oraz Członkowie Zarządu otrzymują premię roczną na zasadach określonych w Programie Premii Motywacyjnej (PMP) obowiązującej w (…) ogłaszanej corocznie osobnych okólnikiem.
 2. Premia me przysługuje Pracownikom za czas zatrudnienia w okresie próbnym.
 3. Premia przysługuje Pracownikom, którzy przepracowali w firmie przez pełen okres (rok finansowy trwający co roku od 1 października do 30 września – przypis autora), za który jest przyznawana.
 4. W szczególnych sytuacjach, Pracodawca, na wniosek bezpośredniego przełożonego zaakceptowany przez Kierownika danej komórki, może odstąpić od zasady określonej w ust. 3 i 4.

Wnioskodawca zamierza zmienić obowiązujący dotychczas Regulamin Wynagradzania w zakresie  poprzez nadanie mu następującego brzemienia:

 1. Zasady premiowania dotyczą wszystkich pracowników Spółki z wyłączeniem Kadry Menadżerskiej oraz Członków Zarządu, zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną. Wyłączenie, o którym mowa powyżej dotyczy tylko wypłat z funduszu premiowego, zawartego w niniejszym Regulaminie.
 2. Kadra Menadżerska oraz Członkowie Zarządu otrzymują premię roczną na zasadach określonych w Programie Premii Motywacyjnej (PMP) obowiązującej w (…) ogłaszanej corocznie osobnych okólnikiem.
 3. Premia roczna nie przysługuje Pracownikom wchodzącym w skład Kadry Menadżerskiej za czas zatrudnienia w okresie próbnym.
 4. Premia roczna przysługuje Pracownikom wchodzącym w skład Kadry Menadżerskiej, którzy przepracowali u Pracodawcy przez pełen okres, za który jest przyznawana, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.
 5. W szczególnych sytuacjach, Pracodawca, na wniosek bezpośredniego przełożonego zaakceptowany przez Kierownika danej komórki, może odstąpić od zasady określonej w ust. 3 i 4.
 6. Premia roczna nie przysługuje Pracownikom wchodzącym w skład Kadry Menadżerskiej za okres usprawiedliwianej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem, trwającej nieprzerwanie dłużej niż 33 dni w danym roku finansowym, począwszy od 34 dnia tej nieobecności. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w powyższym przypadku premia roczna będzie uwzględniana przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego począwszy od 34 dnia nieobecności.
 7. Usprawiedliwione nieobecności w pracy Pracowników wchodzących w skład Kadry Menadżerskiej spowodowane chorobą lub macierzyństwem, trwające nieprzerwanie krócej niż 34 dni w danym roku finansowym, lub też trwające w sposób przerywany, niezależnie od długości, nie wpływają na przyznanie premii rocznej. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w powyższych przypadkach premia roczna nie będzie uwzględniana przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Wnioskodawca wyjaśnia, że celem projektowanych zmian jest wprowadzenie zasady, zgodnie z którą pracownicy zachowywać będą prawo do premii rocznej, pomimo wystąpienia w roku finansowym, za który premia jest należna, nieobecności w pracy spowodowanych chorobą lub macierzyństwem, które trwają nieprzerwanie do 33 dni (włącznie z 33 dniem), lub też trwają dłużej niż 33 dni, z tym że jest to nieobecność przerywana. W okresach ww. nieobecności pracownik zachowywać będzie prawo do premii.

Zgodnie z założeniami wnioskodawcy pracownik pozbawiony będzie natomiast prawa do premii za okres usprawiedliwionej, nieprzerwanej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem, jeżeli nieobecność ta trwa nieprzerwanie dłużej niż 33 dni.

Wnioskodawca zaznacza, iż rok finansowy obowiązuje u wnioskodawcy corocznie, od dnia 1 października do dnia 30 września, a analizowana premia jest obliczana i wypłaca raz w roku, na początku roku finansowego następującego po roku, za który premia przysługuje.

Wnioskodawca kieruje pytania :

 1. Czy w kontekście obowiązującego obecnie u wnioskodawcy Regulaminu
  Wynagradzania (tj. w brzmieniu przed planowaną zmianą), wnioskodawca – działając na podstawie § 2 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dnia 18 grudnia 1998 r. – powinien uwzględniać premię roczną w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w czasie nieobecności pracownika w pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem?
 2. Czy wnioskodawca działając na podstawie § 2 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dnia 18 grudnia 1998 r., powinien uwzględniać w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe premię roczną za okres do upływu pierwszych 33 dni nieprzerwanej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem w roku finansowym (…) Regulaminu Wynagradzania w nowym brzmieniu).
 3. Czy wnioskodawca działając na podstawie § 2 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dnia 18 grudnia 1998 r., powinien uwzględniać w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe premię roczną za okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem trwający w sposób przerywany, niezależnie od długości, w roku finansowym (…) Regulaminu Wynagradzania w nowym brzmieniu)
 4. Czy wnioskodawca działając na § 2 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dnia 18 grudnia 1998 r., powinien uwzględniać premię roczną w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe okres trwający powyżej 33 dni nieprzerwanej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem w roku finansowym, czyli od 34 dnia tej nieobecności (…) Regulaminu Wynagradzania w nowym brzmieniu)
 5. Czy po upływie okresu 33 dni nieprzerwanej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem w roku finansowym, wnioskodawca jest uprawniony do zmiany i wyliczenia nowej podstawy składek z uwagi na fakt, iż – zgodnie z założeniami wnioskodawcy – począwszy od 34 dnia nieprzerwanej nieobecności w pracy premia roczna nie przysługuje, w związku z czym powinna być wliczana do podstawy składek? Regulaminu Wynagradzania w nowym brzmieniu).

Ad. 1

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z treścią § 2 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dnia 18 grudnia 1998 r., podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie będą stanowić składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku, Regulaminu Wynagradzania w obecnym brzmieniu (tj. przed planowaną zmianą) nie zawiera szczegółowej regulacji normującej kwestię przysługiwania premii rocznej w okresie pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. W konsekwencji premia ta powinna być, zdaniem wnioskodawcy, wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ad.2

W przypadku gdy premia roczna przysługuje za czas nieprzerwanej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem trwającej przez pierwsze 33 dni w roku finansowym, premia ta nie będzie, zdaniem wnioskodawcy, stanowiła w tym czasie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Ad.3

W przypadku gdy premia roczna przysługuje za czas przerywanej nieobecności w pracy, niezależnie od długości tej nieobecności, spowodowanej chorobą lub macierzyństwem w roku finansowym, premii tej, w opinii przedsiębiorcy, nie wlicza się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ad.4

W przypadku gdy premia roczna nie przysługuje za czas nieprzerwanej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem trwającej powyżej 33 dni w roku finansowym, od 34 dnia nieobecności premia ta stanowiłaby, zdaniem wnioskodawcy, podstawę wymiaru składek.

Ad.5

Skoro przepisy przewidują, że przez okres pierwszych 33 dni nieprzerwanej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem pracownik jest uprawniony do premii rocznej, a począwszy od 34 dnia tej nieprzerwanej nieobecności traci prawo do premii, Wnioskodawca może dokonać stosowne zmiany w zakresie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie.

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 3 sierpnia 2016 r. doręczonym dnia 8 sierpnia 2016 r. wnioskodawca poinformował, iż:

 1. premie roczne, o których mowa w przedmiotowym wniosku każdorazowo stanowią przychód osiągany przez pracowników wnioskodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. wątpliwości wnioskodawcy dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a nie osób powołanych do pełnienia funkcji członka zarządu w oparciu o akty powołania (stosunek organizacyjny) czy też menadżerów, którzy sprawują swe obowiązki na podstawie kontraktów menadżerskich.

Następnie pismem z dnia 25 sierpnia 2016 r. doręczonym dnia 30 sierpnia 2016 r. wnioskodawca poinformował, iż:

 1. wskaźniki premiowania są z góry skonkretyzowane i zobiektywizowane. Każdy pracownik (dot. kadry menadżerskiej oraz członków zarządu) ma jasno określone cele, które musi zrealizować, by osiągnąć premię. Wskaźniki premiowania są corocznie przedstawiane indywidualnie każdemu ww. pracownikowi podczas rozmowy z bezpośrednim przełożonym, na początku roku finansowego, który stanowi podstawę do obliczenia i przyznania premii. Realizacja celów oceniana jest przez przełożonego z uwzględnieniem wag i udziału procentowego poszczególnych celów w realizacji 100%;
 2. premie roczne opisane we wniosku mają charakter roszczeniowy, pracownicy mają zagwarantowane prawo do premii, pod warunkiem, że zrealizują cele. Realizacja wyznaczonych celów jest jednym z obowiązków pracownika.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art.10 ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednocześnie w przypadku wystąpienia w jednym wniosku v wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wobec faktu, iż w przypadku wniosku DI/100000/43/79212016 uiściła opłatę w wysokości 80 zł, Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozostawił bez rozpatrzenia wniosek przedłożony dnia 15 lipca 2016 r. w części dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników premii rocznej przysługującej pracownikom za czas przerywanej nieobecności w pracy, niezależnie od długości tej nieobecności, spowodowanej chorobą lub macierzyństwem w roku finansowym oraz w części dotyczącej przypadku włączenia premii rocznej do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe, gdy premia roczna nie przysługuje za czas nieprzerwanej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem trwającej powyżej 33 dni w roku finansowym, od 34 dnia nieobecności.

Wniosek pozostawiono bez rozpoznania również w części dotyczącej kwestii uprawnienia pracodawcy do zmiany i wyliczenia nowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z uwagi na fakt, iż począwszy od 34 dnia nieprzerwanej nieobecności w pracy premia roczna nie przysługuje, w związku z czym powinna być wliczana do podstawy wymiaru składek.

Wnioskodawca przedstawia alternatywne wersje stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych, które wymagają odrębnej analizy prawnej, jak również zagadnienie dotyczące działań, jakie winien podjąć wnioskodawca, które nie jest związane z interpretacją przepisów prawa.

Niniejsza decyzja nie dotyczy również pracowników pobierających zasiłek macierzyński.

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowi, zgodnie z art.6 ust.1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, odrębny tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym, wiąże się to z odmiennościami w zakresie kształtowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Przypadek ten musi być każdorazowo analizowany odrębnie w oparciu o przepisy mające zastosowanie do grupy pracowników pobierających ww.zasiłek i z uwzględnieniem charakteru i powiązania ze świadczeniem pracy danego przychodu.

Stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2016 r. doręczonym dnia 15 lipca 2016 r. uznać należy za:

 • za prawidłowe w części dotyczącej konieczności uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników premii rocznej wypłacanej pracownikom również za okresy nieobecności w pracy w okresie pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego w sytuacji, gdy prawo do premii w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy czy zasiłku chorobowego nie zostało zagwarantowane w treści postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu;
 • za nieprawidłowe w części dotyczącej możliwości wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników premii rocznej przysługuj ącej pracownikom za czas nieprzerwanej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą trwającej przez pierwsze 33 dni w roku finansowym.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Jednocześnie zgodnie z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z treścią art.18 ust.1 i 2 oraz art.20 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w §2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2015 r., poz.2236), jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie zaś z §1 ww. rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

W myśl §2 ust.1 pkt 24 ww. rozporządzenia składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z powyższego wywieść należy, iż, aby skorzystać z przedmiotowego wyłączenia, gwarancja pracownika do składników wynagrodzenia w ww. okresach, musi wynikać jednoznacznie z układów zbiorowych pracy lub przepisów wewnętrznych regulujących kwestie wynagradzania. W przypadku więc, gdy regulacji tego typu nie ma u danego pracodawcy (jak to ma miejsce w opisanym przypadku) przychody, które pracownik otrzymuje za okres choroby lub pobierania zasiłków, w tym zasiłku chorobowego stanowić będą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W pierwszym z przedstawionych stanów faktycznych i przyporządkowanym mu stanowisku wnioskodawca wskazuje, iż obowiązujący aktualnie w przedsiębiorstwie Regulamin Wynagradzania nie zawiera szczegółowej regulacji normującej kwestię przysługiwania premii rocznej w okresie pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. W konsekwencji, opinia wnioskodawcy, iż premia roczna powinna być wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest prawidłowa.

Biorąc pod uwagę treść wniosku, w odniesieniu do drugiego zagadnienia — zdarzenia przyszłego, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Nowe brzmienie Regulaminu Wynagradzania również nie zawiera skonkretyzowanych i zobiektywizowanych wskaźników premiowania, z przepisów w żaden sposób nie wynika gwarancja prawa do uzyskania premii. Aktualne, jak i planowane brzmienie zapisów Regulaminu Wynagradzania, na które powołuje się wnioskodawca nie zawiera żadnych informacji na temat charakteru premii oraz warunków jej przyznawana ograniczając się jedynie do określenia kręgu podmiotowego możliwych beneficjentów premii oraz okresu za jaki ma być wypłacana. Stwierdzenie, iż kadra menadżerska oraz członkowie zarządu otrzymują premię roczną na zasadach określonych w Programie Premii Motywacyjnej obowiązującej w ogłaszanej corocznie osobnym okólnikiem (czyli w odrębnym akcie dotyczącym innego podmiotu, który znajdzie zastosowanie tylko w przypadku dwóch wskazanych grup osób) nie jest wystarczające. Jednocześnie wskazanie, iż usprawiedliwione nieobecności w pracy pracowników wchodzących w skład kadry menadżerskiej spowodowane chorobą lub macierzyństwem, trwające nieprzerwanie krócej niż 34 dni w danym roku finansowym, lub też trwające w sposób przerywany, niezależnie od długości, nie wpływają na przyznanie premii rocznej, nie stanowi jeszcze o prawie osób zatrudnionych na umowę o pracę u wnioskodawcy do premii w okresie tejże nieobecności.

Wnioskodawca twierdzi, w uzupełnieniu wniosku z dnia 25 sierpnia 2016 r. doręczonym dnia 30 sierpnia 2016 r., iż wskaźniki premiowania są z góry skonkretyzowane i zobiektywizowane, jednak twierdzenie to nie znajduje odzwierciedlenia w brzmieniu układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, wręcz przeciwnie z dalszej części uzupełnienia wynika, iż wskaźniki premiowania są kształtowane corocznie indywidualnie w stosunku do każdego pracownika z kadry menadżerskiej oraz członków zarządu i przedstawiane mu podczas rozmowy z przełożonym. Realizacja celów również podlega takiej indywidualnej ocenie. Powyższe wskazuje na uznaniowy charakter premii, a pracownik de facto nie posiada żadnej gwarancji jej uzyskania, która wynikałaby z przepisów placowych obowiązujących w spółce. Sama deklaracja pracodawcy, co do roszczeniowego charakteru danego składnika wynagrodzenia i ustne uzgodnienia, co do jego przyznania nie stanowią wystarczającej przesłanki do uznania, iż wnioskodawca spełnia warunki wyłączenia przewidziane w § 2 ust.1 pkt 24 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (…)

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

źródło: http://www.zus.pl/

Uwaga: Interpretacje zawarte w serwisie serwiskadrowego.pl nie stanowią porad prawnych, odnoszą się do sytuacji przedstawionych przez wnioskodawców oraz stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł